05 juli 2019

Fractievoorzitter Hannie Kool-Blokland over het coalitieakkoord

Vrijdag 5 juli - MIDDELBURG - Tijdens de laatste Statenvergadering voor het zomerreces voor de Provinciale Staten, blikte onze fractievoorzitter terug op de totstandkoming van het coalitieakkoord.

Reactie coalitieakkoord

Voor ons ligt het resultaat van  vele gesprekken, met de fracties in de Staten,  met externe partijen, met belangenorganisaties, instellingen en gemeenten.  Aan de omvang van het rapport zou je niet zeggen dat er zoveel gesprekken gevoerd zijn en de standpunten daarin in een toekomstbestendige lijn zijn opgenomen.  Want, ja,  het is een akkoord op hoofdlijnen geworden.  En dus geen lijvig stuk.  Het is kort, krachtig, uitnodigend en lekker leesbaar.

Het is bedoeld voor iedereen. Het is ook bedoeld dat iedereen zich hierin  kan herkennen en dat iedereen mee kan doen. En het geeft sturing aan de belangrijke opgaven waarvoor wij staan. Dat is met recht en reden zo gebeurd.

De titel spreekt boekdelen: Samen verschil maken. De samenwerking bij de genoemde onderwerpen is essentieel.  Alleen door samen te werken met alle partijen in  Provinciale Staten en met de andere overheden in Zeeland, de instellingen en belangenorganisaties zullen we een goede koers voor Zeeland kunnen uitzetten.

Het zat al in het vorige coalitieakkoord,  Krachten Bundelen.  Dat hebben we met zijn allen ook echt gedaan.  In een goede samenwerking. Daarmee is Zeeland de lastige periode goed doorgekomen en staan we aan de start van de nieuwe Statenperiode er goed voor.  Met die gebundelde krachten gaan we nu samen verschil maken. Er moet uiteraard veel gebeuren.  Er ligt veel werk op ons te wachten:  in de samenhang in onze samenleving voor wonen en werken, in je dorp, in je stad,  in de economie,  in behoud en versterking van de natuur,  in het bedrijfsleven,  in de energietransitie,  in de klimaatveranderingen en hoe wij daar op in moeten spelen. In het Coalitieakkoord hebben wij  Statenbreed de grote strategische opgaven benoemd:  de energietransitie, de klimaatadaptatie,,  slimme mobiliteit die voor de toekomst voor Zeeland passend is,  de ruimtelijke ontwikkelingen met aandacht voor landbouw, natuur en alles in de Omgevingsvisie verankerd,  en uiteraard de uitdagingen om Zeeland in beeld te krijgen voor een goed woon-, werk- en leefklimaat,  een provincie waar je graag wilt zijn,  waar je werk hebt voor jong en oud, met een goede opleiding, zodat ze kunnen bijdragen aan de kenniseconomie die wij in Zeeland sterk willen hebben. 

Het CDA kan goed uit de voeten met dit akkoord. We zijn blij dat het Deltaplan Zoet water de aandacht gaan krijgen die nodig is.  In de veranderingen van klimaat en hoe wij daarop in moeten spelen,  is dat belangrijk.Het CDA is verheugd voor de aandacht die gegeven wordt aan de samenhang in de samenleving:  iedereen telt mee,  iedereen moet meedoen,  voor iedereen moet de energietransitie betaalbaar en haalbaar zijn. De aandacht voor de arbeidsmarkt in Zeeland is heel hard nodig.  Wij moeten nu eenmaal een stapje harder lopen om te laten zien dat Zeeland een prima plek is.  Daar moeten we net een tandje harder voor werken.  Maar kijk naar de kansen voor de havens en de industrie,  kijk naar het landelijk gebied,  met een natuurvisie die ruimte aan de natuur geeft en die de noodzaak van biodiversiteit benadrukt. 

En ja,  de PAS is een bijzonder aandachtspunt.  Het lijken bijna profetische woorden:  doorontwikkeling vraagt de komende tijd intensieve aandacht, herstel van natuur én economische ontwikkelruimte moeten hand in hand gaan.  ga daar maar eens aan staan. Dat ligt wel – landelijk – op ons bordje, want zo gaat dat in Nederland. De verleiding is groot nog veel meer over de inhoud te zeggen.  Het ligt mij – en ons allemaal – na aan het hart.  Het is immers de toekomst van Zeeland waar we het over hebben.Maar toch terug naar de hoofdlijnen:  we gaan al wat er genoemd is heel graag samen verder uitwerken.  Om gezamenlijk een goede stap in de toekomst van Zeeland te mogen zetten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.