05 februari 2021

Hannie Kool-Blokland over de aandeelhouderstrategie NSP: "Digitalisering en robotisering maken het verschil."

Vrijdag 5 februari - MIDDELBURG - Gedurende de Statenvergadering van vrijdag 5 februari leverde fractievoorzitter Hannie Kool-Blokland een bijdrage over de aandeelhouderstrategie van North Sea Ports. In 2018 zijn Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports gefuseerd. De nieuwe organisatie werd North Sea Port. Daarvoor hebben we nu als aandeelhouder – samen met de andere aandeelhouders - een strategisch plan gemaakt om de hoofdlijnen van beleid uit te zetten: de aandeelhoudersstrategie. Dit plan moet richting geven aan het strategische bedrijfsplan, op grond waarvan NSP de komende vijf jaar zijn jaarplannen maakt. Die richting zit er ook goed in. De aandeelhoudersstrategie heeft een visie, is op hoofdlijnen, kaderstellend, en geeft duidelijk aan waar de prioriteiten komen te liggen. 

Het CDA vindt dit een goed voorstel en zal er graag mee instemmen.

Het is een grote stap vooruit dat in de aandeelhouders niet alleen maar over financiele belangen gesproken wordt (wat vanouds wel altijd het geval was), maar dat nu ook in deze tijd de aanpassing is gemaakt naar een gelijke waarde toekennen aan werkgelegenheid en duurzaamheid die hier als kernthema’s worden benoemd. 

Juist die gelijkbenige driehoek van people, planet en profit , natuurlijk beter in het Nederlands financiën, werkgelegenheid en duurzaamheid, moet de richting geven voor evenwicht in de ontwikkeling van het havenbedrijf : met een balans in een gezonde rendementsontwikkeling, een verantwoord gebruik van natuurlijke bronnen of juist hernieuwbare energiebronnen, geaccepteerd door de omwonenden, en een bedrijf waarin mensen willen werken en waarin gezond en veilig werken mogelijk is.

Aandachtspunten

Voor het CDA zijn een paar punten nog extra van belang:

  • Allereerst dat er over deze aandeelhoudersstrategie jaarlijks gerapporteerd wordt: hoe wordt deze aandeelhoudersstrategie uiteindelijk in het strategische bedrijfsplan verwerkt en vervolgens in de jaarplannen opgenomen. De toezegging dat de resultaten en plannen van NSP jaarlijks getoetst worden aan de aandeelhoudersstrategie is voor ons van belang. Wij lezen dat ook in de aandeelhoudersstrategie, maar wellicht kan de gedeputeerde daar nog een nadere toelichting op geven.
  • Om duidelijk te maken dat de hoofdlijnen zoals in de aandeelhoudersstrategie zijn benoemd duidelijk nog uitwerking behoeven, hebben wij samen met andere partijen in een brief een nadere verduidelijking gegeven: financieel rendement, veiligheid, risicobeleid ten aanzien van de garantstelling.
  • Omdat ondermijning een belangrijk thema is in Zeeland en omdat de Zeeuwse havens ‘zo lek als een mandje’ zijn, is het punt van bestrijding van ondermijning en tegen gaan van drugscriminaliteit in een amendement nader uitgewekt. Dat beschouwen wij als een hoofdpunt en dient dus expliciet opgenomen te zijn in de aandeelhoudersstrategie. Afgelopen zomer hebben Provinciale Staten daar nog een motie over aangenomen. Daarin is extra aandacht gevraagd en zijn ook extra middelen toegekend voor bestrijding van drugscriminaliteit en ondermijning.
  • En als laatste roepen wij North Sea Port op om het punt van digitalisering voortvarend ter hand te nemen. Digitalisering en robotisering maken het verschil als het om concurrentiekracht gaat. Laten de Zeeuwse havens daarin de sprong voorwaarts maken en zorgen dat ze mee kunnen in de digitale organisatie van havenbedrijven wereldwijd.

Graag blijven wij op de hoogte van de strategische koers van ons mooie havenbedrijf en we verzoeken de gedeputeerde ons de terugkoppeling op onze inbreng in de brief te geven.

Amendement

Het CDA diende tevens een amendement in, samen met VVD, PvdA, SGP, PVV van Dijk, PVV Bosch Pro Zeeland, ChristenUnie en D66.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.