27 mei 2020

Ingediende moties tijdens de Algemene Beschouwingen Voorjaarsnota 2020

Donderdag 28 mei / Vrijdag 29 mei - THUISWERKPLEK - De CDA Statenfractie Zeeland heeft diverse moties ingediend tijdens de behandeling van de voorjaarsnota 2020. Deze zijn allen aangenomen. 

Motie Tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten

Volgens het CDA is de situatie omtrent huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten steeds ingewikkelder aan het worden. De locaties ontsieren het landschap en de huisvesting wordt bemoeilijkt door de extra eisen aan afstand en hygiëne. Steeds meer gemeenten zijn op zoek naar snel beschikbare, tijdelijke en betaalbare woonruimtes als aanvulling op het bestaande aanbod. 

Statenleden Rinus van 't Westeinde en Jeffrey Oudeman verzoeken het college om te onderzoeken hoe de provincie Zeeland kan ondersteunen in de eventuele huisvesting van arbeidsmigranten die ingezet worden in de agrarische sector.

Motie Ondermijning

Het CDA in de personen van Jaap Scheele en Hannie Kool-Blokland hebben in samenwerking met de SGP een motie ingediend over ondermijning. Door de economische impact van de huidige corona-crisis neemt de weerbaarheid van bedrijven, medewerkers en ondernemers tegen verleidelijke criminele voorstellen af. De uitvoering van de aanpak “weerbare zeehavens” moet volgens het CDA en SGP met prioriteit ter hand genomen worden in samenwerking met gemeente, politie, OM en andere partners. Beide partijen verzoeken het college om, indien mogelijk bij de zomerbrief, dit jaar een voorstel te doen over de provinciale rol.

Motie Stikstof

Het CDA heeft geconstateerd dat de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid de problematiek omtrent stikstof structureel wil aanpakken met een omvangrijk pakket aan maatregelen voor herstel en versterking van de natuur. Voor Zeeland zijn de agrarische sector en de natuur van grote waarde voor de leefbaarheid van het platteland. Het maatregelenpakket van de overheid moet leiden tot de versterking daarvan. De inzet op innovatie en verduurzaming hierbij biedt perspectief aan de landbouw en de opkoop- of beëindigingsregeling kan bij gebiedsgerichte aanpak de oplossing zijn om ruimte te bieden aan alle sectoren in Zeeland. 

De CDA Statenleden Anton Geluk en Rinus van ‘t Westeinde willen het college verzoeken duidelijk te maken aan de Minister dat, inzake de stikstofreductie door de agrarische sector, zaken zoals verduurzaming, effectieve innovatie en extensivering rond N2000 de voorkeur verdienen boven opkoop- of beëindigingsregelingen. Verder wordt aandacht gevraagd voor een regierol voor de provincie bij het extern salderen. Onwenselijke situaties zoals leegstand en speculatief opkopen van stikstofruimte door de zogenaamde “Googles” van dit moment moeten “koste wat kost” voorkomen worden. Tevens dienen activiteiten zoals “meldingen” en bemesten, die onder de “Programmatische Aanpak Stikstof” legaal waren, gelegaliseerd te worden.

Motie regeling zonnepanelen en asbestsanering

Volgens het CDA en de SGP ligt er nog steeds een grote opgave wat betreft asbestsanering. Een subsidieregeling, die asbestsanering en het plaatsen van zonnepanelen op daken combineert, kan een positief effect hebben op het “sneller” bereiken van een “asbestvrij  Zeeland” en de doelstelling van 500 MW aan zonne-energie op daken in Zeeland. De partijen roepen het college op om te onderzoeken om in aanvulling op deze landelijke regelingen extra middelen vrij te maken om van deze regelingen een succes te maken, waarbij asbestsanering gecombineerd wordt met het plaatsen van zonnepanelen, en zo bijdraagt aan een duurzaam Zeeland.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.