26 oktober 2018

Maarten Janssens over "Zeeland 2040"

Vrijdag 26 oktober - MIDDELBURG - Zeeland is en blijft een Delta. Eeuwen van tradities, ervaringen en kennis hebben Zeeland gemaakt tot wat het nu is. Landbouw, natuurwaarden, recreatie en de havens zullen altijd een rol spelen. Die eigenheid vanuit het verleden is ook het kompas en de context voor een Zeeuws verlangen voor de toekomst: kwaliteit van leven, sterke sociale samenhang, en een actieve, gezonde en open samenleving, dit alles gesteund door een faciliterende overheid. De dragende krachten van dit verlangen zijn technologisering, verduurzaming en verpersoonlijking.

Visie Zeeland 2040

Dit zijn de gegevenheden die in de visie ‘Zeeland 2040’ niet ter discussie stonden. Dat stond in de inleiding van de visie, en daar staan wij als CDA-fractie nog steeds achter.De visie was niet zozeer bedoeld als een blauwdruk (en dat kan ook niet in een wereld en provincie die zo snel veranderen als de onze) maar als een inspirerende toekomstvisie die als een kompas voor de lange termijn richting geeft aan de ontwikkeling van Zeeland.En nu ligt er een eerste evaluatie. Niet op de helft van een Statenperiode, maar aan het eind ervan. Is dat een detail, of staat het symbool voor de uitkomsten van diezelfde evaluatie? Voorzitter, ik denk dat het een detail is dat als we niet uitkijken kan uitgroeien tot het genoemde symbool.Graag begin ik met een compliment aan het college: Zeeland 2040 is heel herkenbaar aanwezig in beleidsdocumenten en initiatieven van GS. Ook de aandacht die GS geeft aan netwerksturing (misschien niet toevallig het volgende punt op de agenda) maakt duidelijk dat het college moeite doet samen op te trekken met de vele belangrijke Zeeuwse (en overigens ook niet-Zeeuwse) partners. Een kritische kanttekening wordt echter ook gemaakt: volgens het evaluatierapport ontbreekt nog een duidelijke toekomstvisie op de economische positie van Zeeland. Ook wordt geadviseerd om een aantal rollen van het college steviger aan te zetten waardoor duidelijker keuzes kunnen worden gemaakt.

In de evaluatie klinkt echter een kritische noot door ten aanzien van onze rol, de rol van Provinciale Staten. En die mogen wij ter harte nemen! Er wordt discrepantie geconstateerd tussen het enerzijds voortdurend uitspreken van de intentie tot partnerschap en samenwerking, en anderzijds de neiging om besluitvorming nog ‘ouderwets’ te organiseren. Van het samen ‘agenderen en activeren’ van ‘Zeeland 2040’ is nog niet veel terecht gekomen. Gelukkig duurt het nog 22 jaar voordat het 2040 is, dat biedt volop kansen voor verbetering. WagenaarHoes adviseert PS verder om naast de meer klassieke rollen van kaderstelling, controle en volksvertegenwoordiging ook de rol als verbinder op zich te nemen. En in deze steeds persoonlijker wordende samenleving is dat misschien wel een heel goed advies!

Het kompas

Er kan overigens ook wel een kanttekening worden gezet bij de waarde die wordt toegekend door WagenaarHoes aan de functies van de visie. Zeeland 2040 was een visiedocument; letterlijk ‘een kompas’. Het rapport stelt dat ‘het de moeite waard was geweest om in het Statenvoorstel of brief van GS een passage op te nemen hoe de visie al dan niet een doorwerking zou gaan krijgen in de andere functies’. Maar een kompas, voorzitter, wijst welke richting je op moet, niet of er zich een rif in je vaarroute bevindt. Hier kan PS juist haar rol pakken, door te zorgen dat het provincieschip op de juiste koers blijft, en als een loods tijdig de schipper bij te sturen. Zo kan Zeeland 2040 eerder gezien worden als een soort metakader waarbinnen meer praktische kaders worden gevormd die worden gebruikt voor sturing. Het metakader blijft dan langdurig dienen om het inspirerende verhaal van Zeeland 2040 op ieders netvlies te houden, en waaraan de meer praktische kaders worden getoetst. De afgesproken actualisatie die iedere 8 jaar moet plaatsvinden kan dan dienen om het kompas ter herijken; de evaluatie die iedere Statenperiode plaatsvindt helpt om te bezinnen op onze rol bij het nastreven van het Zeeuwse verlangen.

"Hier kan PS juist haar rol pakken, door te zorgen dat het provincieschip op de juiste koers blijft, en als een loods tijdig de schipper bij te sturen,"

Graag willen wij als CDA-fractie aandacht blijven geven aan de visie 2040 en het daarin uitgesproken ‘Zeeuws verlangen’, en vragen alle partijen deze gedachte te steunen. We hebben daarom de motie mede ondertekend die de SGP zo dadelijk in zal dienen om ervoor te zorgen dat ook in de volgende Statenperiode actief aandacht blijft worden gegeven aan deze breed gedragen visie. 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.