24 mei 2019

Nieuwe locatie Bravis-ziekenhuis nadelig voor Stavenisse

Vrijdag 24 mei - MIDDELBURG - Nieuw Statenlid Karin van den Broeke heeft in samenwerking met Anton Geluk, toekomstig Statenlid, en Kees van den Berge van de SGP schriftelijke vragen gesteld over de nieuwe locatie van ziekenhuis Bravis. 

Op 16 april jl. heeft de Raad van Bestuur van het Bravis Ziekenhuis het voorgenomen besluit kenbaar gemaakt om de spoedeisende en klinische zorg in de toekomst te concentreren op een hoofdlocatie, gelegen bij Bulkenaar in de gemeente Roosendaal. Hiervoor zijn diverse beoordelingscriteria genoemd, waarbij aangegeven wordt dat twee criteria gelden als uitsluitingscriteria:  1) Gelegen tussen Bergen op Zoom en Roosendaal; 2) Binnen 45 minuten bereikbaar (wettelijke norm).  

 Beide voorgestelde locaties, Zoomland en Bulkenaar, voldoen aan deze criteria. Dit pakt echter minder goed uit voor dorpen in Zeeland, waarmee de ritduur vanuit postcodegebied 4696 (Stavenisse) de kroon spant: de ritduur komt uit op 44,72 minuten, slechts 17 seconden korter dan de wettelijke bereikbaarheidsnorm.   Bij de bovenstaande berekeningen is geen rekening gehouden met toekomstplannen van de provincie Zeeland om op de provinciale wegen op Tholen snelheidsbeperkende maatregelen te treffen. Hierbij kan gedacht worden aan rotondes en drempels.  In de toelichting van het besluit van de Raad van Bestuur wordt aangegeven dat wanneer de nieuwe locatie niet aan één van de uitsluitingscriteria voldoet, dit niet geschikt is als toekomstige hoofdlocatie. Het CDA en SGP uit haar zorgen over met name de ritduur in combinatie met de toekomstige snelheidsbeperkingen, en stelt de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:   1. Is GS het met ons eens dat spoedeisende en klinische zorg voor alle inwoners van Tholen toegankelijk en bereikbaar moet zijn? Zo ja, is GS bereid dit alsnog kenbaar te maken aan de Raad van Bestuur?  2. Heeft de Raad van Bestuur van het Bravis Ziekenhuis voorafgaande aan bovengenoemd voorgenomen besluit contact met GS opgenomen en dit met GS besproken? Zo ja, kan GS ons zeggen wat er toen besproken is? Zo nee, is GS voornemens gezien bovenstaande problematiek dit alsnog te doen?  3. Kan GS ons informeren wat de stand van zaken is m.b.t. de snelheidsbeperkende maatregelen die de provincie door wil voeren op de provinciale weg (hoogte Weelweg) tussen St. Maartensdijk en  Stavenisse (N286) en wanneer worden deze werkzaamheden uitgevoerd?  4. Is bij GS bekend met hoeveel tijd de gemiddelde ritduur tussen Stavenisse en St Maartensdijk toeneemt door bovengenoemde snelheidsbeperkende maatregelen? Zo ja, met hoeveel tijd? Zo nee, is GS bereid dit verder te onderzoeken?  5. Is GS het met ons eens dat aanpassingen aan de wegen binnen de gemeente Tholen niet mogen leiden tot een langere ritduur voor de ambulance? Zo ja, is GS bereid hiermee rekening te houden en dit ook te overleggen met het waterschap? Zo nee, waarom niet?  6. Is GS het met ons eens dat toenemende verkeersdrukte op de A4 en A58 bij Bergen op Zoom en dan vooral de drukte op het knooppunt Zoomland een negatieve invloed heeft op bovengenoemde ritduur? Zo ja, is GS bereid met de minister van Infrastructuur en Waterstaat in gesprek te gaan om knooppunt Zoomland op de agenda te krijgen voor de aanpak van de verkeersproblematiek? Zo nee, waarom niet? 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.