12 november 2021

Over de Omgevingsvisie: "De visie staat als een robuuste boekenkast."

Vrijdag 12 november - MIDDELBURG - Statenlid Rinus van 't Westeinde heeft de CDA-visie op de Omgevingsvisie toegelicht. 

Een robuuste boekenkast
Vandaag stellen we de Zeeuwse Omgevingsvisie vast, oftewel: we besluiten vandaag of de boekenkast af is. Een boekenkast die robuust is, die flexibel in te delen is en een kast die alle boeken kan herbergen en kan dragen. Om een boekenkast te maken heb je een goede tekenaar, ontwerper, timmerman en goed materiaal nodig. Na een kleine strubbeling in het begin is het proces verder goed verlopen: vele partijen hebben materiaal in kunnen brengen, inspraak geleverd en zienswijzen ingediend om tot deze robuuste kast te komen.

De zienswijzen en antwoorden zijn bijgevoegd en het CDA kan met het merendeel van de antwoorden instemmen. Wij zijn ook blij dat een aantal zaken zijn aangepast: een paar hoofdlijnen uit de inspraak heeft u er uitgelicht.

Minicampings
De Vekabo heeft namens de minicampings aandacht gevraagd voor verruiming van het aantal kampeerplaatsen. Er bestaat een wens om op te schalen naar een bepaalde grootte om in te kunnen spelen op de nieuwe opgaven/ontwikkelingen, ten behoeve van klimaat, energie, educatie en duurzaamheid. De Gedeputeerde geeft aan dat kamperen bij de boer al lange tijd een vernieuwend en succesvol product is en een prima aanvulling op het overige recreatieve aanbod. Met deze uitspraken zit de Provincie op één lijn met de sector.

Het CDA heeft kennisgenomen van de oproep vanuit de minicampings en de visie van de Provincie. Wij onderstrepen de oproep vanuit de minicampings en vragen aan GS om met een voorstel te komen onder welke voorwaarden - en met hoeveel plaatsen - uitbreiding mogelijk is, en PS hierover binnen 3 maanden te rapporteren zodat dit kan worden meegenomen in de verordening die begin volgend jaar vastgesteld gaat worden.

Wonen
Wonen is de tweede hoofdlijn uit de zienswijzen. Onlangs hebben we de woonagenda besproken: een goede nota die vooral gaat over de midden- en lange termijn. Maar er is nu actie nodig. Is de Gedeputeerde bereid om met gemeenten en dorpsraden in gesprek te gaan om nu oplossingen aan te dragen voor de krapte op de woningmarkt, zodat wensen/behoeften die nu leven ingevuld kunnen worden? Gisteren werden de versnellingstafels geintroduceerd, een goed instrument voor deze actie.
En dan de term stedelijk gebied: die roept veel verwarring op. Het CDA vindt dat we zorgvuldig met de ruimte om moeten gaan, maar vindt ook dat bouwen naar behoefte ook mogelijk moet blijven in de dorpen. Wat wonen betreft dienen we als CDA het amendement en de motie van de Christenunie mede in, de Christen Unie zal een en ander verder toelichten.

Veehouderij
Als Zeeland gaan we voor een volhoudbare landbouw, kringlooplandbouw, natuur-inclusieve landbouw, of noem maar op welke term nog meer. Volgens het CDA moet bij al deze termen het volgende centraal staan. De toekomstige landbouw moet een landbouwsysteem zijn dat functioneert in evenwicht met de omgeving. Een systeem met kringlopen op een zo laag mogelijk niveau en met een eerlijk verdienmodel. Het draait om balans. Binnen deze balans moet wat ons betreft ruimte blijven voor veehouderij. Veehouderij die binnen kringlopen op een zo laag mogelijk niveau ervoor kan zorgen dat onze bodem vruchtbaar blijft, nu en in de toekomst.

Verlichting
Als je op bepaalde plaatsen door Zeeland rijdt, zie je soms geen verschil tussen dag en nacht. Het is altijd dag. De laatste jaren is er veel verlichting bij gekomen in Zeeland. Denk aan woonwijken, industrieterreinen, reclamezuilen en windmolens. Op sommige plaatsen wordt dit door de bewoners als hinderlijk en ongewenst ervaren: Goes-Zuid is daar een voorbeeld van. Het CDA is een voorstander van veiligheid, maar ziet ook dat er slimme manieren bestaan om met nachtelijke verlichting om te gaan. De PvdA zal straks een motie hiertoe indienen mede namens het CDA.

Voor de uitvoering van de omgevingsvisie en het behalen van een aantal doelen is een stevig grondbeleid met een goed werkend kavelbureau een pre. Waar vrijwilligheid voorop staat. En gezien de geografische situatie met zijn eilanden structuur is gebiedsgericht werken een must. De omgevingsvisie was dit jaar vele malen het onderwerp van gesprek. Niet voor niets betreft dit een strategische opgave voor de toekomst. De boekenkast staat. Sommige boeken zijn al geschreven of herschreven, en kunnen de boekenkast gaan vullen. Sommige boeken moeten nog geschreven worden, en schuiven we later op de plank.

Het CDA pleit altijd voor meer insecten en biodiversiteit, maar waarschuwt de Gedeputeerde wel voor houtworm in dit opbergmeubel. Hierbij geldt: hoe sneller je de worm vindt, hoe sneller je het probleem verhelpt. Actieve informatieplicht en tijdige bijsturing kan de Omgevingsvisie en uiteindelijk de verordening tot een succes laten leiden. Kan de Gedeputeerde aangeven hoe het vervolg voor de toekomst is, en hoe PS hierin meegenomen wordt?

Als CDA willen we de Gedeputeerde met heel het team bedanken voor het vele werk dat verzet is om tot deze omgevingsvisie te komen, en laat de uitdaging zijn van goed naar steeds beter.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.