22 juli 2022

Over de Zanddijk

Vrijdag 22 juli - MIDDELBURG - Statenlid Frank Kuijpers sprak over het agendapunt de Zanddijk gedurende de laatste Statenvergadering voor het reces.

Over de Zanddijk

Voor ons ligt het projectplan Zanddijk ter beoordeling zodat de definitiefase kan worden afgerond.  De keuze voor dit tracé is al in eerder stadium bevestigd. Door een meerderheid van de Staten is het goedgekeurd. Na vandaag gaat het plan de consultatie in. Wat rest is dan in december een besluit over het benodigde budget. Met daarbij de bijbehorende 15 % onzekerheid, die hoort bij dit soort grote projecten.

Voor ons ligt nu een mooi plan voor zowel het bedrijfsleven als de inwoners van Yerseke. Jaren geleden is de noodzaak voor een betere ontsluiting onderkend. Terugblikken of alle ontwikkelingen wel zo handig zijn gepland heeft geen zin. Vooruitkijken maakt dat we nu echt een beslissing moeten nemen. Voor een vlotte en veilige ontsluiting van Yerseke, waarbij de fietser niet is vergeten.

Voorzitter, het was vervelend dat er tijdens het inspreken in de commissie door de Fietsersbond werd gezegd dat ze niet betrokken zijn geweest. De gedeputeerde heeft dat ontkracht en ondertussen hebben we een mooi kaartje, met heel overzichtelijk alle fietsroutes. De te realiseren fietstunnels in het ontwerp maken de route nog veiliger. Is het misschien handig om voor de inspraak, een 3-dimensionaal filmpje te maken, zodat iedereen zich kan vergewissen hoe het traject loopt. Een tekening is soms lastig om te doorgronden. Graag horen we een reactie van de gedeputeerde.

Wij hopen dat er voor december duidelijkheid is over de bijdrage van Prorail en het Rijk zodat de geplande investeringen wat dragelijker worden. De samenwerkingsovereenkomst  tussen gemeente Reimerswaal, Provincie en het Waterschap moet voor december zijn getekend zijn voordat we definitief kunnen beslissen over het kredietbesluit. De CDA fractie wil dan zo min mogelijk open eindjes.

Deze week ontvingen wij weer allerlei berichten over de communicatie over dit traject. We begrijpen dat het ingewikkeld is. Maar, we gaan er toch echt wel vanuit dat in de consultatie heel goed geschakeld wordt met alle betrokkenen. Input moet serieus genomen worden en wat niet kan moet duidelijk weerlegd worden.

Dat geldt met name voor gesprekken met inwoners over de damwand en geluidswal wel of niet. Woning wel opkopen of niet. We moedigen GS aan deze gesprekken met open vizier aan te gaan. Er is al heel veel gezegd over het dossier. Er is ook heel veel informatie beschikbaar. De CDA-fractie is van mening dat we nu een weloverwogen besluit kunnen nemen.

Nog vier dingen willen we benoemen:

  1. We dienen met de VVD nog een motie in om voldoende grond aan te kopen bij rotonde Nishoek. Zodat, mocht het bedrijventerrein bij Nishoek in de toekomst nog fors uitbreiden, er voldoende grond beschikbaar is voor een extra rijstrook. Immers verkeersbureau Goudappel Coffeng voorziet in de toekomst capaciteitsproblemen. Misschien had GS er ook al aan gedacht maar dan is deze motie ter ondersteuning. We horen het graag.
  2. De CDA-fractie zou graag willen dat er in de plaats van de huidige carpoolplaats die gaat verdwijnen er een nieuwe in de buurt komt.
  3. We hebben begrepen dat er heel veel discussie is over de ontsluiting tijdens de werkzaamheden. Kan GS bevestigen dat de parallelwegen maken dat er altijd een goede ontsluiting is? En dat dus omrij routes via de Havendijk en postweg alleen voor noodgevallen nodig zijn? Wil GS hierover aub goed communiceren?
  4. Als vierde voorzitter de moties die zijn ingediend:
    1. Wat betreft de motie van de VVD om 2 planologisch procedures op te starten het tracé Rose Zwart en alleen de Zwarte tak. Wij zien liever één planologische procedure. Immers ook bij de Zwarte tak kunnen bezwaren zijn richting Raad van State. Of het een versnelling geeft durf ik te betwijfelen. Het is nu eenmaal een feit dat we voor het doorlopen van procedures minstens 2 jaar moeten uit trekken. Het roze zwarte tracé hebben we als Staten al vastgesteld. Ook de zwarte tak in procedure brengen zaait misschien weer twijfel. Graag horen we de mening van GS hierover.
    2. De motie van de SGP/VVD  over het veiliger maken van het fietsverkeer bij rotonde de Wulk vinden wij eigenlijk overbodig, De schriftelijke beantwoording van GS over vragen in de commissie  Economie vinden wij voldoende. Immers het is een eerste verantwoordelijkheid van gemeente Reimerswaal om te zorgen voor een veilige fietsroute voor hun inwoners.  Reimerswaal staat aan de lat om de rotonde Wulk aan te leggen.  GS kan in gesprek gaan met gemeente Reimerswaal en het Waterschap Scheldestromen  eventueel een subsidie verstrekken mocht de conclusie zijn dat het nog veiliger kan.
    3. De motie van PVDA  over natuurcompensatie in de Yerseke Moer voor de overlast tijdens de werkzaamheden zullen wij niet ondersteunen. We gaan ervan uit dat de wetgeving over bescherming flora en fauna voldoende is. Ook de andere motie om verkeersremmers te gaan plaatsen op de Molendijk vinden wij geen goed plan. Uitgangspunt is een vlotte en een veilig doorstroming. De procedure Zanddijk/Molendijk heeft al vele hobbels gekend nog meer hobbels opwerpen zien wij niet zitten.

De CDA-fractie zou graag zien dat het beeld bij het bedrijfsleven en de inwoners van Reimerswaal kantelt. We leggen nu een prachtige verbinding aan voor Yerseke met heel veel gemeenschapsgeld. Ik hoop dat heel Zeeland straks zegt: ‘Mok ok eh’. En dat Yerseke dan zegt: ’t ek a lank a.

Foto: @Zeeland

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.