07 december 2018

Over herten, vossen, wolven en katten

Vrijdag 7 december - MIDDELBURG - Anton Geluk snijdt enkele actuele onderwerpen aan met betrekking tot de Beleidsnota Natuurwetgeving. Dit is gegoten in een betoog.

Vandaag behandelen we de Beleidsnota Natuurwetgeving. In deze nota wordt invulling gegeven aan één van de actiepunten uit de door Provinciale Staten vastgestelde Natuurvisie. We gaan de nota niet helemaal met u doornemen maar wel een aantal voor het CDA opvallende en belangrijke punten kort benoemen.

Allereerst algemene opmerkingen: Het CDA vindt dat in het kader van schadebestrijding veel meer gedacht dient te worden in mogelijkheden en minder in problemen. Ik zal dit in de loop van mijn betoog verder uitleggen.

Jacht beheer en schadebestrijding

Het op een goede en verstandige wijze beheren van onze natuur kan er toe leiden dat we weleens minder aangename keuzes moeten maken. Het door jacht in stand houden of beperken van populaties hoort hier ook bij. Hierbij spelen de faunabeheereenheden een belangrijke rol. Het CDA vindt het belangrijk dat de faunabeheereenheden hun werk goed uit kunnen voeren. De 1-loket functie kan hierbij een belangrijke rol vervullen waardoor alle aanvragen voor vergunningen ontheffingen en vrijstellingen bij de FBE ingediend worden. Hierdoor komt de regie over jacht, beheer en schadebestrijding bij één professionele organisatie te liggen. We dienen dan ook samen met de ChristenUnie de "Motie 1-loketfunctie FBE Zeeland" in.

De ganzen

Een aantal ganzensoorten komt nu op de vrijstellingslijst te staan waardoor in het principe het recht op schadevergoeding vervalt. Dit wordt voorkomen door het instellen van een overgangsregeling, die na drie jaar geëvalueerd wordt. Waarom doen we nu toch zo moeilijk? Als CDA vinden we dat er een schadevergoeding moet gelden zolang het aantal ganzen hoger is dan de nagestreefde populatie die overeengekomen is in het ganzenakkoord.

En dan de vrijstellingen. Eerst de vrijstelling voor enkele ganzensoorten, zoals bijvoorbeeld de brandgans. Hoewel het aantal brandganzen boven de nagestreefde populatie ligt is bestrijding van deze gans niet overal mogelijk omdat de vrijstelling niet geldt in bijv. Zeeuws Vlaanderen. Dit is iets wat wij nooit zullen gaan begrijpen. Deze gans hoeft namelijk niet naar Zeeuws Vlaanderen via de tunnel en hoeft dus ook geen tol te betalen en wordt geen strobreed in de weg gelegd. Dit zogenaamde postzegelbeleid waardoor ganzen niet over overal bestreden kunnen worden, vindt het CDA nog steeds discutabel omdat er nog steeds meer ganzen zijn dan afgesproken is in het ganzenakkoord. 

Rol natuurbeheerders

In dit verband vraag ik bij de gedeputeerde ook weer om aandacht voor de rol van natuurbeheerders. Let er op dat ook zij hun verantwoordelijkheid nemen. Het kan namelijk niet zo zijn dat natuurterreinen hotelaccommodaties zijn voor ganzen om te rusten en te slapen en dat ze gaan eten bij de boer.

Damhert

En dan het damhert. Damherten komen nu voor in drie gebieden. Buiten deze drie gebieden geldt een nulstandsbeleid en dient bestrijding van deze damherten dan ook vrijgesteld te zijn. Deze vrijstelling dient dan ook voor heel Zeeland te gelden. Alleen op die wijze kan voldaan worden aan de gemaakte afspraken. Om deze reden zullen we het amendement van de Christen Unie dan ook mede indienen.

Vos

En dan nu de vos. Om effectief beheer en bestrijding bij het optreden van schade mogelijk te maken, vragen wij de gedeputeerde om de vrijstelling op te rekken tot één uur voor zonsopgang en tot één uur na zonsondergang. Kan de gedeputeerde ons dit toezeggen?

Wolf

Verder wil ik ook aandacht vragen voor de wolf. In tegenstelling tot wat er in deze nota staat, vindt het CDA de wolf geen verrijking van de Zeeuwse natuur. In het concept wolvenplan van het IPO wordt dit volgens ons goed verwoord: Nederland is te klein voor 'n wolvenpopulatie. De invloed van wolven op omvang en trend van hoefdierpopulaties is beperkt. Deze trends worden namelijk vooral bepaald door voedselaanbod en ziektes. Kortom wolven zijn geen verrijking voor Zeeland.

Legeskosten

En dan de "legeskosten". Ik leg dit uit aan de hand van de "wilde eend". Deze is van de vrijstellingslijst gehaald en kan alleen nog bejaagd worden van 15 augustus tot 31 januari. Om deze bij schade in de rest van het jaar te kunnen bestrijden dient door de individuele grondgebruiker ontheffing aangevraagd te worden. Het aanvragen van zo'n ontheffing kost nu € 725,- en volgend jaar € 1.450,-. Dit vindt het CDA erg veel en we vragen de gedeputeerde dan ook om het uitvoeren van een evaluatie.

Houtopstanden

En dan de houtopstanden. Aangaande de rijbeplanting dient het CDA samen met SGP en VVD  een amendement in waarbij de plantafstand tussen bomen in principe niet meer dan 10 meter mag zijn. Echter gelden hiervoor uitzonderingen  voor duurzame bomen. Dit amendement wordt verder toegelicht door mijn collage van de SGP, de heer Van Burg.

Afschot verwilderde katten

En dan nu de katten. Door inspraak is het afschieten van katten in de nota terechtgekomen, en dus niet op verzoek van GS. Wij vinden het nog steeds teleurstellend dat de voorstanders niet ingesproken hebben tijdens de commissie Ruimte. Samen met PvdA en SGP dienen we het amendement ''verwilderde katten" in.  Dit amendement heeft tot doel om met betrokken partijen een brede aanpak voor het verminderen van overlast van verwilderde katten te realiseren.

Op moties en amendementen die ik nu niet besproken heb, zal ik desgewenst later reageren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.