09 februari 2019

Resolutie Klimaatakkoord tijdens partijcongres

Zaterdag 9 februari - AMSTERDAM - Tijdens het partijcongres in Amsterdam is er door CDA Limburg een resolutie ingediend voor een haalbare en betaalbare energietransitie. CDA Zeeland steunt dit.

Resolutie: Haalbare en betaalbare energietransitie

Resolutie ingediend door: CDA Limburg, mede namens de lijsttrekkers van alle provinciale afdelingen.

Het CDA Partijcongres op 9 februari 2019 te Amsterdam,

A.        Constateert dat:

 

-           Op 21 december 2018 een ontwerpklimaatakkoord is gepresenteerd;

-           Het nu aan de planbureaus is om de plannen door te rekenen;

-           Het nu aan de partijen is om het ontwerpakkoord te bespreken met hun achterban.

B.        Overweegt dat:

 

-           Het Regeerakkoord stelt: “Omdat de uitkomst van de internationale gesprekken in 2019 nog niet vaststaat, kan de uiteindelijke doelstelling voor 2030 afwijken van de 49% waar het kabinet nu van uit gaat.”

-           Het CDA staat achter de duurzaamheidsdoelstelling, mits rekening wordt gehouden met de volgende overwegingen:

-           Duurzaamheidsmaatregelen hebben geen zin als gezinnen de kosten daarvan niet of amper kunnen dragen;

-           Bedrijven kunnen door ingrijpende duurzaamheidsregels concurrentienadelen ondervinden indien deze afwijken van omringende landen en kunnen deze ontlopen door zich in het buitenland te vestigen;

-           Nederland loopt daarmee het risico de duurzaamheidsdoelen onvoldoende te halen én werkgelegenheid te verliezen;

-           Iedere provincie is in staat om op zijn eigen manier een gelijkwaardige bijdrage te leveren aan de landelijke energietransitie.

C.        Spreekt uit dat

-           Het Klimaatakkoord haalbaar en betaalbaar moet zijn voor gezinnen en ondernemers. Voor een gelijk speelveld houden we rekening met wat in de rest van Noord-West Europa gebeurt;

-           De opgaven uit het Klimaatakkoord realistisch over het land en in tijd moeten worden verdeeld.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.