20 september 2019

Situatie PVV: "In integer handelen zit geen sjoemel-marge."

Vrijdag 20 september - MIDDELBURG - Tijdens de Statenvergadering van vrijdag 20 september heeft fractievoorzitter Hannie Kool-Blokland een bijdrage geleverd bij het agendapunt over het KPMG-onderzoek naar de PVV-Statenfractie.

"In de politiek draait het om vertrouwen.  Vertrouwen van de kiezer in diegenen die gekozen zijn, vertrouwen dat de gekozen statenleden hun mandaat van de kiezer  naar eer en geweten zullen uitvoeren,  en vertrouwen  dat de gekozenen oprecht en integer handelen. `Dat ze betrouwbaar zijn.  Dat democratisch handelen gecontroleerd kan worden, transparant en oprecht is.

Daarom is de kwestie PVV en het niet integer handelen een zeer ernstig feit dat een zware wissel trekt op ons allen."

Geen sjoemel-marge

"Integer handelen is niet iets van een beetje sjoemelen,  het is niet een mengeling van  een beetje oprecht en een beetje onoprecht. Er zit simpelweg  geen sjoemel-marge in. Het is alles of niets, als unisono basis voor politiek handelen. Voor politici is integriteit zeer belangrijk. Je handelt met mandaat van de inwoners van Zeeland die  je het vertrouwen heeft gegeven  om de belangen van Zeeland te behartigen. Als je dat vertrouwen kwijtraakt door onoprecht te handelen, wat is dan nog de vertrouwensbasis? 

Het schaadt het aanzien van de politiek in het algemeen wanneer de integriteit van personen of politieke partijen in het geding is."

Feiten op tafel

De CDA-fractie betreurt het dan ook zeer ernstig dat er in de afgelopen maanden twee Statenleden zijn geweest die het aanzien van de politiek door hun handelen hebben geschaad. Omdat in deze kwestie ook het rechtmatig handelen door de provincie ter discussie gesteld is, heeft dit  ertoe geleid dat een extern onderzoek in gang gezet moest worden.  Dat was zonder meer nodig,  gezien de gewenste objectiviteit van het onderzoeksbureau in deze kwestie,   Er was intussen al te makkelijk met hele of halve aantijgingen rondgestrooid. De provincie zelf mocht daar niet in meegezogen worden.  Daarom was een extern onderzoek onvermijdelijk. De CDA-fractie onderschrijft deze keuze door de Commissaris. Dit onderzoek heeft de gemeenschap geld gekost. De CDA-fractie rekent dit de leden van de beide leden van de voormalige PVV-fractie aan.

Uit het onderzoek dat door KPMG gedaan is, komen diverse zaken naar voren die als onoorbaar kunnen worden aangemerkt.

  • Fractiebudget is gebruikt voor partijbelangen. 
  • Reiskosten zijn ten onrechte gedeclareerd.
  • Met een U-bocht constructie  zijn partijverkiezingsactiviteiten gefinancierd.
  • Factuur is aangepast.

Met de integriteitscommissie is de CDA-fractie van mening dat integer handelen door statenleden essentieel is voor het aanzien en de geloofwaardigheid van de politiek.

Onverteerbaar en niet erkend

Fouten maken is menselijk. Als mensen hun fouten direct inzien en erkennen, kan het vertrouwen hersteld worden. Maar indien het niet-integer handelen pas wordt erkend nadat een onderzoeksbureau noodzakelijk is gebleken om in een feitenonderzoek de benodigde informatie boven tafel te krijgen. -  of als fouten in het geheel niet worden erkend - is dat onverteerbaar. Dat lijkt nu het geval te zijn.

Het CDA vindt het oordeel en het advies van de integriteitscommissie helder en duidelijk: het gaat om de grondhouding die volksvertegenwoordigers moeten aannemen bij het uitoefenen van hun functie. Integer handelen is de grond onder onze voeten

Hier is echter weloverwogen niet integer gehandeld en dat weegt heel zwaar.

Het weegt ook zwaar dat deze fouten tot op vandaag niet erkend zijn.

De CDA-fractie zou graag vernemen of het door de integriteitscommissie voorgestelde gesprek tussen de Commissaris en de heren Van Dijk en Bosch heeft plaatsgevonden. 

Het CDA zou ook graag vernemen of  beide statenleden hun verantwoordelijkheid nemen en conclusies verbinden aan het laakbare handelen dat heeft plaatsgevonden.

Mochten de statenleden deel uit blijven maken van de staten en daarmee geen gevolg geven aan de dringende oproep om verantwoordelijkheid te nemen voor hun laakbaar handelen, dan wil het CDA de ontheffing van benoemingen en functies van beide statenleden binnen de Staten, volledige terugbetaling van de onterecht bestede middelen.

Wensen CDA

Tevens wenst het CDA de voorstellen van de commissie integriteit  door te voeren:  

  • De collegiale toets.
  • Versterking kennis aanwending fractieondersteuning.
  • Actualisering verordening.
  • Invoeren onderzoeksprotocol.

Het is niet zo dat meer regels vanzelf leidt tot integriteit. Uiteindelijk moet het in het menselijk handelen verankerd zitten als dure plicht aan de samenleving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.