20 september 2021

Statenlid Anton Geluk over het Zeeuws Deltaplan Zoet Water: "Blij met het plan, kritisch op de uitvoering."

Vrijdag 17 september - MIDDELBURG - Statenlid Anton Geluk heeft gesproken over het Zeeuws Deltaplan Zoet Water. U leest zijn bijdrage hier.

Kritisch op uitvoeringsprogramma

Voor ons ligt het Zeeuws Deltaplan Zoet Water, het resultaat van het samenwerkingstraject met relevante stakeholders. Het CDA heeft zich van meet af aan ingezet voor een Zoet Waterplan voor Zeeland. Zoet water is namelijk niet alleen essentieel voor de Zeeuwse agrarische sector maar ook voor het beheer van onze natuurgebieden en dus voor de Zeeuwse samenleving. Kortom wij zijn blij met dit plan.

Maar kritisch is het CDA op het uitvoeringprogramma in het Zeeuws Deltaplan Zoet Water. We vinden de uitvoering van de maatregelen niet concreet genoeg. Concrete ideeën en maatregelen zullen op korte termijn uitgevoerd moeten worden om een succes te maken van dit plan. Hoe gaat de gedeputeerde er voor zorgen dat dit Zeeuws Deltaplan Zoet Water een succes wordt voor natuur en landbouw en geen “papieren tijger” waar natuur en landbouw nu en in de toekomst niets aan hebben?

Ook andere partijen verenigd in het samenwerkingsverband Zoet Water voor Zeeland zetten zich in voor een robuuste Zoet Watervoorziening, nodig voor de leefbaarheid en de economie in Zeeland.

Volgens het CDA is het - voor het slagen van het Deltaplan Zoet Water - nodig dat het Masterplan, met 21 kansrijke oplossingen waar het samenwerkingsverband zich voor in wilt zetten, ook onderdeel uit gaat maken van het uitvoeringsprogramma Zeeuws Deltaplan Zoet Water. Hoe denkt de gedeputeerde hier over?

Maatregelen

In het Zeeuws Deltaplan Zoet Water worden een aantal maatregelen genoemd waar ik kort op in wil gaan:

  • Zuinig en efficiënt omgaan met water (effectieve irrigatietechnieken en de rol van gewas- en/of raskeuze).
  • Water langer vasthouden (waterbeheer van de kavel tot en met de aansturing van het primaire watersysteem).

Deze maatregelen hebben blijvende aandacht en ondersteuning voor kennisontwikkeling nodig van de provincie. Kennisontwikkeling die investeringen in nieuwe technieken mogelijk maakt. Hoe ziet de gedeputeerde dit? Hoe gaan we dit waarborgen?

En dan nog een maatregel:

  • Water opslaan in natuurgebieden.

In het Deltaplan zijn nu twee natuurgebieden bekeken op haalbaarheid voor wateropslag. Studies met verschillende uitkomsten. In het uitvoeringsprogramma staat nu echter niets over verder onderzoek naar wateropslag in andere natuurgebieden. Onderzoek wat volgens ons wel nodig is.
Hoe ziet de gedeputeerde dit?

Bij wateropslag in bassins blijkt dat een aantal gemeenten soms nog ‘gereserveerd’ zijn. Afhankelijk van de omvang van de bassins kunnen leges oplopen. Wat gaat de gedeputeerde hier aan doen?

  • Water hergebruiken: water afkomstig uit stedelijke gebieden, water uit afvalwaterzuiveringen, de mogelijkheden van ontzilting.

Onderzoek naar hergebruik van water uit Riool Water Zuiveringsinstallaties blijft nodig. Hiervoor willen we blijvend aandacht vragen bij het Waterschap. Hoe ziet de gedeputeerde dit?

  • Water aanvoeren.

In het Deltaplan zijn voor Schouwen-Duiveland, Walcheren en Noord-Beveland de mogelijkheden voor aanvoer van zoet water van elders onderzocht. De conclusie in het plan luidt dat externe aanvoer vooralsnog economisch niet rendabel is.

Wij vinden deze conclusie zeer voorbarig. Externe aanvoer is namelijk altijd duur. Een eindbeslissing kun je alleen nemen wanneer alle belangenpartijen (vooral landbouw) gehoord zijn en alle beschikbare informatie in een besluit is meegenomen. Het belang van Zoet Water voor de landbouw en de natuur in heel Zeeland is van groot belang.

Voor het slagen van het Deltaplan Zoet Water is het nodig dat alle opties voor opslag of aanvoer open blijven. Binnen het Zeeuws Deltaplan Zoet Water is het Waterschap Scheldestromen een belangrijke stakeholder die ook vaak de uitvoerder is van de maatregelen die voortvloeien uit het Deltaplan Zoet Water. Wij hebben het Waterschap Scheldestromen dus nodig om het Zeeuwse Deltaplan Zoet Water tot een succes te maken. Daarom blijvende aandacht voor de rol van het waterschap en de samenwerking tussen waterschap en provincie.

Slot

Tot slot voorzitter,

  • De maatregelen in het uitvoeringsprogramma moeten concreet worden
  • Zou GS ons willen blijven informeren over lopende projecten?
  • Blijf als GS openstaan voor nieuwe initiatieven uit het veld

Ik constateer dat iedereen overal graag zoet water wilt. Daar zijn we het allemaal over eens. Een ja, dat kost geld en is wellicht niet rendabel wanneer we alleen kijken naar de landbouw op korte termijn. Op langere termijn zullen de voordelen voor de landbouw verder toenemen en profiteert ook de natuur hier van wat niet in geld uit te drukken is.

De maatregelen zullen veel geld kosten. Geld wat de provincie Zeeland niet heeft. Over dit geld zullen we in gesprek moeten gaan met het Rijk en in gesprek moeten blijven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.