08 oktober 2021

Statenlid Anton Geluk: "Wie denkt dat klimaatadaptatie iets nieuws is, heeft het mis."

Vrijdag 8 oktober - STATENZAAL - Vrijdag 8 oktober - Statenlid Anton Geluk heeft gesproken over de Klimaatadaptatiestrategie: "We hebben hier vaak over gesproken en de wensen en bedenkingen van betrokken stakeholders zijn goed in dit stuk verwerkt."

Klimaatadaptiestrategie Zeeland 2021-2026

De klimaatadaptatiestrategie Zeeland. Eindelijk gaan we deze vaststellen. Wie denkt dat klimaatadaptatie iets nieuws is, heeft het mis. Misschien werd het woord “adaptatie” in het verleden minder gebruikt. Maar het betekent niets anders dan dat wij ons aanpassen aan het klimaat. Iets wat we al voortdurend doen en gedaan hebben. Denk aan het wonen op terpen, de bouw van de stormvloedkering Maar denk ook aan het afvoeren van water via onze rioleringen, sloten en meer. Ook nu en in de toekomst moeten we ons aanpassen. Leidend is niet of het klimaat veranderd en hoeveel dit veranderd. Leidend is dat we overlast van overvloedige regen, lange periodes van droogte, hitte en mogelijke overstromingen, het hoofd kunnen bieden.

Er moet veel gebeuren. Het belangrijkste in Zeeland, namelijk de waterveiligheid, mogen we niet vergeten. We moeten wel in Zeeland kunnen blijven wonen, want dan pas hebben alle andere maatregelen zin. Als CDA hebben we nog wel een paar opmerkingen en vragen. Een vraag gaat over de vitale en kwetsbare infrastructuur: Hoe gaan we om met pijplijn projecten? Dus bouwprojecten die al vergund zijn maar pas over enkele jaren gerealiseerd worden. In het antwoord op onze vragen hierover geeft GS aan dat eventuele aanpassingen moeten plaats vinden op basis van vrijwilligheid, dus zal hierover het gesprek moeten worden aangegaan. Maar wie gaat deze gesprekken voeren? En  hoe en wanner? Is dit niet iets wat vastgelegd moet worden in de uitvoeringsagenda?

Ten aanzien van natuur wordt aangegeven dat we de natuur buiten het Natuurnetwerk versterken en dat we verbindingen tussen en overgangszones rondom natuur realiseren. Het CDA ziet dat alles als een mogelijke extra claim op landbouwgrond. We blijven kritisch en blijven benadrukken dat overgangszones of bufferzones in principe binnen de natuurgebieden moeten worden gerealiseerd. Is dit niet mogelijk, dan alleen op vrijwillige basis. Wat overigens duidelijk in voorliggende strategie is verwoord.

Juist in de landbouw zijn de effecten van klimaatverandering zichtbaar. Aanpassing van bedrijfsvoering kan nodig zijn. De overheid moet dit ondersteunen met expertise en budget. Ook het Deltaplan Zoetwater speelt een belangrijke rol. Met aandacht voor externe wateraanvoer, waarbij niet alleen de economische haalbaarheid centraal moet staan maar ook het gelijkwaardigheidsprincipe. Want is het niet zo dat elk gebied in Zeeland recht heeft op zoetwater? Graag een reactie van de gedeputeerde.  

Bij alles wat we doen binnen deze strategie is één ding van groot belang: namelijk Evalueren. Evalueren om te zien of dat wat we willen bereiken ook wordt bereikt. Dit houdt voor het CDA in dat goed gekeken wordt naar het budget vanuit de provincie voor klimaatadaptatie van jaarlijks € 700.000,-. Waaraan wordt dit geld besteed? Jaarlijks € 450.000,-  aan fysieke uitvoeringsmaatregelen. Klinkt goed maar wat doen we dan? Geven we boompjes weg of regentonnen? Of doen we iets anders? En dan jaarlijks € 250.000  en dus 1 miljoen in de komende 4 jaar voor het ontwikkelen van aanvullend beleid. Is dat niet erg veel wanneer dat vooral in ambtelijke ondersteuning zit?

Het CDA wil jaarlijks zien waaraan het budget het afgelopen jaar is besteed en waaraan het budget het komende jaar concreet wordt besteed. Om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk geld uit het budget naar fysieke en concrete maatregelen gaat.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.