21 september 2018

Huisvesting arbeidsmigranten speerpunt bij Omgevingsplan

Vrijdag 21 september - MIDDELBURG - In de Statenvergadering van vrijdag 21 september levert CDA-Statenlid Rinus van 't Westeinde een mooie bijdrage over het nieuwe Omgevingsplan.

Over het proces

De totstandkoming van het Omgevingsplan laat zich, wat het CDA betreft, het beste omschrijven als eind goed, al goed. Dit betekent zoiets als "de tegenslagen zijn gauw vergeten als het goed afloopt".

In de inleiding van dit Omgevingsplan staat netjes verwoord hoe we voorsorteren op de Omgevingswet die naar verwachting in 2021 in werking treedt. Wachten met een nieuw omgevingsplan tot 2021 was immers geen optie. In dit plan is ook de input van andere stakeholders goed verwoord. Wij als Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten hebben na vruchtbare soms vergaande discussies kaders afgebakend, belangen afgewogen en stappen gezet. Uiteindelijk zijn we als CDA tevreden met het nu voorliggende Omgevingsplan.

Belangrijke onderwerpen

Een aantal voor het CDA belangrijke zaken wil ik kort benoemen:

Huisvesting arbeidsmigranten

Door veel Zeeuwse bedrijven worden arbeidsmigranten voor kortere en langere periodes ingehuurd. Korte periodes voor opvang van arbeidspieken maar ook voor langdurige periodes door bijvoorbeeld een gebrek aan kwalitatief goed opgeleid personeel.

Goed kunnen wonen is een voorwaarde om Zeeland aantrekkelijk te houden voor deze werknemers. Het CDA is dan ook zeer bezorgd dat we moeten constateren dat voldoende huisvesting van voldoende kwaliteit voor deze mensen een probleem is.We dienen dan ook een motie in samen met de SGP Zeeland waarin we GS vragen om meer aandacht te schenken aan deze problematiek en in te zetten op behoud van voldoende en zorg voor (tijdelijke) huisvestingsmogelijkheden en hierover in gesprek te gaan met gemeenten, recreatieondernemers, investeerders en andere stakeholders.

Water

Een goede kwaliteit en kwantiteit van oppervlaktewater en grondwater is voor landbouw, natuur en alle inwoners en toeristen van groot belang.  Maar daarnaast is het ook belangrijk om te zorgen voor aanvoer van water vanuit de groter rivieren naar Zeeland. Voldoende water van goede kwaliteit is onontbeerlijk  voor onze landbouw en voor een goede waterkwaliteit in bijvoorbeeld het Volkerak Zoommeer.

Het CDA heeft eerder een motie ingediend die brede steun kreeg om een Deltaplan zoetwater op te stellen, kan de Gedeputeerde aangeven hoe ver het hier mee staat?

"Voldoende water van goede kwaliteit is onontbeerlijk,"

Provinciale landschappen

Het gaat niet om de hoeveelheid maar om de kwaliteit van de landschappen. Het CDA wil eerst de resterende 900 Ha binnen het NNZ afronden. Ik weet dat de laatste hectares veelal de moeilijkste zijn, een optie in dit opzicht is te kijken of je die hectares via een gezamenlijk weg tussen terreinbeheerders, ZLTO  en Poldernatuur Zeeland kunt inrichten. Hoe kijkt de Gedeputeerde hier tegenaan? 

Bij beheer en onderhoud kunnen andere partijen, zoals agrarische natuurverenigingen ook een belangrijke rol vervullen. Het CDA vindt het agrarisch natuur- en landschapsbeheer een belangrijke pijler in het plattelandsbeleid. Boeren leveren met het beheer van natuur en landschap een belangrijke bijdrage aan het behouden en versterken onze provinciale landschappen.

Buitendijks fietsen

En nu ons vierde punt: "buitendijks fietsen". Fietsprovincie nummer één in Nederland - een nobel streven. Maar is het dan passend om bepaalde dijkvakken voor fietsers af te sluiten waardoor "buitendijks fietsen" op veel plaatsen maar beperkt mogelijk is? Het CDA wil nogmaals bij de gedeputeerde er op aandringen om hier aandacht aan te blijven geven. Graag zouden wij een goede onderbouwing ontvangen van de redenen om bepaalde dijkvakken af te sluiten. Immers, de provincie is bevoegd gezag, dus wij gaan er over. Meer duidelijkheid hierover is wat ons betreft gewenst. Kan de gedeputeerde ons toezeggen dat we hierover voor het eind van dit jaar meer duidelijkheid krijgen?

Borden en slot

Voor nu is het CDA bereid de voorgenomen aanpassing wat betreft de afmetingen van de borden in het buitengebied te accepteren. Richting de op te stellen omgevingsvisie verwachten we echter meer visie van GS. Moet de provincie namelijk wel maten vaststellen voor deze borden of willen wij alleen maar globale kwalitatieve kaders meegeven aan gemeentes zodat deze naar "eer en geweten" zelf kunnen bepalen welke borden in het buitengebied geoorloofd zijn?

"Moet de provincie wel maten vaststellen voor borden?"

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.