08 oktober 2021

Statenlid Rinus van 't Westeinde over de Gebiedsvisie Veerse Meer: "Evaluatie op zijn plaats."

Vrijdag 8 oktober - PROVINCIEHUIS - Statenlid Rinus van 't Westeinde heeft gesproken over de Gebiedsvisie Veerse Meer. "Namens het CDA wil ik beginnen met een compliment. Wat in het begin niet is gelukt door de gemeenten is onder regie van de Provincie Zeeland sámen met de gemeenten en andere betrokken partijen wel gelukt om een Gebiedsvisie Veerse Meer op te stellen, waarvoor de complimenten voor het vele werk."

Het proces naar die visie is grondig doorlopen. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd en groepsgesprekken gevoerd met stakeholders, ondernemers en inwoners. Een goede basis om vanuit te vertrekken.

Echter tijdens de behandeling in de commissie zijn over het proces ook zorgen geuit zoals ‘het niet gehoord worden’ en ‘het niet terugvinden van de inbreng’. Het CDA vindt om die reden een evaluatie op zijn plaats.

Het is positief dat veel bestaand beleid samen is gebracht in een totaalbeeld en dat er samenhang is aangebracht. Onder andere de 1-kilometergrens komen te vervallen, wat het CDA toejuicht. Het CDA kan zich ook vinden in de tweeledige strategie namelijk: het beschermen en ontwikkelen van de gebiedtypologieën. Toch nog een paar vragen aan de gedeputeerde. We zijn blij met de juridische check. Echter nog een paar vragen:

 1. In het juridische advies van Adriaanse en Van de Weel staan een paar adviezen:
  1. Geen nieuwe verblijfsrecreatieve ontwikkelingen;
  2. Geen permanente (verblijfs)recreatieve ontwikkelingen;
   1. Sta geen permanente nieuwvestiging buiten aandachtsgebieden toe.
   2. Dit suggereert dat dit binnen de aandachtsgebieden wel kan.

De agrarische sector heeft de visie niet getekend. Zijn zij op de hoogte van de brief van Adriaanse en Van de Weel? Zo ja, heeft dit invloed gehad op het wel of niet tekenen?

 1. Door de nu geplande activiteiten en ontwikkelingen ontstaat er een toename van verkeersstromen. In de commissie ruimte is hier nadrukkelijk aandacht voor gevraagd. Is de gedeputeerde op de hoogte van de motie van de gemeente Borsele gericht aan gemeente Middelburg die dit onderwerp behelst? Hoe wordt dit binnen de visie opgepakt?
 2. Tenslotte het plan Zuidvlietpolder. Hier is vele malen aandacht voor geweest in de commissie en kent een lange levensloop.

Hoe kan het toch zo zijn dat een project acht jaar onderweg is en er nu pas duidelijkheid is dat het niet kan? In eerste instantie ligt dit op het bordje van de gemeente Goes, maar toch. Een natuurtoets door bureau Waardenburg is opgesteld voor zowel Natura2000 als Natuur Netwerk Zeeland; dit zou geen negatieve gevolgen hebben voor zojuist genoemde onderwerpen. In de visie staat ook dat kleinschaligheid, duurzaamheid en innovatie voorop staan in dit plan. Het is jammer dat Goes dit niet eerder heeft opgepakt.

Het CDA ziet vooral kansen in kleinschalige initiatieven van lokale ondernemers die oog hebben voor de natuur en ruimte. Wij besluiten vandaag over de visie; de gemeenten later. Kan de Gedeputeerde aangeven hoe om te gaan met nieuwe inzichten die de visie kunnen beïnvloeden?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.