06 november 2020

Statenlid Rinus van 't Westeinde over de RUD: "Eerst het eigen huis toekomstbestendig maken."

Vrijdag 6 november - MIDDELBURG - Statenlid Rinus van 't Westeinde heeft gedurende de Statenvergadering van vrijdag 6 november gesproken over de RUD. De uitvoeringstaken voor Milieu zijn door de provincie, gemeenten en waterschap sinds 1 januari 2014 belegd bij de gemeenschappelijke regeling RUD Zeeland. Er zijn interne en externe ontwikkelingen die in de (nabije) toekomst invloed hebben op de uitvoering van de taken. Interne ontwikkelingen bij de RUD zijn onder andere de evaluatie van de P*Q systematiek. Als externe ontwikkeling kan het landelijk onderzoek worden genoemd, waarbij het VTH stelsel wordt onderzocht en daarnaast ook de commissie Van Aartsen die de opdracht heeft om te adviseren over de wijze waarop hoe milieutoezicht en –handhaving versterkt kunnen worden. Er is in een GS-informatie bijeenkomst gesproken over een concept opdracht formulering voor een externe verkenner. Er wordt nu voorgesteld met GS gezamenlijk te komen tot een opdrachtformulering.

RUD klaar voor de toekomst?

De RUD bestaat 6 jaar. De taken op het gebied van milieu zoals vergunningverlening, toezicht en handhaving, zijn door de Provincie ondergebracht bij deze instantie. Het is goed om na dit aantal jaar te kijken of de RUD klaar voor de toekomst is. Er spelen namelijk een aantal ontwikkelingen zowel intern (evaluatie P X Q) als extern. Denk bij dit laatste aan meer aandacht voor ondermijning en meer aandacht voor de invoering van de nieuwe omgevingswet. Het CDA vindt het dan ook een goed moment om een toekomstverkenning van de omgevingsdienst uit te voeren.

Aan de hand van twee brieven vanuit GS en een informatiesessie, zijn we als PS goed geïnformeerd over het proces, de opdracht, de profielverkenner en het tijdspad. We hebben dit in een open sfeer kunnen behandelen waarvoor dank. De oogst is vervolgens besproken in de commissie Ruimte van 9 oktober. Uit deze bespreking zijn naast de brieven van uit GS een aantal wensen op papier gezet die nu voor ons liggen. Het CDA vindt dat de huidige situatie als uitgangspunt genomen dient te worden: wat gaat goed en wat kan beter? We pleiten niet voor een diepgaand onderzoek naar het verleden. We spannen het paard graag voor de wagen, en niet erachter. Het is een verkenning naar de toekomst van de omgevingsdienst en niet een verkenning van mogelijke samenwerkingen met… Eerst het eigen huis toekomstbestendig maken en vanuit die basis de volgende fase in. CDA Zeeland vindt het belangrijk dat de opdracht voor de verkenning bij de Provincie ligt maar wel met goede verbindingen met de andere partners. Tevens de betrokkenheid van Provinciale Staten, gemeenteraden en het Waterschap, vinden wij een noodzakelijk onderdeel in dit proces.

Het CDA vindt dat de huidige situatie als uitgangspunt genomen dient te worden: wat gaat goed en wat kan beter?

And last but not least: laten we het vooral over de inhoud hebben, en natuurlijk horen daar ook financiën bij, maar die mogen niet leidend zijn. De verkenning en de uitwerking ervan moeten er toe leiden dat er straks een omgevingsdienst staat die robuust en betrokken is, en in kan spelen op nieuwe ontwikkelingen met betrokkenheid van alle partners. We vragen veel van de verkenner, maar dat is nodig om dit proces tot een succesvolle afronding te laten komen. Kwaliteit moet boven snelheid staan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.