02 februari 2018

Update inzet gedeputeerde de Bat op thema Zeeuwse Arbeidsmarkt

Op 18 januari waren er een tweetal bijeenkomsten over de Zeeuwse arbeidsmarkt. In september 2017 heeft een eerste inspiratiesessie plaats gevonden. Deze keer wilden we meer aanwezige bedrijven, een verdiepingsslag maken. Het was goed om te zien dat er zoveel bedrijven - vertegenwoordigd door HRM-medewerkers - aanwezig waren. Het geeft aan hoe groot de uitdaging is voor ons als Zeeuwen gezamenlijk, maar voor Zeeuwse werkgevers in het bijzonder om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden. Het is in ieder geval de opgave voor het komende jaar.

In de bijeenkomst hebben we onderscheid gemaakt in drie thema’s:

  1. de promotie van Zeeland als aantrekkelijke vestigingsregio,
  2. arbeidsmobiliteit en flexibiliteit,
  3. de ontwikkeling van kwaliteit .

Een vierde thema is het aan de slag helpen en krijgen van de Zeeuwen die werkeloos zijn of in de bijstand zitten. Dat ligt vooral op het bordje van gemeenten. Dat wordt op ‘een andere tafel’ besproken, maar heeft wel degelijk aandacht.

In verschillende sessies hebben de aanwezigen kennis kunnen nemen van wat er op die terreinen al gebeurt en hoe werkgevers daar bij aan kunnen sluiten.

Zo wordt er gewerkt aan een trainee-programma. Er wordt door de overheid en ondernemers gezamenlijk een trainee-programma opgezet, waar jongeren bij de verschillende deelnemers een vastgestelde periode werken. Op die manier is het aantrekkelijk om met de Zeeuwse arbeidsmarkt kennis te maken.

Er wordt door de Zeeuwse Connectie - die al langer Zeeuwen die buiten de provincie wonen verbinden met ons - een platform voor vacatures opgezet. Vraag en aanbod, zo persoonlijk mogelijk. We gaan met partijen die specifieke vacatures hebben (denk aan tandartsen/artsen/ingenieurs) een project op zetten om geïnteresseerden te vinden in bijvoorbeeld Spanje en Portugal.

We gaan aan de slag om jongeren die gaan studeren, nadrukkelijker met Zeeland verbonden te houden. Iedere schoolverlater krijgt met dat idee een brief en wordt met regelmaat geïnformeerd over mogelijkheden in Zeeland.

Met bedrijven wordt gekeken hoe we Zeeland met beelden, beeldvorming, social media, enzovoorts kunnen promoten. Geen nieuwe algemene campagnes, maar gericht inzetten op een positief beeld van Zeeland.

Kortom, de eerste contouren staan. Samen optrekken hierin is erg belangrijk. Samen gaan doen is nu de opgave. De ideeën moeten echte projecten worden. En snel!

Jo-Annes de Bat

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.