19 december 2019

Vacature: Voorzitter CDA Zeeland

Gezocht: nieuwe voorzitter CDA Zeeland (m/v, 8 à 10 uur per week) met ingang van 22 juni 2020. In verband met het verstrijken van de tweede benoemingstermijn van de huidige voorzitter is het bestuur van CDA Zeeland op zoek naar een nieuwe voorzitter. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij een herkenbare christendemocraat is en dat ook uitstraalt. De nieuwe voorzitter moet goed in een collegiaal bestuur functioneren. Geïnteresseerden kunnen hier verder klikken voor een uitgebreide profielschets en taakomschrijving. Indien u vragen heeft over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Victor Slenter (huidig voorzitter CDA Zeeland) op 06-13011349.

Als u zelf niet wil kandideren, maar wel een geschikt persoon uit uw afdeling kent, wilt u dit dan s.v.p. melden bij het bestuur van uw eigen afdeling. Geïnteresseerden kunnen vóór 15 februari 2020 hun sollicitatie mailen aan de voorzitter van de selectiecommissie, de heer R. Smit, via cda-provincie@zeelandnet.nl .

Taakomschrijving voorzitter CDA Zeeland:

 • De voorzitter coördineert de algemene strategiebepaling van CDA Zeeland;
 • De voorzitter geeft leiding aan de Algemene Ledenvergadering, het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur ;
 • De voorzitter woont regelmatig de provinciale Statenvergadering bij en de fractievergaderingen van de CDA fractie van Provinciale Staten en Waterschap;
 • De voorzitter onderhoudt de relatie met de bewindslieden, leden van Eerste en Tweede Kamer, Provinciale Staten, Waterschap en Europarlementariërs en bevordert de onderlinge communicatie op bestuursniveau;
 • De voorzitter coördineert de opstelling en inbreng van de (Zeeuwse) kandidatenlijsten voor de Provinciale Staten, de Eerste en Tweede Kamer, het Europees parlement en het waterschap;
 • De voorzitter neemt het initiatief in het evaluatieproces van de Statenleden en voert
 • mede de functioneringsgesprekken met de Statenleden en de bestuursleden van het Waterschap;
 • De voorzitter heeft namens CDA Zeeland zitting in de Verenigingsraad en behartigt de Zeeuwse belangen;
 • De voorzitter is eerste aanspreekpunt voor de media;
 • De voorzitter is de stimulator en initiator van nieuwe bestuursactiviteiten;
 • De voorzitter houdt periodiek overleg met de afdelingsvoorzitters;
 • De voorzitter is tevens voorzitter van de stichting CDA Zeeland.

Het tijdsbeslag van de werkzaamheden van de voorzitter bedraagt 8 à 10 uur per week. Het voorzitterschap van CDA Zeeland is een onbezoldigde functie.

Profielschets ten behoeve van de verkiezing van een voorzitter CDA Zeeland:

 1. De voorzitter stemt van hart in met de grondslag en de uitgangspunten van het CDA en weet deze overtuigend uit te dragen;
 2. De kandidaat kan door persoonlijkheid en optreden een samenbindende en stimulerende rol vervullen tussen alle geledingen van het CDDA Zeeland. Hij/zij moet met name ook een teambouwer binnen het CDA Zeeland willen en kunnen zijn;
 3. De kandidaat is een open en soepele persoonlijkheid en kan voor deze functie over voldoende (flexibele) tijd beschikken;
 4. De kandidaat spreekt jong en oud in de partij aan. Hij/ zij staat met twee benen op de grond en heeft een zodanig affiniteit met Zeeland en zijn bevolking dat zijn/ haar acceptatie door de Zeeuwse CDA leden in hoge mate verzekerd is;
 5. De kandidaat beschikt over een goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift, en over de vaardigheid vergaderingen te leiden, zodat hij/zij in staat is op inspirerende wijze leiding te geven aan de besluitvorming binnen het bestuur en de ALV van het CDA Zeeland;
 6. De kandidaat is in staat om het CDA Zeeland met gezag te vertegenwoordigen op alle niveaus en kan de standpunten, belangen en visie van het CDA Zeeland met verve vertolken en uitdragen;
 7. De kandidaat is in staat goed te communiceren met de media;
 8. De kandidaat heeft belangstelling voor, is op de hoogte van en wil zich verder verdiepen in de actuele vraagstukken die in onze samenleving en in het bijzonder in Zeeland spelen;
 9. De kandidaat weet op een aansprekende manier zijn kennis van en ervaring met de samenlevingsvraagstukken te koppelen met het CDA gedachtegoed en met positie en rol van een moderne politieke partij;
 10. De kandidaat kan en wil goed samenwerken met de leden die het CDA vertegenwoordigen in politieke functies;
 11. De kandidaat mag binnen de partij geen functies vervullen die volgens de statuten onverenigbaar zijn met het voorzitterschap van CDA Zeeland;
 12. De kandidaat moet minimaal 1 jaar lid zijn van het CDA en alle daarmee verbonden verplichtingen zijn nagekomen;
 13. De kandidaat verklaart bij zijn aantreden dat hij/zij geen ambities heeft om gedurende zijn termijn als voorzitter een politiek-bestuurlijke functie op provinciaal niveau aan te gaan;
 14. De kandidaat moet bereid zijn het voorzitterschap tenminste vier jaar te bekleden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.