30 januari 2019

Vacatures bestuur CDA Zeeland

Woensdag 30 januari - MIDDELBURG - Er zijn weer diverse vacatures opengesteld door het bestuur van CDA Zeeland. Bijgaand zijn de functieomschrijvingen te lezen. Reageren? Dat kan via 

Functieomschrijving vacatures Dagelijks Bestuur lid CDA Zeeland

Het CDA kent in Zeeland 13 lokale afdelingen. Deze 13 afdelingen hebben allen één vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur van het CDA Zeeland. Het Algemeen Bestuur wordt aangevuld met vertegenwoordigers van CDJA, CDAV, en CDA senioren. Het Algemeen Bestuur heeft daarnaast nog een aantal adviseurs. Voor meer informatie wordt verwezen naar de bijlage.

In 2018 hebben meerdere bestuursleden (om verschillende redenen) afscheid genomen van het Dagelijks Bestuur van het CDA Zeeland. Daarom zoekt het CDA Zeeland naar 3 nieuwe bestuursleden, bij voorkeur vrouwelijk, voor de volgende portefeuilles:

Portefeuille ledenwerving/ ledenbehoud

Het Dagelijks Bestuur lid met deze portefeuille is met name verantwoordelijk voor taak 2 uit het takenpakket van het CDA Zeeland (bijlage). Hij/zij bouwt deskundigheid op ten aanzien van ledenwerving en onderhoudt de contacten hierover met de lokale afdelingen en met het landelijk Partijbureau. Gezocht wordt naar een persoon die praktisch en resultaatgericht is ingesteld. Activiteiten waaraan gedacht kan worden zijn:

 • In samenwerking met de permanente campagneleider aanwezig zijn op provinciale en/ of lokale CDA activiteiten om belangstellenden in te laten schrijven als proeflid, CDJA lid, combilid of gewoon lid;
 • In samenwerking met het CDJA wervingsactiviteiten voor nieuwe leden organiseren;
 • In samenwerking met lokale afdelingen wervingsactiviteiten voor nieuwe leden organiseren
 • Wervingsmaterialen bestellen, beheren, en zo nodig “customizen”;
 • Een plan voor ledenwerving inclusief tijdsschema ontwikkelen en uitvoeren;
 • Bereikte resultaten terugkoppelen aan Algemeen Bestuur;

Portefeuille scholing

Het Dagelijks Bestuur lid met deze portefeuille is met name verantwoordelijk voor taak 4 en 9 uit het takenpakket van het CDA Zeeland (bijlage). Hij/zij bouwt deskundigheid op ten aanzien van de scholingsmogelijkheden voor de lokale afdelingen en onderhoudt de contacten hierover met de lokale afdelingen en met het Steenkampinstituut. Gezocht wordt naar een persoon die praktisch en resultaatgericht is ingesteld. Activiteiten waaraan gedacht kan worden zijn:

 • Inventariseren waaraan de lokale afdelingen qua scholing behoefte hebben;
 • Inventariseren waaraan de Zeeuwse bestuurders qua scholing behoefte hebben;
 • Matchen van de behoeften van de Zeeuwse CDA leden aan het beschikbare scholingsaanbod;
 • Organiseren van de daadwerkelijke scholing in Zeeland: ruimte regelen, potentiële kandidaten uitnodigen, docent uitnodigen, bestand met gevolgde scholing per kandidaat bijhouden;
 • Bereikte resultaten terugkoppelen aan Algemeen Bestuur.

Momenteel wordt deze portefeuille door John Anthonise ingevuld. Hij heeft echter ook andere portefeuilles. Deze portefeuille is voor het Dagelijks Bestuur belangrijk genoeg om een apart bestuurslid met de uitwerking ervan te belasten.

Portefeuille milieu/ duurzaamheid

Het Dagelijks Bestuur lid met deze portefeuille is met name verantwoordelijk voor taken 1,2 en 6 uit het takenpakket van het CDA Zeeland (bijlage). Zeeland heeft te maken met een concentratie aan industriële activiteiten. Daarnaast zorgt de Westerschelde met al haar scheepvaart voor een grote milieubelasting. Verder wordt door de Statenfractie en de Waterschapfractie programmatisch ingezet op de  energietransitie. Tenslotte is het waterschap bezig met een zoetwaterstrategie in combinatie met overlastscenario’s door droogte of overvloedige regenval. Het CDA Zeeland beschouwt de onderwerp milieu en duurzaamheid daarom als een belangrijk profileringspunt voor onze provincie en wil een apart Dagelijks Bestuur lid met deze portefeuille belasten.

 • Het betreffende Dagelijks Bestuur lid bouwt deskundigheid op ten aanzien van deze en aanverwante onderwerpen en onderhoudt de contacten hierover met de betrokken actoren en lokale afdelingen en met het Partijbureau. Gezocht wordt naar een persoon die beleidsmatig, maar ook resultaatgericht is ingesteld. Activiteiten waaraan gedacht kan worden zijn:
 • Inventariseren van mogelijke thema’s en onderwerpen;
 • Opbouwen van contacten met de betrokken actoren;
 • Organiseren van thema bijeenkomsten op provinciaal niveau;
 • Inventariseren en overleggen met de waterschapfractie en de statenfractie over combinatie van standpunten;
 • Bewaken en harmoniseren van politieke doelstellingen met de lokale afdelingen;
 • Voortgang en resultaten terugkoppelen aan Algemeen Bestuur.

 

Taken, bezetting en vergaderfrequentie CDA Zeeland

De taken van het CDA Zeeland zijn:

 • Bevorderen van de deelname aan het werk van en de onderlinge samenwerking binnen de partij;
 • Zorgen voor alle organisatorische belangen van de partij;
 • Vormen en versterken van alle lokale afdelingen en bevorderen van de samenwerking van deze afdelingen;
 • Toezicht houden op de lokale afdelingen;
 • Bespreken van het politieke beleid in algemene zin en in de provincie;
 • Ondernemen van activiteiten voor politiek vormings- en scholingswerk, ouderenwerk, jongerenwerk en vrouwenwerk;
 • Instellen en bemensen van een permanente campagnecommissie;
 • Voorlichting en kadervorming;
 • Stellen van kandidaten voor provinciale staten en waterschap;
 • Vaststellen van verkiezingsprogramma’s;
 • Kiezen van afgevaardigde naar partijbestuur en partijcongres;
 • Bevorderen van samenwerken binnen de statenfractie en de waterschapsfractie;
 • Bevorderen van vertegenwoordiging CDA binnen andere vertegenwoordigende lichamen;
 • Houden van ledenvergaderingen;
 • Bemensen van het bestuur van de stichting CDA;
 • Bemensen van de werkgroep Europa;
 • Uitvoeren van alle andere taken die opgedragen worden op basis van CDA statuten of reglementen

Momenteel bestaat het Dagelijks Bestuur van het CDA uit de volgende personen:

 • Wim van Tatenhove, penningmeester
 • Kees Blok, secretaris
 • Paoloa Alkemade, coördinator permanent campagneteam
 • John Anthonise, HRM/ scholing
 • Michel Barbé, financiën/ algemeen

Medio 2019 eindigt de tweede termijn voor Wim van Tatenhove. Hij zal dan het Dagelijks Bestuur verlaten en worden opgevolgd door Michel Barbé. Verder zijn er in 2019 geen mutaties voorzien.

Het Dagelijks Bestuur vergadert 7 tot 10 keer per jaar, meestal voorafgaande aan de Algemeen Bestuur vergadering. De vergaderingen zijn alternerend op dinsdag en woensdagavond, en beginnen met een Dagelijks Bestuur vergadering van 17:30 uur tot 19:30 waarna van 19:30 tot 21:30 de Algemeen Bestuur vergadering wordt gehouden. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.