05 maart 2019

Zeeland voortrekkersrol in energietransitie

Woensdag 13 maart - ZEELAND - Het CDA vindt dat de provincie Zeeland een voorbeeldfunctie heeft en voorop moet lopen met innovatieve initiatieven voor het behalen van de doelstellingen uit het Parijs-akkoord en het landelijk klimaatakkoord. Dit weliswaar onder voorwaarden en de inzet moet vooral zijn gericht kennisontwikkeling, waaruit nieuwe economische initiatieven uit voort kunnen komen. CDA Zeeland is ervan overtuigd dat Zeeland een voortrekkersrol in de energietransitie kan spelen door goede mix van wind-, zon-, water- en getijdenenergie die hier mogelijkheden biedt.

De massale verbranding van fossiele brandstoffen zorgt ervoor dat deze brandstoffen langzaamaan opraken, maar ook voor een gevaarlijke opwarming van de aarde. Dat staat vast. Zo ook dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, dan is het aan de politiek om met plannen te komen.

Niemand kan daar meer om heen. De grote opgaven voor de komende jaren zijn om de energietransitie vorm te geven en te werken aan klimaatadaptatie. De christendemocraten denken vanuit rentmeesterschap. Het is belangrijk om te werken aan een provincie die kan worden doorgegeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Goed beheer van de natuur, het minimaliseren van de opwarming van de aarde, en de aarde niet onherstelbaar belasten, zijn van enorm belang voor onszelf en toekomstige generaties. Het CDA Zeeland gelooft dat de vraagstukken rondom klimaat en energie alleen maar succesvol aangepakt kunnen worden wanneer de samenleving nauw in de transities wordt betrokken. Van burger tot grote bedrijven: ieder heeft een rol in de duurzaamheidstransitie.

Van onderop

Voor het CDA is het maatschappelijk initiatief - van onderop, door en voor burgers – voor het energiebeleid van groot belang. Hierom moet burgerparticipatie actief gestimuleerd worden door de provincie. Burgerparticipatie is belangrijk voor het draagvlak van een windmolen- of zonnepark en vergroot de sociale binding in een gemeenschap. Het CDA Zeeland wil daarom dat lokale energiecoöperaties gebruik kunnen maken van goedkope financiering door een revolverend fonds. Daarnaast moet de provincie onderzoeken hoe zij bepaalde risico’s van lokale energiecoöperaties af kan dekken. Het CDA is nadrukkelijk voor kleinschalige projecten met zonneparken, windmolens aan land en eventueel accu’s, wil hier ook een fonds voor instellen om dit soort projecten op te starten, maar is fel gekant tegen zonnepanelen op goede landbouwgrond.

Voorwaarden

Zoals gezegd staat het CDA achter het klimaatakkoord. De 600 maatregelen die daarin verwoord zijn, zijn voor het CDA de leidraad voor de klimaataanpak, maar of alle maatregelen uitvoerbaar zijn valt nog te bezien. De christen-democraten zijn van mening dat er voor het uitvoeren van maatregelen eerst breed maatschappelijk draagvlak moet bestaan. Ten tweede moet de haalbaarheid en betaalbaarheid van projecten (vooral voor burgers) in balans zijn, dient het tempo om zaken uit te voeren realistisch te zijn en moet er een eerlijk Europees speelveld zijn. Het CDA voelt er weinig voor om de problemen voor anderen op te lossen.

Zeeland is volgens het CDA dé plek voor duurzame ontwikkelingen en daarmee voor een duurzame samenleving. Zo biedt het water allerlei innovatieve mogelijkheden om duurzame energie te produceren. Het CDA Zeeland wil hierop inzetten, in het bijzonder als er ook kansen zijn voor kennisexport, zoals bij het huidige proefproject voor getijdenenergie in de Grevelingen. De transitie naar een economie die niet afhankelijk is van fossiele brandstoffen, zal nog enkele decennia duren. Daarom wil het CDA Zeeland inzetten op het snel verminderen van de uitstoot door efficiënter om te gaan met de energie die we gebruiken. 

Van gas af

In de toekomst van het gas af in Zeeland betekent veel voor de Zeeuwse industrie. Er zal hard gewerkt moeten worden aan alternatieven, ook al, omdat het behoud van deze industrie essentieel is voor de Zeeuwse economie en werkgelegenheid. Het gaat voor verschillende productieprocessen nog tijden duren voordat er een goed alternatief is voor gas als grond- en brandstof. Daarom moet de focus nu liggen op het efficiënter omgaan met brandstoffen, grondstoffen en afvalstoffen. Het programma Smart Delta Resources bestaat hier al voor en moet verder worden gesteund. Daarnaast vindt CDA Zeeland dat bedrijven en overheden moeten samenwerken om een nuttige bestemming te vinden voor de restwarmte, die wordt geproduceerd door haven en industrie.Ook wil CDA Zeeland dat zo snel mogelijk, maar tenminste vanaf 2030, er alleen nog maar energieneutraal of energieopwekkend in Zeeland gebouwd wordt. De randvoorwaarde is en blijft dat de verduurzamingsopgave voor de sociale huursector niet ten koste gaat van de betaalbaarheid van wonen voor de laagste inkomensgroepen en kwetsbare huurders.

Hoewel het CDA inziet dat de huidige vorm van kernenergie eindig is, willen de christen-democraten wel dat nagedacht wordt over wat de huidige centrale kan betekenen in de overgang naar nieuwe energievormen, zoals thorium of kernfusie, dit met het oog op de leveringszekerheid van energie.

Het CDA Zeeland wil vooral dat er actief wordt geopereerd op het vlak van de klimaatadaptatie. In samenwerking dienen gemeenten, waterschap, bedrijven en burgers te werken aan een klimaat weerbaar Zeeland. Zonder draagvlak valt de klimaataanpak in duigen en daar is echt niemand mee gediend.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.