Leefbaarheid

In Zeeland is het goed wonen, werken en leven. Het CDA wil dit in de toekomst zo houden en liefst nog versterken. De leefbaarheid staat echter onder druk. Niet in het minst door een snel veranderde samenleving, stelt Nieuwe wegen 2014-2018, de meest recente leefbaarheidsnota van de provincie. De bevolkingsontwikkeling, schaalvergroting, digitalisering, de ontwikkeling naar redzame burgers (minder verzorgingsstaat, meer burgerparticipatie) en de veranderde behoefte van mensen om werk, zorg en vrije tijd af te stemmen, zijn vijf ontwikkelingen die leiden tot een veranderde samenleving. De opgave voor de provincie is om de veranderingen te begeleiden en te benutten.     

 

Bij leefbaarheid gaat het met name om het voorzieningenniveau, de kwaliteit van de woonomgeving, het gevoel van veiligheid en de mate van sociale binding, maar vanzelfsprekend gaat het net zo goed om de beschikbaarheid van voldoende werkgelegenheid. Voor het op niveau houden van de leefbaarheid van kleine woonkernen wordt landelijk door het CDA onder meer ingezet op het behoud dan wel het terugbrengen van pinautomaten. Het CDA in Zeeland ondersteunt deze inzet, maar realiseert zich dat daarvoor de medewerking van banken nodig is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.