Regionale bereikbaarheid

Zeeland moet aantrekkelijk en leefbaar blijven. Bereikbaarheid is daarbij een randvoorwaarde. Inwoners, toeristen en forenzen moeten makkelijk binnen, naar en van de provincie kunnen reizen.

De bereikbaarheid van en binnen onze provincie is voor het CDA cruciaal. Immers een betrouwbare en veilige infrastructuur zijn onmisbaar voor een goed functionerende economie en samenleving. De afgelopen Statenperiode is hierin met steun van het CDA fors geïnvesteerd. Onder meer de Sluiskiltunnel (circa 300 miljoen euro) wordt ruim binnen de tijd en binnen het budget uitgevoerd. Naast grote projecten waarvan de aanleg al voorzien en gefinancierd is – zoals de Sloeweg en de Tractaatweg – zijn er nog reconstructies nodig aan veel andere wegvakken: de provincie Zeeland staat voor grote infrastructurele opgaven. Voorbeelden hiervan zijn:

N256/N59         Deltaweg Goes-Bruinisse
N290                Terneuzen-Zaamslag en Rapenburg Tol-Terhole
N673                Zanddijk Kruiningen-Yerseke

De N59 wordt nog steeds drukker en is volgens het CDA niet veilig genoeg. Het CDA wil bevorderen dat op korte termijn een aanvang wordt gemaakt met het verbeteren van de verkeersveiligheid en de doorstroming, met name voor het traject Zierikzee-Bruinisse en – in samenwerking met de provincie Zuid-Holland – de aansluiting op de A29 bij het Hellegatsplein.

Tijdens de spitsuren is er veel congestie op de A58 bij het knooppunt Zoomland bij Bergen op Zoom. Voor de doorstroming naar en uit Zeeland is dit onwenselijk. Het CDA wil dat Zeeland samen met Brabant lobbyt bij het Rijk voor een voortvarende aanpak van dit probleem. 

Omvangrijke infrastructurele investeringen kunnen wellicht deels worden voorkomen door de inzet van moderne (communicatie)middelen. Dat sluit goed aan bij het Rijksprogramma Beter Benutten. Doel daarvan is de verkeersstromen zodanig te beïnvloeden, dat bijvoorbeeld verbreding van wegen niet nodig is. Wat het CDA betreft zou Zeeland, in samenwerking met TNO, als proefgebied voor deze ontwikkelingen moeten worden aangemeld.

Ook het fietsverkeer en het landbouwverkeer vragen aandacht. Zeeland is de favoriete fietsprovincie van Nederland. Het CDA is voorstander van het verder optimaliseren van de fietsinfrastructuur en de uitbreiding van voorzieningen voor de elektrische fiets. 

De provincie Zeeland is met steun van het CDA bezig met het aanleggen van een landbouwlogistiek netwerk, zodat landbouwverkeer en het overige verkeer zich vlot en veilig kunnen verplaatsen.

Daarnaast speelt, zoals in heel Nederland, naast het intensievere gebruik van de wegen ook de veroudering een grote rol in de kosten van het onderhoud. Dat stelt de provincie voor grote financiële opgaven. Uit efficiency- en kostenbesparingsoverwegingen is het CDA er voorstander van om het onderhoud van alle wegen buiten de bebouwde kom – van de gemeenten, de provincie en het Waterschap – onder te brengen en uit te laten voeren door één organisatie. Het CDA wil dat de opzet en inrichting daarvan in de eerste helft van de periode 2015-2019 tot stand komt.

Landelijk is al aangegeven dat de verouderde infrastructuur een gezamenlijke aanpak vereist op verschillende niveaus. Samen met andere overheden maakt de provincie Zeeland een Deltaplan voor het onderhoud van de infrastructuur.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.