WS: Samenwerking

Het CDA kiest voor ‘de samenleving, niet de overheid’. Dat betekent dat de overheid naast de inwoners staat in plaats van tegenover hen. Wij willen een samenleving waarin de inwoners samen met anderen zoveel mogelijk zelf bepalen.

Ook bij wateropgaven wil het CDA inwoners vanaf het begin betrekken bij de oplossingen, omdat de inwoners kennis hebben van het gebied. Het ophalen van kennis van inwoners en instellingen leidt tot duurzamer oplossingen. Het CDA is er voorstander van dat het huidige aantal zetels in het bestuur van het waterschap geborgd blijft om de specifieke inbreng en het belang van (agrarische) bedrijven en natuur zeker te stellen. Geborgde zetels voor deze specifieke belangencategorieën in het waterschapsbestuur past bij het functionele karakter en de taken van het waterschap en doet tevens recht aan de trits “belang-betalingzeggenschap”.

Samenwerking is geen doel op zich maar een manier van werken. Iedereen vanuit zijn taak of belang kan hieraan deelnemen. Het doel van samenwerking is betere besluiten nemen en draagvlak vergroten voor de uitvoering van projecten. Samenwerken met andere organisaties en belangengroepen leidt daarnaast ook tot efficiënter werken en kostenverlaging.

Het CDA is van mening dat de mogelijkheden voor samenwerking in Zeeland nog niet maximaal worden benut. Het CDA is geen voorstander van een fusie tussen waterschap en provincie. Niet alleen vanwege het feit dat de mogelijkheden voor samenwerking nog lang niet allemaal zijn verkend (wegbeheer, rioolbeheer, E depot, digitale archivering, Geo loket en Sabewa), maar vooral ook vanwege de verschillende maatschappelijke opdrachten van beide organisaties.

Anders dan de provincie met een open huishouding, is het waterschap een zelfstandige uitvoeringsorganisatie en kent een technische cultuur met veel interne inhoudelijke kennis. Samenwerking dient van onderop te komen en kleinschalig te beginnen met partners die het zien zitten. Indien deze samenwerkingsverbanden vanuit een gezonde basis vertrekken zullen ze als vanzelf organisch groeien.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.