02 februari 2017

Winkeltijdenverordening

In de Winkeltijdenwet is vastgelegd dat het verboden is voor winkels om geopend te zijn op zon- en feestdagen en op werkdagen vóór 06.00 uur en na 22.00 uur. Deze feestdagen zijn: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag na 19.00 uur, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, 24 december na 19.00 uur, Eerste en Tweede Kerstdag en op 4 mei na 19.00 uur.

Gemeenten kunnen zelf bepalen of en in welke mate zij vrijstelling of ontheffing willen verlenen van deze verboden. Om dit mogelijk te maken moet de gemeenteraad een verordening vaststellen.  

In 2015 hebben enkele ondernemers uit onze gemeente het verzoek gedaan om op Tweede Kerstdag open te mogen zijn. In 2015 viel Tweede Kerstdag op een zaterdag en dit betekende dat hun winkel 3 aaneengesloten dagen (vrijdag-Eerste Kerstdag, zaterdag-Tweede Kerstdag en zondag) gesloten zouden zijn. De winkeliers gaven in hun verzoek aan dat in de ons omliggende gemeenten wel is toegestaan om Tweede Kerstdag open te zijn en doordat het hier verboden is, zij klandizie mislopen.

Omdat deze ondernemers in 2015 hun verzoek te laat hadden ingediend, kon de gemeente hierop geen actie meer ondernemen.

Dit jaar doet zich weer de situatie voor dat de winkels met Kerst drie dagen achter elkaar dicht zijn (zondag, maandag-Eerste Kerstdag, dinsdag-Tweede Kerstdag). Het college heeft om aan het verzoek van de winkeliers tegemoet te komen een verordening opgesteld waarin openstelling in het geval van drie aaneengesloten dagen verplichte winkelsluiting, mogelijk wordt gemaakt.

Voor de PvdA ging deze verruiming niet ver genoeg. Zij hebben daarom voorgesteld om openstelling ook mogelijk te maken voor elke Tweede Paasdag,  Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en elke Tweede Kerstdag (voor zover deze niet op een zondag valt).

Voor de CDA-fractie lag deze kwestie intern lastig. Uit een belrondje langs de verschillende supermarkten en winkeliersverenigingen bleek dat de meerderheid geen behoefte had aan een verruiming. De behoefte om die dag vrij te zijn en bijvoorbeeld met familie door te brengen bleek groot. Men verwachtte ook geen extra omzet binnen te halen die dagen. En leg je geen druk op de andere (kleine) ondernemer om open te gaan omdat de concurrentie dat ook doet?

Aan de andere kant spelen de argumenten: laat iedere ondernemer dat nu zelf bepalen. Het is geen verplichting. De winkeliers die wel de behoefte hebben, kunnen we nu tegemoet komen. We moeten met onze tijd meegaan. Voor een meerderheid in onze fractie wogen deze argumenten zwaarder. De fractie heeft uiteindelijk vóór het voorstel van de PvdA gestemd.

Tijdens de raadsvergadering van 24 januari jl. was ook een meerderheid van de raadsleden vóór een verdere verruiming. De verordening zal dan ook hierop worden aangepast. Daarnaast gaf een meerderheid aan dat aan een verzoek voor de ondernemer geen kosten verbonden moeten zijn. Ook dit zal nu uit de verordening worden gehaald. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.