27 december 2021

Toeristische verhuur

De toeristische verhuur, een dossier waar de laatste 2 jaar veel over te doen is geweest in de gemeente Sluis.

Als CDA vinden we dat we moeten waken dat de balans tussen de leefbaarheid en het toerisme in balans blijft.
We krijgen vanuit verschillende kernen dat dit steeds meer uit balans aan het geraken, doordat inwoners
overlast ervaren van toeristen die een huis huren in een kern.
Daarom willen we dat er een meldplicht komt in de gemeente met eenmaximum van 60 dagen verhuur.

In december 2019 heeft het college een eerste voorstel gedaan om de verhuur in de kernen aan te pakken.
In de commissie hebben verschillende dorpsraden een oproep gedaan om over dit voorstel niet te stemmen,
aangezien ze niet betrokken zijn in het opstellen van dit voorstel.
Op verzoek van het CDA is dit voorstel van de agenda gehaald en niet in stemming genomen,
met het verzoek aan het college om eerst in gesprek te gaan met de stads-en dorpsraden.
Ook was toe bekend gemaakt dat de Tweede Kamer bezig was met het opstellen van een nieuwe
huisvestingsverordening, waardoor ook de leefbaarheid een argument is voor het invoeren van deze nieuwe verordening.
In mei 2021 hebben we als raad een informatie bijeenkomst gehad over de verschillende tools die we zouden kunnen inzetten
om de verhuur bij te sturen, aan de hand van de nieuwe huisvestingsverordening.
Dit kan variëren van registratieplicht, meldplicht tot maximaal aantal overnachtingen of maximaal aantal
accommodaties per gebied. In juli 2021 stond een nieuw voorstel van het college op de agenda, waarbij ze een verhuur van maximum
van 60 dagen in de kustgebieden willen toelaten. Dit voorstel is door een aantal partijen geamendeerd/aangepast naar 120 dagen met
extra eisen zoals maximaal aantal personen in een huisje. Dit geamendeerde voorstel is in de inspraak gegaan en daar zijn,
mede dankzij de inzet van de verschillende stads- en dorpsraden, 468 zienswijzen over binnen gekomen.
Nog nooit zijn er zoveel brieven voor een voorstel binnen gekomen.


Als CDA hebben we alle brieven doorgenomen en waren dan ook heel verwonderd dat er
in december 2021 een nieuw raadsvoorstel lag met alleen een registratieplicht in de
kustgebieden. Wat ons zeer verwonderde, aangezien het college in de beantwoording van
de vele zienswijzen zelf aangeeft dat ze geen nieuwe inzichten hebben gehaald uit de
zienswijzen en dat de input van de stakeholders, die ze in juni hebben gebruikt om 60
dagen voor te stellen, hetzelfde was.
We hebben in de commissie en in de raad meerder keren gevraagd aan de andere
partijen en het college hoe ze tot hun besluiten kwamen en op welke manier ze de
verschillende zienswijzen meegenomen hebben in hun besluit.
Helaas hebben we hier geen antwoord op gekregen.

Als CDA Sluis hebben we een amendement ingediend om toch de meldplicht met
maximaal 60 dagen in te voeren voor het kustgebied en St Anna ter Muiden. Vanuit die
laatste kern waren er veel klacht binnengekomen bij ons. Dit amendement heeft het
helaas niet gehaald. Wel het amendement waarbij een registratieplicht voor de hele
gemeente ingevoerd wordt. Dit voorstel zal over een jaar geëvalueerd worden.

Als CDA sluis willen we ons de komende periode blijven inzetten voor de invoer van een
meldplicht met maximaal 60 dagen. Omdat we vinden dat woningen in de kernen
bedoeld zijn om in te wonen, waarbij toeristische verhuur incidenteel mag. We zien dit als
een eerste stap voor het bijsturen van onze woningmarkt. Een markt waar het bijna
onmogelijk is om als starter een goedkope woning te kopen. We hebben in verschillende
sectoren een nood aan personeel en als we die willen aantrekken om hier te komen
werken en wonen, dan zullen we daar wel voldoende huisvesting voor nodig hebben. Ook
vinden we dat de leefbaarheid in de kernen onder druk komt te staan als er veel huizen
verhuurd worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.