26 mei 2021

Wonen in Sluis

Eind juni zal de gemeenteraad van Sluis het kader voor de toekomstige woningbouw in onze gemeente vast stellen. Daartoe zijn inmiddels een tweetal vergaderingen geweest, waarin aandacht is besteed aan hoe we moeten omgaan  met oude (nog) niet gerealiseerde goedgekeurde bouwplannen en hoe om te gaan met 2e woningen en toeristische verhuur in de kernen.

Een derde aspect is inzicht in de toekomstige woningbehoefte. Om daar een beter inzicht in te krijgen wordt op 2 juni door de coalitiepartijen een Webinar georganiseerd, waarin deskundigen hun kennis over de woningmarkt zullen wisselen met deelnemers. Er is inbreng van een makelaar, een projectontwikkelaar en vertegenwoordiger van de dorpsraden.  Het gerenommeerde adviesbureau Stec treedt als moderator op.  Aanvang van de bijeenkomst is 19.30 uur.

Het gemeentelijk beleid tot nu toe is gebaseerd op demografische ontwikkelingen. En omdat er sprake is van een dalende bevolkingsomvang lijkt er slechts behoefte te zijn aan woningen, die worden aangeduid als “zorgwoningen” en  “nultredenwoning”. Het streven van de gemeente is ook om in 2040 evenwicht in vraag en aanbod op de woningmarkt te krijgen. Of dit met de gedoseerde bouw van woningen voor een specifieke doelgroep te realiseren is, is voor de coalitiepartijen een grote vraag. Wij denken van niet, omdat ons steeds meer geluiden bereiken, die wijzen op de behoefte aan ook andere woningen, b.v. voor starters en nieuwe medewerkers van buiten de gemeente. Ook  woningen met en zonder tuin, kortom een  toenemende vraag naar andere soorten woningen in alle prijsklassen en huurwoningen voor tweeverdieners.

Onduidelijk is op dit moment hoe groot die behoefte is. Daar willen we tijdens het Webinar meer inzicht in krijgen. Bent u woningzoekende, hebt u ideeën om de woningmarkt op korte termijn te verruimen of hebt u  informatie over de omvang van de vraag naar woningen, lever dan uw inbreng op 2 juni.

De informatie die wij die avond verzamelen zal de inbreng van onze fracties mede bepalen bij het vaststellen en bijsturen van het toekomstig woonbeleid.  Het doel voor onze fracties is om via een op de vraag afgestemd aanbod zoveel mogelijk (toekomstige) inwoners van een woning naar wens te kunnen voorzien op een zo kort mogelijke termijn. Help ons dit te realiseren!

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar aanmelden@deeventers.nl u ontvangt vervolgens een link om deel te nemen

Initiatief van VVD, Onafhankelijk West, Nieuw Gemeentebelang en CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.