Leefbaarheid

Iedereen wil wonen in een veilige, schone en plezierige wijk!
Wij zorgen dat buurten veilig zijn. Daarbij stimuleren we bewoners actief te zijn in de buurt en we verhogen de mogelijkheden voor bewoners om medeverantwoordelijkheid te dragen. Mensen zelf vormen de basis voor veiligheid en leefbaarheid. Initiatieven zoals buurt WhatsApp-groepen en buurtouders die jongeren aanspreken, stimuleren we.

Duurzaamheid faciliteren
In de verduurzamingsopgave heeft de gemeente een voorbeeldfunctie. Wij gaan de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed, scholen, buurthuizen, verenigingsgebouwen, cultureel erfgoed en bedrijventerreinen daarom actief ondersteunen en ontzorgen. Dit bespaart deze organisaties veel werk en leidt in veel gevallen tot lagere energiekosten. Nieuwe scholen worden energieneutraal gebouwd en hebben voldoende ventilatie. Voor bestaand onroerend goed wordt in beeld gebracht welke duurzaamheidsinvesteringen noodzakelijk zijn en er wordt een uitvoeringsprogramma gemaakt
Bij de nieuwbouw van woonwijken wordt duurzaam, klimaatneutraal en meer groen de norm. We bevorderen mogelijkheden voor opvang en het hergebruik van regenwater, en opvang regenwater in de grond, (minder verharding in de tuinen).

  • Ondersteunen en ontzorgen voor verduurzamen maatschappelijk vastgoed
  • Verduurzamen gemeentelijke gebouwen

Ontmoeten
De fysieke omgeving kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bevorderen van contacten tussen inwoners. MFC of dorpshuis waar buurtgenoten elkaar ontmoeten en leren kennen zijn onmisbaar. Dit kunnen ook plekken zijn waar huisartsen en andere zorgverleners dicht bij de mensen werken. We ondersteunen en stimuleren projecten die generaties en culturen met elkaar in contact brengen.

  • Projecten stimuleren die generaties en culturen met elkaar in contact brengen

Levendigheid en saamhorigheid: voor een sterk en vitaal verenigingsleven
Wij maken ons sterk voor een vitaal verenigingsleven. Verenigingen met al hun vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Hier leert jong en oud om samen te werken, om te gaan met teleurstellingen en verantwoordelijkheid te nemen.
Het CDA wil voor verenigingen dat regels en vergunningen worden verminderd. Geeft verenigingen en clubs meer ruimte voor initiatief. Het is goed als voor hun plannen en ideeën, waar mogelijk kan worden volstaan met algemene regels of met een melding. Benodigde vergunningen zijn voor verenigingen bij voorkeur doorlopend (zodat deze niet periodiek verlengd hoeven te worden). Verstrekken van kleine subsidies (bijvoorbeeld onder €5000) krijgen een lichte verantwoordingsplicht. Dus zonder uitgebreide administratie en regels.

  • Ondersteunen verenigingen zodat deze vitaal blijven

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.