Onderwijs

Leren en werken
Veel jongeren trekken weg uit de gemeente voor hun studies, maar zijn niet bekend met de vele stage mogelijkheden in de regio en de vele hoog opgeleide werkplekken die aanwezig zijn. Wij willen dat de gemeente samen met Rootzz en ondernemers dit onder de aandacht brengt bij de jongeren.
Wij willen dat jongeren ervaring opdoen in het leveren van een bijdrage aan de samenleving en het werken in een (vrijwilligers)organisatie. Daarom ondersteunen we de maatschappelijke stage van het ZwinCollege.
We blijven ons inzetten voor het behoud van primair en voortgezet onderwijs op een redelijk reisafstand van de woning/kern.
De afgelopen jaren is er in verschillende kernen geïnvesteerd, middels fusiegelden, in startgroepen in een aantal basisscholen. We zien hiervan het positieve effect in het aantal leerlingen. Als CDA vinden we dat alle scholen in de gemeente startgroepen moeten oprichten, waardoor er minder kans is op weglek naar de buurgemeenten en scholen.
Als CDA blijven we voorstander voor het oprichten van een BeNe(Lux)- school, die gewaarborgd is aan beide kanten van de grens en waarbij de diploma’s in beide landen geldig zijn.

  • Jongeren informeren over banenperspectief in de regio
  • Startgroepen in alle kernen

Verbeteren leesvaardigheid
Het lees- en schrijfniveau van Nederlandse jongeren daalt. In Nederland is bij een kwart van de leerlingen de leesvaardigheid onvoldoende om goed mee te kunnen doen in de samenleving. Het CDA wil dit bestrijden door betere samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs en volwassen educatie.

Onderwijsondersteuning en leerlingzaken
Onze jongeren moeten voldoende ondersteuning en begeleiding krijgen op school. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van onderwijsinstellingen en de gemeenten. Door het opstellen van een doorgaand leer-, zorg- en ondersteuningslijn gedurende de hele schoolperiode (ook in combinatie met de thuis situatie) kan dit gewaarborgd worden. We ondersteunen de kinderopvang en het basisonderwijs om de onderwijsachterstand te minimaliseren.
We zetten ons in voor een afname van voortijdige schoolverlaters en kwetsbare jongeren begeleiden we naar werk.

  • Een doorgaande leer-, zorg- en ondersteuningslijn gedurende hele schoolperiode

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.