Participatie

Iedereen moet mee kunnen doen
Mensen met een beperking moeten volledig mee kunnen doen in de samenleving. We zoeken samen met hen hoe dit mogelijk is. We voeren het VN verdrag Handicap zoveel mogelijk uit.
We zorgen voor een vangnet voor kwetsbare inwoners. Dit kan via een beschutte werkplek of via dagbesteding. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden we, via Dethon, naar een plaats binnen de reguliere arbeidsmarkt. We waken ervoor dat er binnen Dethon een veilige werksfeer is. We zorgen ook voor voldoende en gevarieerde dagbesteding.


Laaggeletterdheid
In het dagelijks leven hebben te veel mensen moeite met lezen en schrijven. De laaggeletterdheid is veel te hoog. Het zet mensen onterecht op achterstand in de samenleving. Wij pakken dit probleem aan door onze communicatie erop aan te passen en we stimuleren initiatieven als taalcoaches. We nemen deel aan lokale allianties om mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en digitale vaardigheden te kunnen bereiken en hen te verwijzen naar leeraanbod. Aan statushouders bieden we een intensief taaltraject aan in hun integratieplan.

Participatie en inburgering
Participatie van alle inwoners is belangrijk. In de nieuwe wet inburgering krijgen gemeenten een belangrijker rol. Nieuwkomers moeten snel mee kunnen doen in de samenleving. We streven ernaar dat iedereen een (passende) baan heeft of een opleiding volgt.
We willen geen grootschalige opvanglocaties in onze gemeente. Maar voldoen minimaal aan de provinciale eisen van huisvesting en integratie van statushouders.


Inclusiviteit en anti-discriminatie
Wij willen dat de gemeente als werkgever werkt aan een inclusieve organisatie. Dit betekent bewustwording creëren bij de eigen medewerkers en inclusief werken aan beleid. Iedereen moet mee kunnen doen binnen een toegankelijke gemeente.
Het voorkomen van discriminatie, in welke vorm dan ook, blijft voor ons een belangrijk aandachtspunt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.