Veiligheid

Iedereen wil wonen in een veilige, schone en plezierige wijk!
Wij zorgen dat buurten veilig zijn. Daarbij stimuleren we bewoners actief te zijn in de buurt en we verhogen de mogelijkheden voor bewoners om medeverantwoordelijkheid te dragen. Mensen zelf vormen de basis voor veiligheid en leefbaarheid. Initiatieven zoals buurt WhatsApp-groepen en buurtouders die jongeren aanspreken, stimuleren we.

Veiligheid
We zetten in op een veilige leef en woonomgeving. Waar nodig, dient er de capaciteit te zijn bij de overheid om te beschermen, toe te zien en te handhaven. Het contact met de wijk agent moet goed en makkelijk te leggen zijn. De samenleving heeft hier echter ook een taak in, door verdraagzaam te zijn en met respect om te gaan met elkaar.
Mensen moeten zich thuis, beschermd en geborgen voelen. Dit geldt te meer voor gezinnen met kinderen en ouderen. Een veilige gemeente vraagt om stevige maatregelen. Geen woorden, maar daden. Wij richten ons in het bijzonder op het tegengaan van criminaliteit die een grote impact heeft op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de samenleving, zoals ondermijning en woninginbraken. Maar ook op thema’s als verkeersoverlast, veilige schoolomgeving en openbare ruimte.
We zetten in op meer toezicht op straat en in de kernen, door de politie meer zichtbaar in te zetten, maar ook BOA’s. Hierbij moet de focus minder liggen op het aanspreken van de middenstand in de kernen, maar meer op het wandelen door dorpskernen. Zodat ze zichtbaar zijn en er meer (laagdrempelig)contact is met de inwoners.
We zijn samen verantwoordelijk voor onze veiligheid. Maak meer gebruik van de ogen en oren in de maatschappij.

  • Veilige woon en leefomgeving

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.