02 april 2020

Beantwoording van de vragen van fractie CDA m.b.t. Coronacrisis:

 Vraag:
 Wordt alle zorg verleend aan kwetsbare burgers?

 Antwoord: 
Op het gebied van de  WMO zijn er op dit moment geen concrete signalen dat de zorg niet geleverd wordt. Zorgaanbieders bieden nog gewoon zorg, wel met het in acht nemen van de voorzorgsmaatregelen (mondkapjes, afstand houden, beschermende kleding). Begeleiding gaat ook door, indien het kan zoveel mogelijk buiten (b.v. door wandeling). Wel wordt er minder dagbesteding geboden. Aanbieders proberen hier zoveel mogelijk creatief mee om te gaan. Er wordt vanuit de beleidsmedewerkers WMO in samenspraak met het SWVO contact onderhouden met de zorgaanbieders. Hierin wordt nagegaan of de zorg nog geleverd kan worden. Zo ja op welke manier zo nee waarom niet.

Mochten hier signalen naar voren komen dat aanbieders bepaalde zorg niet meer kunnen leveren wordt er gekeken naar alternatieven. Voorgenoemde geldt voor de zorg die al was ingezet.

Nieuwe aanmeldingen moeten even wachten voordat er zorg ingezet wordt maar oals we het nu zien levert dit nog geen problemen op, mensen zijn begripvol en proberen dit via sociaal netwerk in te zetten. Intake gaat nu alleen via de telefoon, gaat goed. Meldingen zijn wel minder, mensen wachten even af hoe het verder gaat

Vraag:
Voor andere burgers is er  juist sprake van isolement/ toename van  eenzaamheid? .Is hier voldoende aandacht voor ?       

Antwoord:
Er extra aandacht voor vereenzaming. Vanuit verschillende zorgloketten zijn er acties om contact te houden met (potentieel) eenzame ouderen. Ook aanbieders hebben hier extra aandacht voor. Hier wordt wanneer het ook maar kan op geattendeerd.  

Vraag :  
 
Ook graag informatie over de voedselbank. Kunnen zij onze burgers voorzien van benodigde voedselpakketten? Of  hebben zij hierbij financiele ondersteuning nodig?

Antwoord:
 Er is sinds het begin van de corona “crisis” wekelijks contact met de voedselbank. De meest recente informatie van 31-03-2020 is dat alles nog wel loopt maar dat er op verschillende gebieden wel dingen spaak beginnen te lopen. De voedselbank verwacht een toestroom van ZZPers wanneer de maatregelen voor een langere tijd verlengd worden. Naar aanleiding van deze signalen en al eerdere signalen is er in heeft het college besloten de voedselbank gedurende de coronacrisis financieel te ondersteunen. Dit gebeurt op basis van het opvullen waar de gaten vallen. In het wekelijks contact wordt aangegeven waar er tekorten dreigen te raken en dit wordt dan met behulp van financiële steun vanuit de gemeente aangevuld. De middelen worden hierbij direct ingezet voor de hulpbehoevende inwoners van de gemeente Tholen.
Naast financiële steun zijn er op het gebied van logistiek en personeel verschillende verbindingen gemaakt. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld met Thover voor het vervoer / distributie vraagstuk / ondersteuning bij inzet van chauffeurs, het inzetten van vrijwilligers van andere organisaties denk hierbij aan anna-zorgt en andere zorgloketten alsmede ons eigen vrijwilligersbestand.

Vraag:
Onze fractie wil graag geïnformeerd worden omtrent hulpverlening aan gezinnen met kinderen die het nu “zwaar” hebben. Kinderen niet naar school, ouders onvoldoende in staat thuis de balans te bewaren of structuur te bieden. Zowel gezinnen die nu al met jeugdzorg te maken hebben als gezinnen die het onder normale omstandigheden net zonder jeugdzorg redden. Krijgen we straks extra grote vraag naar jeugdzorg? Of is er nu al iets mogelijk? Bijvoorbeeld kinderen toch naar school?

Antwoord:
In Zeeland werken we hierin samen. Alle gemeenten inventariseren, welke kinderen nu in de knel zitten. Vervolgens kijken we naar een passend aanbod, welke naar verwachting regionaal wordt ingericht. Hoe dit er exact uit gaan zien, is op dit moment nog onbekend.

Ook met het onderwijs en de kinderopvang wordt afgestemd of hier kinderen tussen wal en schip vallen.  Hier zijn op dit moment geen knelpunten bekend.

Vraag:
Met de crisismaatregelen zitten gezinsleden letterlijk dicht op elkaar, wat kan leiden tot kindermishandeling, huiselijk geweld, vechtscheidingen. Is hier voldoende aandacht voor?

Antwoord: 
Ja, hier is aandacht voor. Wij hebben daarbij ook contacten met het onderwijs. Daarbij constateren wij tot heden geen toename van het aantal meldingen ten opzichte van de weken voor de corona-crisis

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.