15 juli 2017

CDA en de kadernota 2018

Met betrekking tot de kadernota beginnen we met het sociaal domein; dit doet recht aan de omvang van het budget en de inspanningen vanuit onze gemeentelijke organisatie.

Zoals de kadernota aangeeft is het lastig om tijdig een scherp inzicht in de ontwikkeling van de uitgaven te krijgen. De cijfers van Inkooporganisatie Jeugdzorg Zeeland over 2016 laten een aanzienlijk tekort zien op de uitvoering van de jeugdhulp. Het college geeft aan dat het nu echt belangrijk is om de transformatie in het Sociaal domein echt gestalte gaat krijgen, door o.a. het stimuleren en faciliteren van initiatieven, pilots en experimenten. Om te voorkomen dat we een beroep moeten doen op zwaardere en duurdere zorg.

Verder zal er een overschrijding komen op het budget van WMO vanwege grotere vraag om begeleiding en het afbouwen van alphahulpconstructie waardoor de loonkosten van huishoudelijke hulp zullen toenemen.

Landelijk wordt de noodklok geluid over de Jeugdzorg rondom de problematiek van wachtlijsten en een gebrek aan behandelplaatsen in de jeugd GGZ. De discussie gaat vrijwel altijd over de financiering. Er is te weinig geld en daarom zijn er wachtlijsten.

Kijken vanuit het perspectief van degenen waar het om gaat- gezinnen met een (acute) hulpvraag- komt nog te weinig voor.

Onze fractie pleit ervoor dat in de jeugdhulp het geld de hulpvraag moet volgen. Dat betekent minder vragen vooraf en vervolgens sneller in spelen op de hulpvragen van gezinnen. Zo doen we recht aan de context waarin kinderen, jongeren en ouders zich bevinden. Om zo daadwekelijk te voldoen aan de opdracht van de transitie: hulp en ondersteuning op maat en dicht bij gezinnen.

De voorgaande jaren heeft onze fractie altijd verzocht om een integrale aanpak in het sociale domein om hierdoor maatwerk te kunnen leveren en meer te kunnen inzetten op preventie. Nog steeds geloven wij dat ‘voorkomen beter is dan genezen’ en dat we onze burgers weerbaar moeten maken in deze huidige maatschappij.

Omdat onze fractie integrale aanpak belangrijk vind, willen wij ook aandacht vragen voor de privacy wetgeving binnen het sociale domein. Zeker omdat er in deze kadenota geld wordt vrijgemaakt voor informatiebeleid en informatieveiligheid.

Hoeveel moet de gemeente eigenlijk over je weten als je zorg nodig hebt? Volgens de privacywetgeving zo min mogelijk. Toch vragen medewerkers vaak veel meer aan cliënten dan er nodig is, blijkt ook uit recent onderzoek van de ombudsman van Rotterdam.

Hierbij roept de fractie van het CDA ons bestuur op onderzoek te doen naar het beleid in het Sociaal Domein ten aanzien van privacy en toegankelijkheid.

Wat betreft sociale voorzieningen hebben we vanuit deze raad de keuze gemaakt dat de uitkering vanuit het gemeentefonds bepalend zouden zijn voor de uitgaven. Hier staan we nog steeds positief tegenover. Tholen zou wat ons betreft onderscheidend moeten zijn in effectiviteit en maatwerk. Dat er een vangnet moet zijn voor mensen die het op eigen kracht niet redden is voor ons vanzelfsprekend. Het creëren van extra algemene voorzieningen ten laste van onze burgers heeft niet onze voorkeur. Sociaal is naar onze mening niet alleen zorg voor de zwakke, maar ook erkenning en waardering voor talent en inzet. 

Na jaren van hervormen in combinatie met een aanzienlijke bezuinigingsopgave

lijkt het zo dat een aanvaardbare financiële positie en de daarbij behorende kentallen haalbaar zijn. 

De solvabiliteit is voorlopig nog zorgwekkend, we zullen dan ook moeten blijven vasthouden aan een strakke begrotingsdiscipline. Daarnaast zien we zeker mogelijkheden in het investeren in economische groei, duurzaamheid en sociale innovatie.

De opzet van de kadernota is helder en heeft wat betreft ambitie en zorgvuldigheid naar onze mening de juiste balans. Zo worden de niet noodzakelijke uitgaven als ambitie in de bijlage vermeld maar niet in de begroting verwerkt.

Extra kosten voor VRZ,  brede school en andere onontkoombare uitgaven zijn in de commissie besproken

Een aantal zaken willen we vanuit het CDA benadrukken.

Nu we ruimte zien voor een vervolg op het toeristisch ontwikkelplan en onze activiteiten op gebied van acquisitie intensiveren moeten we ook wel denken aan de voorwaarden die gesteld worden aan gemeentelijk ondernemerschap. We denken hierbij aan de wet Markt en Overheid.

Als de gemeente voorzieningen of diensten aanbiedt in het economisch verkeer zullen deze gemotiveerd moeten worden op basis van algemeen belang of moet de integrale kostprijs worden doorberekend.  Dit geldt bijvoorbeeld voor verhuur van ruimte in het gemeentehuis. We zijn van mening dat dit in de besluitvorming een zwaarwegend onderdeel zou moeten zijn dat volgens ons binnen Tholen nog onderbelicht is. Een onderzoek door de Autoriteit Consument en Markt met betrekking tot gemeentelijke sportaccommodaties geeft aan dat het merendeel van gemeenten tekortkomingen heeft op dit gebied.

Wat betreft de budgetten voor verschillende thema’s zijn we van mening dat hier ruimte is voor clustering, ontschotting en maatschappelijk initiatief. We houden daarmee meer mogelijkheden om de kosten te beheersen en kunnen binnen het thema afwegingen maken hoe de middelen het meest efficiënt kunnen worden ingezet. Het stimuleringsfonds samenleving, het cultuurplein, Stichting Tholen beter bekend en de sportstichting zouden wat ons betreft nog meer ruimte en verantwoordelijkheid mogen hebben.

Ook willen we graag nog een opmerking plaatsen over de ranglijsten waarop Tholen soms wat matig scoort. Het is niet onze intentie om de score op te voeren middels een treinstation, hogeschool, ziekenhuis of stadion, maar het lijkt ons ook niet logisch om in te zetten op extra inwoners en bedrijven zonder rekening te houden met deze scores.

Onze indruk is dat het goed zou zijn om inzicht te hebben in de factoren die bepalend zijn voor de uiteindelijke score. Vervolgens kunnen we ons afvragen of de onderliggende gegevens correct zijn, beïnvloedbaar of aanvaardbaar. Een afstudeeropdracht voor een aantal studenten die handig zijn met Big Data lijkt ons een handige optie om meer inzicht te verwerven.

Een motie hiertoe zullen we zodadelijk inbrengen

Tenslotte nog een vervolg op de hervormingsagenda en de maatregelen die we vorig jaar bij de begroting hebben genomen. Eén van de maatregelen is de bezuiniging op het vervoer van en naar de gym voor de leerlingen van basisschool het kompas. Wegens gebrek aan alternatieven zal deze bezuiniging leiden tot een drastische beperking van het gymonderwijs. Dit was naar onze mening niet beoogd en ook in de commissievergadering hebben reeds andere partijen aangegeven hier een correctie te wensen.

De moties die we hierbij willen inbrengen zijn:

-motie m.b.t. gemeentelijke bijdrage aan gymvervoer CBS Het Kompas

-motie m.b.t. onderzoek van Beste Gemeente ranglijst

-motie m.b.t. onderzoek privacybeleid en toegankelijkheid sociale voorzieningen

Overigens zijn alle moties die door het CDA zijn ingebracht door de raad en college aangenomen.

We willen en zullen onze verantwoordelijkheid blijven nemen in de aanloop naar de begroting, zoals we onze verantwoordelijkheid ook genomen hebben in het proces Tholen in balans. Het CDA blijft hierbij uitgaan van een evenwichtige benadering tussen financiën, welzijn, leefbaarheid en solidariteit. We zetten hierbij in op een creatieve, slagvaardige en zorgvuldige aanpak.

Dit sluit wat ons betreft aan op onze missie: “Verbinden en versterken vanuit traditie en ambitie” en onze visie: “Ruimte aan de Thoolse samenleving”

Ten slotte spreken we ons vertrouwen uit in ons bestuur, onze inwoners en bovenal in Gods zegen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.