13 juli 2020

CDA en Kadernota 2021

 

CDA Tholen haalt veel positieve punten uit de Kadernota 2021, zoals;

  • het ontwikkelen van een erfgoedvisie en de kerkenvisie, deze wens staat al langer in ons verkiezingsprogramma en we zijn blij  dat de gemeente hiermee aan de slag gaat.

  • Er wordt een impuls gegeven om het beheerniveau van het openbaar groen te verhogen, waaronder het inzaaien van braakliggende gronden met bloemenmengsels welke passen is bij de Zeeuwse bijenstrategie en bijdraagt aan biodiversiteit.

  • Ook positief is de uiteindelijk invulling van de mede door ons ingediende moties voor inzet van energiecoaches en het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis.

Maar er blijven nog genoeg punten waar wij aandacht voor willen vragen:

Overheid/dienstverlening:

Mede door de Corona cirisis is duidelijk geworden hoe belangrijk de digitalisering van de samenleving is geworden. Het investeren in digitale innovatie ondersteunen wij evenals het investeren in informatieveiligheid. Maar ook vragen wij aandacht voor sociale ongelijkheid, juist nu  is ook belangrijk dat we diegenen die daar moeite mee hebben meenemen in deze ontwikkeling en dat zij niet achterblijven of afgesloten worden van deze vorm van informatievoorziening.

Het data-gedreven werken wordt in deze kadenota weer verheerlijkt. Bij de aanpak van nieuwe vraagstukken is de rol van data cruciaal, wordt gesteld in deze kadernota.

Als dit zo is, waarom ligt er dan nog steeds geen plan van aanpak om data-gedreven te werken?

Is het college soms nog data aan het verzamelen om dit plan te ondersteunen?

Hierbij herhaal ik onze wens om naast data-gedreven te werken, ook kennis-gedreven te werken. Is het college van plan dit op te nemen in plan van aanpak?

Het tijdelijk verhogen van de flexibele schil met 200.000 euro is ons werkelijk een doorn in het oog. Als er sprake is van het opvangen van pieken en van knelpunten, dan moet hier een structurele oplossing voor gevonden worden en niet door het invliegen van tijdelijke en dure medewerkers. Knelpunten zijn er om opgelost te worden, voor lange termijn.

Dan de herijking van het Gemeentefonds:

De nieuwe herverdeling van middelen betekent een verschuiving van kleinere naar grotere gemeenten.  Op het gebied van jeugdzorg en WMO werken we samen via gemeenschappelijke regelingen zoals Inkooporganisatie Jeugdzorg Zeeland en SWVO. We werken hier met respectievelijk 13 en 7 gemeenten samen. Is het een idee om in aanmerking te komen als “grote  GR” voor het ontvangen van uitkering voor het sociale domein?  

Dan behoren we gelijk tot de grotere gemeenten en valt de herijking in ons voordeel uit! Op deze manier kunnen we onze samenwerking inzetten en daadwerkelijk onze krachten te bundelen om meer middelen naar onze regio toe te halen.  Hierbij willen wij wel opmerken dat het CDA niet voor gemeentelijke herindeling is.

Sociale domein:

In de kadernota van vorig jaar (2020) is geanticipeerd op afvlakking van de kostenstijging WMO.

  • Onze fractie mist nog steeds een visie op de beheersing van de kosten WMO?

  • Uit de beantwoording van de vragen mogen we pas na de zomervakantie een reactie verwachten op de bevindingen van de proeftuin.

Het lijkt er in deze kadernota op dat er sprake is van afvlakking van kostenstijging bij jeugdzorg.

  • Onze vraag is komt dit doordat er ingegrepen is in het aantal aanbieders? Of zijn we strenger geworden met de toewijzing? Kan het college aangeven hoe deze afvlakking tot stand komt.

Opvallend is des te meer dat we het allemaal niet precies weten, maar dat we toch alvast maar geld reserveren voor pilots preventie op het gebied van wmo en jeugdzorg.

Waarom? Hebben we reden daartoe? Moeten we na 5 jaar decentralisatie van het sociale domein, blijven doorgaan met experimenteren? Mensen zijn geen proefkonijnen. We moeten zorg verlenen waar het nodig is en niet uitproberen of iets wel of niet werkt.

Als we geld willen investeren in het sociale domein, laten we dan zorgen voor een structurele financiering van een professional die de lokale initiatieven zoals de zorgloketten kan ondersteunen en verder helpen te ontwikkelen. Die de juiste contacten heeft naar de gemeente toe. Laten we geld investeren in de coördinerende platforms en zorgen voor samenwerking in de zorgketen.

Promotie en Aquisitie Tholen -Toerisme en Recreatie:

In de kadernota wordt er budget gereserveerd voor belevingsconcept verdronken stad Reimerswaal, voor onderhoud aan wandelmetwerk, en voor participatie toeristische activiteiten in een breder verband. CDA Tholen staat daar daar positief tegenover.

Maar de maatregelen voor vitalisering van de Binnenstad Tholen roept vragen bij ons op.

Er wordt eenmalig 100.00 euro gevoteerd en in de beantwoording van de vragen geeft het college aan dat ze structureel 75.000 euro nodig hebben o.a. voor aanstelling van “centrummanager”. Nu heeft onze fractie niet zoveel vertrouwen in het aanstellen van een centrummanager. Is dit dezelfde persoon als de detailhandelmanager of winkelbemiddelaar?

Kunt u ons duidelijk maken welke meerwaarde deze centrummanager heeft? En gaat deze alleen aan de slag voor Tholen of ook voor de andere kernen? Worden de ondernemersverenigingen hierbij betrokken?

Wij hebben het coalitieprogramma nog eens opengeslagen en bij de opgave Economie: Promotie en Aquisitie Tholen staat als eerste speerpunt:

“een levendig en levensvatbaar winkelaanbod”.

Ja , dat komen wij toch even terug op een zeer pijnlijk punt van de invulling van de Plint en de uitbreiding van detailhandel op Tholen.

In het rapport “analayse uitbreidingsmogelijkheden detailhandel” van BRO uit 2018: wordt geconcludeerd dat het voor de winkelstructuur van Tholen-stad het beste is als we vasthouden aan zoveel mogelijk complementariteit tussen Vestetuin en de Binnenstad.

Letterlijk: “met de vestiging van niet-dagelijkse artikelenwinkels in Vestetuin zal zeer voorzichtig omgegaan moeten worden. Tegelijkertijd  moet er met extra ernergie actief ingezet worden op versterking van de binnenstad als voorzieningen- en verblijfscentrum”.

Onze fractie heeft de indruk dat er meer aandacht is voor nieuwe ondernemingen en winkels dan voor bestaande ondernemingen. Dit geldt voor detailhandel maar ook voor campings en recreatiebedrijven  "en waarschijnlijk voor andere takken van sport".

Als de gemeente niet faciliterend optreedt voor kleine ondernemingen hebben we straks alleen maar grote ketens, en verliest Tholen zijn authenticiteit en daarme zijn identiteit.

Tot slot willen we de herinrichting van de Molenvlietsedijk in aanmerking laten komen voor burgerparticipatie. Zodat er in samenspraak  met de inwoners wordt gekeken naar de verkeerveiligheid rondom dit traject.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.