06 november 2016

CDA's antwoord op de begroting 2017

Begroting 2017

Financien;

Wij herkennen in de begroting de plannen die we vastgesteld hebben bij de kadernota. Tijdens de commissievergadering en in de beantwoording van de vooraf gestelde vragen zijn reeds diverse zaken opgehelderd die we vanuit het CDA aan de orde hebben gesteld.

Hierbij wil ik graag een korte terugblik, wat zorgen en enkele ideeën met u delen, hierbij richt ik mij dan ook vooral tot de raad.

Afgelopen jaar stond sterk in het teken van Tholen in balans, mijn beeld hiervan is dat het nog weinig tastbaars heeft opgeleverd. We hebben er veel van geleerd maar tot veel besluiten, hervormingen of omdenkers heeft dit niet geleid. Wat wel van grote betekenis is geweest is het inzicht in de financiële gang van zaken en het realistisch begroten dat we inmiddels hanteren. Recentelijk zien we gelukkig enkele financiële meevallers, maar een gezonde begrotingsdiscipline blijft van belang om ook in de toekomst weer weerbaar en financieel gezond te blijven.

Wat betreft de bestuursopdrachten die nog in voorbereiding zijn willen we graag opmerken dat wij ons niet alleen focussen op de kosten maar vooral op het resultaat. Dit geldt met name voor aquisitie en armoedebeleid. Het gaat hierbij niet zozeer om minder uitgaven maar om wat we bereiken. Economische groeiperspectief en preventie heeft voor ons prioriteit. Ook wat subsidies betreft blijven we van mening dat partijen die reeds bij eerdere hervormingen betrokken waren ontzien moeten worden, om als bestuur betrouwbaar en geloofwaardig te zijn.

We blijven dus benieuwd naar de ontwikkelingen met betrekking tot riviercruises, detailhandelsvisie, samenwerking met Rewin en Economische impuls en Tholen beter bekend. Hetzelfde geldt voor de woonvisie en de leefbaarheid in de kernen.

Samenwerking (intergemeentelijk en richting samenleving);

Dat de landelijke overheid ons ruimte biedt lijkt soms bedrieglijk. Loslaten in vertrouwen is niet aan de orde met alle regelgeving en monitoring die volgen op de decentralisaties. Opgelegde uniformiteit in financiële verslaglegging is daar onderdeel van.

Over onze schouders wordt namelijk meegekeken en het is goed te weten dat niet alle gemeentelijke herindelingen op vrijwillige basis tot stand kwamen.

Als CDA zijn we van mening dat we ons bewust moeten zijn van de ontwikkelingen en krachten die bepalend zijn voor onze toekomst. We zullen als bestuur moeten blijven bewijzen dat onze burgers gediend zijn met Tholen als zelfstandige gemeente.

Ten aanzien van samenwerking door de gemeente met de samenleving heb ik een andere boodschap.

Terwijl landelijk allerlei vormen van samenwerking en maatschappelijke ondernemingen tot stand komen, lijkt het erop dat binnen deze raad bij een PPS-constructie uitsluitend gedacht wordt aan samenwerking met commerciële en op winst gerichte bedrijven.

Als CDA hebben we veel respect voor maatschappelijke initiatieven en ideële doelstellingen van organisaties en samenwerkingsverbanden. We noemen dit het maatschappelijk middenveld. 

Woningcorporaties, verpleeghuizen en zorg-organisaties zijn in het verleden als maatschappelijke organisaties ontstaan en van grote betekenis geweest. Inmiddels ontstaan nieuwe initiatieven zoals Anna Zorgt als maatschappelijke en coöperatieve organisatie.

Het CDA is van mening dat de relatie tussen gemeente en maatschappelijke organisaties verder mag gaan dan uitsluitend subsidieverstrekking. Als verenigingen, stichtingen coöperaties of andere maatschappelijke organisaties zich willen inzetten om in samenwerking met de gemeente aan een gemeenschappelijk doel te werken zou dit volgens het CDA omarmd moeten worden (PPS-constructie).

De samenwerking met stichting Tholen beter bekend, samenwerking tussen Anna Zorgt en gemeente op gebied van WMO en de inzet van werkgroep Binnenstad Tholen zijn hiervoor voorbeelden.

Wat ons betreft zou het voor dit soort organisaties ook duidelijk moeten zijn dat ze het recht hebben om de gemeente uit te dagen, om taken naar zich toe te trekken, het zogenaamde Right to Chalenge.

Dit houdt in dat een groep (georganiseerde) bewoners taken van gemeenten kunnen overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan.

Dus niet alleen als de gemeente het initiatief neemt, maar organisaties kunnen ook zelf initiatief nemen.    

Als CDA zullen we binnenkort informatie met u delen hoe deze ontwikkelingen elders verlopen en voorstellen om hier ook in Tholen actiever mee om te gaan. Ook dit past wat ons betreft bij ons coalitieprogramma “Oog voor elkaar” en “Ondernemend samenleven”

Sociaal domein;

De criteria om in aanmerking te komen voor langdurige zorg zijn verzwaard.

De verzwaring van deze criteria leidt ertoe dat er minder mensen onder Wet langdurige zorg vallen.

De bezuinigingen op Wlz geeft aan dat regering ernaar streeft dat mensen langer zelfstandig blijven wonen en thuis worden verzorgd.

Dat betekent steeds grotere druk op mantelzorgers en zorg vanuit WMO.

Er moet voldoende zorg zijn voor ondersteuning van mantelzorgers en een concreet pakket aan ondersteuningsmaatregelen. Bovendien moeten mantelzorgers een duidelijke stem krijgen tijdens het keukentafelgesprek.

Verder moeten we blijk geven van waardering van deze mantelzorgers.

Ook moeten algemene voorzieningen worden geboden die ertoe leiden tot grotere zelfredzaamheid en meer participatie en bestrijding van eenzaamheid.

De demografische ontwikkeling in Zeeland en ook op Tholen geeft aan dat er in de (nabije) toekomst sprake is van vergrijzing en ontgroening. Wij denken dat het goed is om de demografische kaart van Tholen weer eens te actualiseren en na te denken over de gevolgen hiervan o.a. op het gebied van zorg en wonen. Wij denken hierbij ook aan de blijverslening die naast starterslening gebruikt kan worden om woningen aan te passen, zodat mensen hierdoor langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Er zal in de toekomst steeds meer aanspraak gemaakt worden voorzieningen vanuit WMO en ook door de mantelzorger.

Wij denken dat het goed is dat we het geld dat overblijft in het sociale domein besteed wordt en wordt gebruikt voor preventie en mantelzorgbeleid; we moeten onze inwoners voorbereiden op deze toekomst, waarin we langer zelfstandig thuis wonen en gebruik maken van voorzieningen vanuit WMO en ondersteuningsmaatregelen voor mantelzorgers!

In vervolg op het eerder genoemde coalitieprogramma, de kadernota en deze vertaling in de begroting 2017, gaan we opnieuw een uitdagende periode tegemoet. We wensen het college en ambtelijke organisatie hierbij veel succes, maar meer nog roepen we alle betrokken partijen en burgers op om zich hiervoor blijvend in te zetten. Alleen samen kunnen we dit tot een succes maken.

Wij vragen hierbij Gods wijsheid en zegen.

Petrina Geluk

Rob Duijm

 

Motie die door de PvdA werd ingediend over kinderen in armoede:

Deze motie ging over het toewijzen van extra overheidsgeld aan de juiste doelgroep.

Aangezien de kaders niet duidelijk waren en zelfs onwaarschijnlijk is dat het geld vanuit het rijk via de gemeenten wordt doorgesluisd, wilden we de motie aanvankelijk niet steunen. Anderzijds staan we wel achter de boodschap dat kinderen in armoede recht hebben op steun en dat alles moet worden gedaan om dit effectief te regelen. We hebben de motie dan ook toch gesteund.

Vanuit de SGP werd aangegeven dat zij met een initiatief zouden komen ten aanzien van mantelzorg. Petrina Geluk heeft hierop direct gereageerd door zowel de portefeuillehouder als de heer Verloop de mantelzorgnotitie van Mona Keijzer per mail toe te sturen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.