15 oktober 2017

Duurzame energieopwekking

Deze motie vanuit het CDA is wat ons betreft niet een onderdeel in de wedloop van wie het groenst is maar een verzoek aan het college.

Uiteenzetting Motie CDA-Tholen door Rob Duijm:

Persoonlijk hoor ik tot de generatie die tot nu toe de grootste bijdrage aan de ellende heeft geleverd. De generatie die het meest aan fossiele brandstoffen aan de aarde heeft onttrokken en de meeste CO2 heeft uitgestoten.

Wij waren de generatie die producten ontwierpen die liefst kort na de garantie weer defect raakten en konden worden vervangen. de generatie van sjoemeldiesels. En de generatie die vond dat je plastic net zo goed bij het restafval kon gooien als gescheiden kon afvoeren.

Wij waren de generatie die de maatschappij en economie zodanig hadden georganiseerd dat je alle grond- en delfstoffen gratis uit de grond kon halen en dat je alle vervuiling gratis in de lucht, de zee of in de grond kon laten verdwijnen. Hoe meer grondstoffen en brandstoffen we verbruikten, des te beter was het voor onze economische groei.

Gebrek aan duurzaamheid is een wereldwijd probleem en we zullen het niet op korte termijn of met goede wil alleen kunnen oplossen. De maatregelen waartoe we vandaag besluiten zijn slechts een druppel op een gloeiende plaat. Toch moeten we ook beseffen dat er lichtpuntjes zijn, zoals de 13% duurzaam opgewekte elektriciteit op Tholen.

Idealisme alleen is volgens ons niet voldoende, er zullen meer acties nodig zijn zoals in het klimaatakkoord van Parijs is aangegeven. Aan de andere kant kunnen we niet wachten op aanpassingen in onze economische structuur en prijsmechanismes. Onze oproep is dan ook dat iedereen doet wat hij kan doen. In dit verband wil ik mijn waardering uitspreken voor de ondernemers die in energieopwekking investeren en onze inwoners die zich hiervoor inspannen. Met name Stichting windmolens AJP wil ik hierbij noemen, zij hebben veel bereikt ten aanzien van betrokkenheid en acceptatie in de omgeving van windpark Krammer. De gemeente als eerste overheid is eveneens van groot belang, om richting te geven en ook zelf als rolmodel te functioneren. Onze motie, waarin we de gemeente oproepen om een actieve rol op zich te nemen, wil daaraan bijdragen.

Onze motie is een verzoek aan het college:

te streven naar een actieve rol vanuit de gemeente op gebied van duurzaamheid.

-       dit zou kunnen worden ingevuld door het inzetten van gemeentelijke daken ten behoeve van zonnepanelen voor eigen gebruik of voor coöperatieve initiatieven.

-       tevens zou de mogelijkheid benut kunnen worden om gesubsidieerde instellingen te faciliteren om zonne-energie te benutten. Bijvoorbeeld door installatie van zonnepanelen voor te financieren en dit met de subsidie te verrekenen.

-       vanuit het stimuleringsfonds samenleving zouden coöperatieve initiatieven op gebied van duurzame energie-opwekking gesteund kunnen worden op basis van de bijdrage die dit soort initiatieven heeft op zowel materiële als sociale duurzaamheid. 

Onze visie op duurzame energieopwekking is bepaald op basis van de afweging tussen

–belang van landbouwgrond en voedselproductie

-zorg voor het landschap

-belang van klimaatdoelen

-draagvlak in de samenleving

Op basis hiervan hechten we waarde aan de concentratiegedachte voor windturbines en beperkte ruimte voor zonneparken

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.