05 augustus 2016

Kadernota 2017

Een citaat uit de kadernota van vorig jaar, toen wij bedenkingen uitten ten aanzien van de initiatief dat de raad wenste ten aanzien van het voorbereiden van voorstellen om onze gemeente weer financieel gezond te maken. “begin citaat; ”Ook het CDA vindt de financiële situatie belangrijk en zorgwekkend. Een aanvulling op het etiket met als kenmerk een duurzaam financieel beleid en een houdbare financiering, zou wat ons betreft terecht zijn.

In de commissie hebben we gesproken over het in balans brengen van inkomsten en uitgaven. Misschien wat minder ferm dan sommige anderen. Ik hoop echter dat de ferme uitspraken straks gevolgd worden door ferme voorstellen en plannen.” einde citaat.

We zijn een jaar verder, inmiddels zijn 8 bestuursopdrachten geformuleerd en we hebben een behoorlijke stapel amendementen en moties voor ons liggen.

Er zijn ook andere positieve onderdelen uit het proces Tholen in balans te noemen. We zien mogelijkheden voor een realistische én sluitende begroting zowel voor 2017 als de volgende jaren. De solvabiliteit blijft zorgwekkend, onze weerstandsratio neemt geleidelijk toe en onze schuldquote bij zwaar weer neemt op termijn af. Daarnaast hebben we zorgen over de inkomsten uit precariobelasting en het gemeentefonds.

We zien dan ook wel dat we enerzijds zorgvuldig moeten zijn met uitgaven en moeten blijven inzetten op hervormingen zoals aangegeven in de bestuursopdrachten. Daarnaast zien we zeker mogelijkheden in het investeren in economische groei en sociale innovatie. Als voorbeeld voor sociale innovatie noem ik Anna Zorgt en sta ik positief tegenover de bijdrage die de gemeente vanuit het stimuleringsfonds samenleving biedt. Wat betreft economische ontwikkeling zijn we van mening dat ook daar kansen liggen voor Tholen. De groei van ons inwoneraantal, en verkoop van bedrijfsgrond waren de afgelopen dagen goed nieuws. Het belang voor Tholen van kennisintensieve bedrijven heb ik tijdens de commissievergadering al genoemd. Met betrekking tot acquisitie zien we uitdagingen voor Impuls, Rewin en onze eigen gemeente, ook de inzet op riviercruises steunen wij van harte.

De plannen m.b.t. acquisitie worden nader uitgewerkt en later aan ons voorgelegd, we zien hiernaar uit.

Zoals ook in de commissie reeds werd gemeld heeft CDA-Tholen recentelijk haar visie op detailhandel geactualiseerd en zouden graag zien dat onze bestaande ondernemers extra ondersteund worden.

Vanuit de enquête, gesprekken en onderzoek zijn tal van mogelijke activiteiten en projecten in beeld gekomen waar op basis van samenwerking tussen gemeente en ondernemers invulling aan kan worden gegeven.  Om hier concreet stappen te kunnen zetten en capaciteit beschikbaar te stellen dienen we een amendement in om hiervoor 15.000 euro voor beschikbaar te stellen per 2017.

Tevens willen we een motie indienen m.b.t de blijvers lening opdat we snel kunnen acteren bij een dreigend tekort op het fonds voor starters- en DPW-leningen

Zorg voor elkaar

Zorg gaat niet alleen over geld, maar over mensen; patiënten en hun familie.Daarnaast moet zorg ook gewoon goed geregeld zijn. Juist voor deze mensen.

Veel van onze mensen hebben niet alleen met huisarts of ziekenhuis te maken, maar ook met zorg thuis in vele vormen, zorgverzekeraar, wijkteam, zorgkantoor, gemeente, Wlz, Wmo en ga zo maar door….

Goed dat het er is, maar vaak zien de mensen door de bomen het bos niet meer.

Om te beginnen moet er meer aandacht zijn voor preventie. Het lastige van preventie is dat er geen duidelijke baten tegenover staan, je kunt van tevoren niet zeggen wat het oplevert.

Preventie heeft natuurlijk enorme effecten maar die merk je pas na een jaar of tien, misschien twintig. Preventie moet dan ook niet benaderd worden als korte termijn kostenbatenanalyse, maar als een waardevolle lange termijninvestering in de gezondheid van de samenleving…

Als samenleving moeten we bezorgd zijn over kwetsbare groepen, bijvoorbeeld ouderen.

We hebben als samenleving de opdracht om te zorgen dat deze groep erbij hoort en kunnen blijven meedoen. Ouderen wonen steeds langer thuis, de drempel om te worden opgenomen is nu veel hoger geworden, maar dat kan alleen als de ondersteuning thuis adequaat is en blijft.

Een risico van thuis blijven wonen is vereenzaming, met vaak gezondheidsproblemen als gevolg.

Er ontstaan steeds meer initiatieven waarin familie en ouderen onderling voor elkaar zorgen. Het is wel van belang dat financiële drempels voor het bij elkaar wonen, zoals de mantelzorgboete (kostendelersnorm), weggenomen worden.

Ook zouden ouderen enorm geholpen kunnen worden met een ‘blijvers

lening’ via gemeente, waardoor ze hun eigen woning kunnen aanpassen en hierdoor langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Het is goed om oog te hebben voor de mantelzorgers, en hun te ondersteunen waar we dat kunnen, zodat ze niet klem komen te zitten. Klem tussen de zorg aan hun ouders en kinderen of kleinkinderen terwijl ze ook nog een eens hun baan en hun huishouden draaiende moeten houden. Het is goed dat er geld wordt gereserveerd voor de mantelzorgers, maar dan moeten we hier wel beleid op maken.. hoe we dat het beste kunnen besteden.

Sinds de nieuwe wet maatschappelijk ondersteuning 2015 in is gegaan is de gemeente verantwoordelijk geworden voor het uitgebreide palet van maatschappelijke ondersteuning. Afgelopen jaar is met name veel discussie geweest over de huishoudelijke zorg.

De invoering van de WMO 2015 heeft geleid tot veel onduidelijkheid en daar zijn met name kwetsbare ouderen het dupe van geworden. Diverse mensen hebben bezwaren ingediend en dit heeft er in onze gemeente uiteindelijk toe geleid dat er een onafhankelijke klachtencoordinator is aangesteld.

Landelijks gezien heeft de Centrale Raad van beroep in mei definitief uitgesproken dat huishoudelijke zorg onder de WMO valt, inclusief schoon beddengoed en schone kleding.

Ook onze gemeente werkt met het principe van ‘schoon huis’. Er wordt niet een aantal uur hulp geïndiceerd, maar we gaan er vanuit dat mensen in een schoon huis moeten kunnen leven.

Uit de rechterlijk uitspraak blijkt dat gemeenten zelf helder moeten omschrijven wat een ‘schoon huis’ precies inhoudt. Ook onze gemeente moet aan de slag met de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Dat betekent dat de WMO verordening aangepast moet worden.

Uiteindelijk moet iedereen die van hulp afhankelijk is via de gemeente kunnen rekenen op een schoon huis met schone kleren…

De zorg in Nederland is over het algemeen goed geregeld. Het daarom van groot belang oog te houden voor wat beter kan en de samenleving daarbij te betrekken, en aandacht te hebben voor kwetsbare groepen

We willen en zullen onze verantwoordelijkheid blijven nemen in de aanloop naar de begroting, zoals we onze verantwoordelijkheid ook genomen hebben in het proces Tholen in balans. Het CDA blijft hierbij uitgaan van een evenwichtige benadering tussen financiën, welzijn, leefbaarheid en solidariteit. We zetten hierbij in op een creatieve, slagvaardige en zorgvuldige aanpak.

Dit sluit wat ons betreft aan op onze missie: “Verbinden en versterken vanuit traditie en ambitie” en onze visie: “Ruimte aan de Thoolse samenleving”

Ten slotte spreken we ons vertrouwen uit in ons bestuur, onze inwoners en bovenal in Gods zegen.

Discussie m.b.t. Kadernota:

In het debat ten aanzien van de kadernota is door diverse partijen aangegeven dat het college moet anticiperen op de nieuwe wetgeving over precariobelasting. Het CDA heeft een oproep gedaan aan de partijen die ook landelijk invloed hebben om deze invloed te gebruiken zodat voorkomen wordt dat het heffen van precariobelasting beperkt wordt, en dat de inwoners van Tholen moeten bijdragen aan de inkomsten van andere gemeenten.

Vanuit CDA-Tholen zijn nog de volgende voorstellen ingebracht:

-Ontwikkelen van mantelzorgbeleid is samen met de CU ingediend in de vorm van een motie en deze is aangenomen.

-Financiële ruimte reserveren voor faciliteren van Blijvers woningen  ook deze motie is aangenomen

-Ondersteuning lokale detailhandel; hiervoor werd 15.000 euro voorgesteld middels een amendement. Deze is op basis van hoofdelijke stemming afgewezen 8 stemmen voor, 12 stemmen tegen.

De andere zaken die we gesteund hebben waren: het benchmark-onderzoek naar de gemeentelijke organisatie, afzien van deelname aan de BOA-pool, afzien van de extra bijdrage aan de VVV, afzien van onderzoek ten behoeve van aanpassing APV, heroverwegen van investeringsbudget voor woonwagens, inzichtelijk maken van preventiebudgetten, streven naar extra inzet van wijkagenten, monitorings-tool opzetten voor voortgang bestuursopdrachten en de voorbereidingen ten aanzien van renovatie van de Spetter*

Voorstellen waar we tegengestemd hebben waren: het bedrag voor acquisitie uit de kadernota te schappen en De Spetter uit de bestuursopdrachten te halen*

Ten aanzien van De Spetter is het verkiezingsprogramma van CDA-Tholen duidelijk, van het CDA mag verwacht worden dat we ons maximaal inzetten om zowel de Spetter als een zwembad in St Maartensdijk open te houden. We zijn van mening dat de bestuursopdracht om deze beide baden in samenhang te onderzoeken de beste kansen biedt om ons doel te bereiken. We moeten dan ook wel de kans en de tijd bieden om dit onderzoek correct en volledig uit te voeren. Tevens willen we wel dat voldoende voortgang blijft ten aanzien van plan-realisatie. Dit op basis van de betrokkenheid en inzet van de samenleving.

Bestuursopdrachten

Ondanks een traject van “Tholen in balans” dat bijna een jaar geduurd heeft blijkt dat er nog veel werk moet gebeuren. De huidige voorstellen bevatten meer informatie over randvoorwaarden en beperkingen dan op mogelijkheden en zoekrichtingen. We zien met belangstelling uit naar het vervolg van dit traject.

Van diverse bestuursopdrachten hebben we aangegeven dat de focus verlegd zou moeten worden en dat we ons niet opnieuw richten op de activiteiten en organisaties die in 2013 ook al door hervormingen getroffen zijn.

Wat betreft acquisitie zijn we van mening dat herijking en stroomlijning van het beleid gewenst is, hierbij moeten we de effectiviteit van onze bijdragen aan Rewin en Impuls, maar ook aan VVV, Promotie Zeeland Delta en Waterpoort heroverwegen.

Skylink als goedgekeurde derde partij

We staan positief tegenover de inspanningen die de gemeente levert en de bijdrage die zij doet om ook de buitengebieden te ontsluiten. Bij de behandeling van de kadernota 2015 (juni 2014) is hierover gesproken en is een oproep aan het college om zich hiervoor in te spannen op initiatief van het CDA breed gesteund door deze raad.

Breedband internet is van belang voor bedrijven, bezoekers en bewoners. Ook in het buitengebied is het van belang dat de infrastructuur mogelijkheden biedt voor moderne technologie, communicatie en zorg.

We zijn blij met de technologische ontwikkelingen die het inmiddels mogelijk maken om door middel van straalverbindingen het buitengebied te ontsluiten en dat een Thools bedrijf hierin geweldig pionierswerk heeft gerealiseerd.

Ten aanzien van de financiële bijdrage door de gemeente hebben we nog wel gevraagd wat de inspanning of bijdrage is vanuit de Provincie Zeeland die zich ook sterk maakt voor breedband internet, provinciebreed.

Tevens is gevraagd rekening te houden met het risico dat hierbij sprake is van ongeoorloofde overheidssteun.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.