Informatieavond  Zorg en Ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking

                                                                  CDA Tholen 1ste Kwartaal 2015 thema “Zorg”

 

Op 15 januari 2015 organiseerde CDA Tholen een thema avond in “Eeterij de Thoolse Brug” rondom alle veranderingen in de zorg voortkomend uit de aan- passingen van de WMO en de komst van de WLZ en Jeugdwet. Deze avond was met name gericht op de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en is met 63 aanwezigen druk bezocht. Zoals u waarschijnlijk wel bekend, wordt een groot deel van de organisatie en bekostiging van ondersteuning en begeleiding vanuit de overheid overgeheveld naar de gemeente. Deze decentralisaties gaat gepaard met forse bezuinigingen. Knelpunten zullen door alle veranderingen in de praktijk ontstaan, maar daarnaast ziet het CDA zeker ook kansen. In de loop van 2015 zullen alle huidige WMO  indicaties omgezet moeten gaan worden naar beschikkingen vanuit de gemeente in het kader van de WMO 2015. Hiervoor worden de zogenaamde keukentafelgesprekken gevoerd. Een ambtenaar van de gemeente komt bij de mensen thuis op gesprek en spreekt alle zorgvragen door met de aanvrager. De gemeente is verantwoordelijk om ambtenaren qua kennis en kunde voldoende toe te rusten om deze gesprekken te kunnen voeren. Als CDA zullen wij hier dan ook op toezien, simpelweg omdat wij vinden dat zorg en ondersteuning op een verantwoorde en eerlijke manier moet worden geïndiceerd.

Na een korte introductie op het thema door Petrina Geluk, fractielid van het CDA in de gemeente Tholen, hebben sprekers vanuit Gors, Sjaloom, Le Sejour en De Vlinderbloem, onder leiding van fractievoorzitter Rob Duijm, hun visie op alle veranderingen gepresenteerd. Kansen worden volgens de sprekers met name gecreëerd als er een goede samenwerking is tussen gemeente, instellingen en burgers. Genoemde voorbeelden zijn een coöperatie voor kleinschalige zorgondernemers en samenwerking tussen verschillende instellingen en de gemeente met betrekking tot werkvoorzieningen en dagbesteding voor mensen met een beperking.

 

Gedurende het tweede deel van de avond werden de aanwezigen uitgenodigd om in gesprek te gaan met de sprekers, te weten Jaap Hulsteijn vanuit Gors, Arianne Ligtendag vanuit Sjaloom, Jacolien Deurloo vanuit De Vlinderbloem en Bart Helsdingen vanuit Le Sejour. Leo Quist, werkzaam binnen de gemeente Tholen en vanuit zijn functie betrokken bij alle veranderingen in de zorg, voegde zich bij de sprekers en heeft naar kunnen ook veel vragen weten te beantwoorden. Op deze avond zijn zorgen geuit en is verduidelijking gekomen omtrent ieders positie en mogelijkheden. Het CDA is van mening dat met creativiteit en door samenwerking met elkaar te zoeken de kwaliteit van zorg en ondersteuning voor diegene die het nodig hebben kan blijven gewaarborgd. Zowel vanuit de sprekers al de zaal werd de motivatie om er met elkaar voor te gaan duidelijk.

De avond werd afgesloten rond 22.00 uur en was zeer vruchtbaar te noemen.

 

Werkbezoek CDA 4 februari 2015

Op woensdagochtend 4 februari is een delegatie van het CDA Tholen op werkbezoek geweest bij verschillende zorgondernemingen. Doel van de bezoeken was naast het krijgen van inzicht in de werkzaamheden ook om met de ondernemers in gesprek te gaan over de ervaringen met betrekking tot de nieuwe wetgeving tot nu toe. Omdat 2015 met betrekking tot de nieuwe wetgeving als overgangsjaar geldt, vindt het CDA het belangrijk om met betrokkenen in contact te blijven, zodat knelpunten tijdig gesignaleerd kunnen worden en de gemeente binnen haar mogelijkheden hier tijdig op in kan spelen.

Vanuit het CDA waren bij dit werkbezoek waren vanuit de fractie Rob Duijm en Petrina Geluk aanwezig. Namens het bestuur waren Gert-Jan Boudeling en Miranda Wisse aanwezig. Als kandidaat voor de Provinciale Statenverkiezingen wilde ook Anton Geluk graag meer informatie over de voor hem relatief onbekende zorgsector. Wendy Geluk en Mirjam Elenbaas zijn vanuit de commissie PR aanwezig geweest. Bij het eerste bezoek was tevens Marcel de Wilde vanuit de steunfractie aanwezig.

 

 

Equimio  “Paard wees mijn vriend”

Het eerste bezoek werd gebracht aan zorgboerderij Equimio, Annavosdijk 6 in Sint Annaland.

Deze zorgonderneming wordt gerund door Eefke Bastianen. Eefke heeft de delegatie rondgeleid en geïnformeerd over de mogelijkheden die haar bedrijf biedt voor cliënten met een verstandelijke of psychiatrische beperking.

Op dit moment biedt Equimio dagbesteding aan cliënten in de leeftijd van 6 tot 55 jaar. Naast dagbesteding wordt ook therapie geboden met behulp van paarden. Ook worden er paardrijlessen gegeven en natuurdagen en creatieve workshops georganiseerd.

Eefke heeft een duidelijke visie voor haar bedrijf. Zij vindt het belangrijk om haar cliënten verantwoordelijkheid te laten ervaren, maar wel op een dusdanige manier dat de taken waar iemand verantwoordelijk voor is, passend zijn bij zijn of haar mogelijkheden. Dit gecombineerd met een positieve bejegening en veel ruimte voor eigen regie en het ontdekken van de eigen krachten, maakt dat cliënten bij Eefke vaak een grote ontwikkeling doormaken.  

Eefke ervaart zorgen omtrent de nieuwe wetgeving. Voorheen werd een deel van de dagbesteding voor cliënten gefinancierd vanuit de AWBZ en voor een deel vanuit het zogenaamde Persoonsgebonden Budget (PGB). Cliënten met een AWBZ indicatie zijn per 1 januari overgeheveld naar de gemeente, zij vallen nu onder de WMO. Ook PGB’s kunnen niet meer rechtstreeks bij de cliënt gedeclareerd worden, maar moeten nu via de Sociale Verzekeringsbank gedeclareerd worden. Zowel bij de gemeente als bij de SVB spelen automatiseringsproblemen, waardoor declaraties niet tijdig kunnen worden ingediend. Dit heeft financiële gevolgen voor Eefke’s bedrijf, maar ook voor andere particuliere zorgondernemers.

Eefke ziet echter ook mogelijkheden. Zo start zij per 1 februari een samenwerking met een GZ-Psycholoog, waardoor zij naast dagbesteding en therapie ook diagnostiek en thuisbegeleiding kan aanbieden.

Bent u nieuwsgierig geworden naar de onderneming van Eefke, dan bent u op 27 juni a.s. van harte welkom op de Jubileumdag!

De Maartenshof

Het tweede deel van de ochtend werd ingevuld met een bezoek aan de Maartenshof in Sint Maartensdijk. De Maartenshof is een locatie van SVRZ. We spraken hier met locatiemanager Ingeborg Cornelisse en personeelsfunctionaris Marja de Korte.

In de Maartenshof biedt SVRZ zowel intramurale als extramurale zorg. De intramurale zorg wordt geboden op de afdeling psychogeriatrie. Extramurale zorg wordt geboden in de vorm van thuiszorg en dagbesteding aan de bewoners van de Maartenshof en ouderen uit de directe omgeving. De Maartenshof is een goed voorbeeld van hoe de zorg aan ouderen tegenwoordig is georganiseerd. De bewoners van de Maartenshof huren zelf hun woning bij Stadlander. De woningen waarin de afdeling psychogeriatie is gevestigd, zijn eigendom van SVRZ. Door de centralisatie van zowel het intramurale aanbod, het extramurale aanbod en de dagbestedingsactiviteiten is het voor SVRZ mogelijk om naast zorg op afspraak ook 24 uur per dag zorg op afroep te bieden. De ervaringen zijn dat veel ouderen door deze achterwacht extra veiligheid ervaren.

Ingeborg spreekt uit dat zij een tegenstelling in beleid vanuit de overheid ziet. Enerzijds moeten mensen langer thuisblijven en meer gebruik maken van hun netwerk, anderzijds wordt er flink bezuinigd op met name alle (relatief goedkope) vormen van ondersteuning welke preventief ingezet kunnen worden om dure intramurale zorg uit te stellen. Ingeborg hoopt dat door samenwerking en de inzet van vrijwilligers toch een volledig aanbod geboden kan blijven worden aan de ouderen.

De Vlinderbloem

Als laatste werd een bezoek gebracht aan De Vlinderbloem, Visstraat 19 in Tholen. De Vlinderbloem is een cadeauwinkel en lunchroom waar  mensen met een verstandelijke beperking werkzaam zijn. Eigenaresse is Jacolien Deurloo.

De Vlinderbloem biedt een beschermde werkplaats voor haar cliënten. Dit houdt in dat cliënten die werkzaam zijn bij De Vlinderbloem niet hoeven te voldoen aan productienormen of dat wat door hun geproduceerd wordt niet aan minimale kwaliteitseisen hoeft te voldoen. De cliënten houden zich binnen hun mogelijkheden bezig met allerlei activiteiten op creatief gebied, werkzaamheden in de winkel en de keuken en alle bijbehorende schoonmaakwerkzaamheden.

 Doel is om mensen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Dit kan door begeleiding vanuit directe nabijheid, maar ook door de inzet van allerlei ondersteunende materialen als werkkaarten, waarin met behulp van pictogrammen alle stappen van een bepaalde taak worden weergegeven.

De Vlinderbloem biedt dagbesteding aan cliënten in de leeftijd van 12 tot 60 jaar. De meeste van deze cliënten zijn woonachtig binnen een beschermde woonvorm, een enkeling woont nog thuis bij zijn of haar ouders. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.