In ons programma maken wij deze keuzes voor families en gezinnen

Gezinnen

Het gezin  is de hoeksteen van onze  samenleving. In het gezin is sprake van spelen, leren, vieren en voeren van gesprekken. Het is de kraamkamer  voor ontplooiing en sociale ontwikkeling. Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt samen met de scholen opvoedkundige ondersteuning aan ouders en kinderen die daar behoefte aan hebben.  Wij bepleiten de mogelijkheid van opvoedondersteuning in moeilijke en makkelijke tijden.  

Belemmeringen die het combineren van ouderschap met werk en inkomen in de weg staan,  moeten worden weggenomen. Er is een gespreid aanbod van voor-  en naschoolse opvang. (zie ook Onderwijs)

Helaas kunnen niet alle ouders bij elkaar blijven. Naast dat dit voor de twee ouders zelf ingrijpend is, kunnen de gevolgen voor de kinderen dit ook zijn. Zeker voor de vele kinderen die een vechtscheiding meemaken. Zij doen het minder goed op school, zijn vaker agressief en gevoeliger voor depressiviteit. In sommige gemeenten is de helft van alle jeugdhulpvragen gerelateerd aan echtscheidingen. Bij hulpvragen weet de gemeente door te verwijzen naar betrokken instanties.

Kindvriendelijke buurten

Laten we oog  hebben voor een schone omgeving. Daar passen hondenpoep en zwerfafval volstrekt niet in. Waar onvoldoende bakken staan, moeten er worden bijgeplaatst. Van speciale hondenuitlaatplaatsen zijn we geen  voorstander.  Toezicht en handhaving zouden niet nodig moeten zijn, maar blijken in de praktijk helaas wel nodig.

Er moet evenwicht zijn tussen ‘blik op straat’ en ‘groen in ‘t plantsoen’. Ook bij dorpsvernieuwingen moet er voldoende groen, speelgelegenheid en parkeergelegenheid zijn.

Wij willen in (kinderrijke) buurten een gerichte aanpak van criminaliteit en verkeersonveilige situaties.

Onderwijs

Behoud van tenminste één basisschool en zo mogelijk een daaraan verbonden peuterspeelzaal in elke woonkern. In woonkernen waar er  meerdere scholen zijn, wordt de samenwerking door de gemeente actief gestimuleerd.

Ouders hebben in onze gemeente heel wat te kiezen als het gaat om basisscholen voor hun kinderen; protestant-christelijk, reformatorisch, rooms-katholiek, openbaar, etc. Dat willen we zo houden. Ook bij een mogelijke sluiting van scholen moet er te kiezen blijven. Het is rijkdom in verscheidenheid; een veelkleurig palet.

Kinderopvang, peuterspeelzalen, bibliotheek, jeugdgezondheidszorg, consultatiebureaus en andere functies die aan het onderwijs gerelateerd zijn worden bij voorkeur gehuisvest in één gebouw. Deze kindcentra  of brede scholen maken een optimale  samenwerking  mogelijk.  Ze zijn bij voorkeur open van 07.00 tot 19.00.

De gemeente is verantwoordelijk voor grootschalige renovatie en vervangende nieuwbouw van schoolgebouwen. Frisse en veilige (multi) functionele en duurzame gebouwen zijn de criteria als voor renovatie of nieuwbouw moet worden gekozen. 

Passend onderwijs voor alle leerlingen en zo mogelijk dicht bij huis. De gemeente nu betaalt jaarlijks honderdduizenden euro’s  aan taxi’s om kinderen met speciale leer- en ontwikkelingsvragen naar scholen buiten Tholen te brengen. Die tonnen aan euro’s kunnen, in elk geval deels,  beter ingezet worden om de  deskundigheid en faciliteiten naar de scholen in Tholen te halen.
 

De gemeente investeert in preventieve maatregelen die een instroom in jeugdzorg moeten verminderen. Dit kan door scholen te ondersteunen in de begeleiding van leerlingen die o.a. door huiselijke problematiek extra ondersteuning nodig hebben. Dit kan door ook basisscholen gebruik te laten maken van door de gemeente beschikbaar te stellen schoolmaatschappelijk werk

Samen met maatschappelijke organisaties

Voor de ontwikkeling  van jonge mensen zijn kunst, cultuur en sport van wezenlijke waarde. Ook het belang hiervan voor ouderen en gehandicapten mag niet onder stoelen of banken worden gestoken. 

De gemeente stelt deskundigheid en geld beschikbaar om daar samen met ondermeer de scholen, de  sportverenigingen, het CPT en het museum uitvoering aan te geven. Dat geldt eveneens voor o.a. duurzaamheid, natuur & milieu en verkeersonderwijs. Daarnaast biedt de gemeente  zo nodig ondersteuning aan op individuele basis om deelname van minima te stimuleren.

Lokale toegang zorg

Huisartsenpraktijken, onderwijsinstellingen, verenigingen, de werkgroep gehandicaptenbeleid, ouderenbonden, het centrum voor jeugd en gezin, consultatiebureaus, kinderopvang en peuterspeelzalen; ze zijn allemaal de ogen en oren van de samenleving. 
Breng in elke kern en in alle opzichten deskundigheid en hulp ten behoeve van de kwetsbaren bij elkaar. De hulpvraag  dient vervolgens leidend te zijn en niet het aanbod van een hulpverlenende instantie. De gemeente heeft hierin een verbindende rol . 
               

Belangrijk is dat de toegang tot zorg zo is georganiseerd dat jongeren naar de meest adequate zorg op het juiste moment worden geleid: dus ‘licht’ waar het kan en ‘zwaar’ waar het moet. Wij vinden dat het niet uit moet maken onder welke wet het valt, bijvoorbeeld de scheidslijn tussen WMO en jeugdzorg.  Wetten moeten de hulpverlening bevorderen en niet in de weg zitten. 
Wij bepleiten een veel betere overgang tussen de verschillende vormen van   zorg en vinden dat de gemeente jongeren en hun familie daarin duidelijk en op tijd moet begeleiden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.