In ons programma maken wij deze keuzes voor een sterke samenleving

Samenlevingsgericht werken

Basisvoorzieningen in de kernen zoals dorpshuizen en sportaccommodaties  moeten openblijven met door de gemeente beschikbaar te stellen budget én de inzet van de samenleving.
 

Stimuleringsfonds samenleving biedt groepen van mensen (coöperatieve vormen) een mogelijkheid om met een financiële bijdrage maatschappelijke initiatieven van de grond te krijgen. Elke kern kan een beroep doen op een voor die kern beschikbaar gesteld budget. De oprichting van een zorgloket voor en door inwoners is hier een prachtig voorbeeld van.

Doe mee

De jongerenraad  moet goed werk kunnen blijven doen voor vooral de 12 +. We kiezen een kinderburgemeester en –wethouders om de kinderen tot 12 jaar aan het woord te laten, naar hen te luisteren en ze te laten ervaren dat ze ertoe doen!
 

Het verdwijnen van de maatschappelijke stage vinden we een gemis. De gemeente Tholen zal in samenspraak met het onderwijs voor een herinvoering pleiten en dit ook faciliteren.

De gemeente zal zich  inzetten om burgers op diverse manieren te betrekken bij wat er in de straat, in de wijk, in de kern en in de gemeente als geheel aan planvorming op stapel staat. Burgers krijgen (mede)zeggenschap, worden gedeeld eigenaar en krijgen ruimte voor nieuwe initiatieven die de betrokkenheid in de straat, de buurt, de wijk, de kern vergroten.
 

Burgerparticipatie zal vormgegeven worden door van samenstelling wisselende  klankbordgroepen, en andere vormen van participatie.

De gemeente stimuleert burgerparticipatie met betrekking  tot initiatieven, invloed op beslissingen en daadwerkelijke uitvoering  in de eigen omgeving. Dorpstafels – dorpsgemeenschappen kunnen hier een belangrijke voortrekkersrol vervullen.
               

Het CDA wil graag meewerken aan de organisatie van een cursus ‘Lokale Politiek’. Het is belangrijk dat burgers de gelegenheid krijgen kennis te nemen van het reilen en zeilen in de gemeente(raad).

We zijn medemenselijk, barmhartig en gastvrij als er op Tholen een beroep wordt gedaan met betrekking tot opvang van vluchtelingen en het huisvesten en begeleiden van statushouders.

Verenigingen en vrijwilligers

Vrijwilligers en mantelzorgers kunnen gebruik maken van een aantal trainingen die hen toerusten voor hun waardevolle werk. Vrijwilligers worden door de gemeente jaarlijks ‘in het zonnetje gezet’. (zie ook 4.3.1.)
 

Een gemeente die verenigingen en vrijwilligers centraal stelt laat hen niet betalen voor de VOG (verklaring omtrent gedrag).
 

Verenigingen zijn het cement van de samenleving! In verenigingen wordt meegeleefd, meegedaan, meegedacht en meebeslist;  het zijn de kweekvijvers en de ‘proef- en speeltuinen’ van de samenleving. 

De gemeente blijft verenigingen subsidiëren. Wel stimuleert de gemeente verenigingen om in mindere mate afhankelijk te worden van overheidssubsidie. 

Bewegen voor leefbaarheid en welzijn

Sportverenigingen zijn financieel en technisch verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van het onderhoud van velden en accommodaties. De gemeente stelt jaarlijks een meerjarig vastgesteld budget beschikbaar om de Sportstichting in staat te stellen dit onderhoud op een verantwoorde manier, met inzet van de verenigingen, uit te voeren.

Sportverenigingen die extra willen investeren in het bereiken en begeleiden van specifieke doelgroepen Jeugd (bijvoorbeeld G-teams, kinderen met een   ontwikkelingsstoornis, sociaal-emotioneel kwetsbare kinderen, ………) worden door de gemeente (financieel) extra ondersteund.

Wanneer het kabinet gezond leven en bewegen hoog in het vaandel houdt, zou een vakleerkracht op de basisscholen een must moeten zijn en zouden ze daar budget voor beschikbaar moeten stellen.

Bereikbaarheid

Plattelandsgemeenten zoals Tholen zijn gebaat bij een uitgekiend vervoerssysteem. Onderling afgestemd Openbaar vervoer, Regiotaxi, WMO-vervoer, buurtbussen e.d. kunnen het maatwerk verzorgen dat nodig is om de bereikbaarheid van voorzieningen te optimaliseren. Goed onderhouden wegen zijn een voorwaarde. 

De (elektrische) fiets wordt een steeds belangrijker vervoermiddel voor jongeren (scholieren) en ouderen. Veilige en goed onderhouden fietspaden zijn van groot belang.

Voor de groep van 12+ die voortgezet onderwijs volgt buiten de woonkern moet er een goede busverbinding zijn. De gemeente zet zich hiervoor samen met de scholen nadrukkelijk in bij provincies en vervoerder

Voldoende betaalbare woningen

Een sociaal woningbouwprogramma voor starters en senioren is van belang voor de leefbaarheid. Samen met  de woningcorporatie wordt gekeken naar woonkostenbesparende duurzaamheidsmaatregelen, gedifferentieerde grondprijzen en ondersteuning bij het bouwen.                

We zetten samen met projectontwikkelaars en woningcorporaties in op levensloopbestendige woningen en wijken waar het goed toeven is voor jong en oud. 

Wij zijn voorstander van woonvormen die jong en oud uitnodigen om wonen en zorgen-voor-elkaar mogelijk te maken.

De bestaande voorraad krijgt voortdurende aandacht. Leningen  voor aanpassingen van woningen ten dienste van  duurzaamheid en levensloopbestendigheid worden uitsluitend voor de bestaande voorraad ingezet.

Voor Particulier en Collectief Opdrachtgeverschap t.b.v. woningbouw wordt ruimte geboden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.