Inleiding CDA programma 2022-2026

SAMEN VOOR THOLEN

Het CDA is een brede christendemocratische volkspartij, die is geworteld in alle lagen van de samenleving. Daarom biedt het CDA ook in onze gemeente plaats aan veel verschillende mensen. Bij ons staat de gemeenschap centraal. De betrokkenheid van mensen bij hun dorp of stad, hun school, hun buurt, hun kerk, hun bedrijf of hun sportvereniging. Dat is het draagvlak voor het leven in een plattelandsgemeente als Tholen. Wij gaan uit van een mens- en maatschappijvisie die voortkomt uit christelijke waarden. Dat betekent dat mensen vooral tot persoonlijke groei komen door verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen.

Vanuit het besef dat we als mensen slechts onderdeel zijn van de schepping, hebben we als mensen met elkaar een verantwoordelijkheid die verder gaat dan menselijke en generatie-overstijgende waarden. Als CDA Tholen staan wij vanuit die overtuiging voor onze vier uitgangspunten: gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap. Deze punten inspireren ons en staan centraal in de keuzes die wij maken. Zij vormen het fundament van ons verkiezingsprogramma.

Wij gaan uit van een mens- en maatschappijvisie die voortkomt uit christelijke waarden.

Gespreide verantwoordelijkheid betekent dat de verantwoordelijkheid eerst bij de samenleving ligt en pas daarna bij de overheid. De overheid geeft al die verschillende mensen en organisaties uit de samenleving het vertrouwen en ruimte dat ze doen wat ze kunnen, de burger gunt de overheid de ruimte om te doen wat zij moet doen. Vertrouwen staat centraal.

Het CDA staat daarnaast pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van menselijke waardigheid. Publieke gerechtigheid is daarom essentieel: De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Een strenge en betrouwbare overheid die grenzen stelt en onrecht bestrijdt.

Solidariteit is het bewustzijn van saamhorigheid en bereidheid om de consequenties daarvan te dragen. We zetten in op betrokken inwoners om de onderlinge verbondenheid te versterken. Wie geraakt is door het lot van een ander kan niet anders dan in beweging komen. In de hulp vanuit de overheid moet de menselijke maat weer zichtbaar en voelbaar worden.

Vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich tot slot geroepen tot zorg voor natuur en cultuur. Goed rentmeesterschap betekent het besef dat we de natuur én de cultuur geërfd hebben van onze (voor)ouders en te leen hebben van de generaties die na ons komen. We beschermen wat van waarde is om een betere samenleving achter te laten voor de komende generatie.

Als lokale afdeling beoordelen we voorstellen en initiatieven op de inhoud. Dat betekent de ene keer vóór stemmen en een andere keer zijn we tégen. De inhoud is altijd leidend: is het goed voor onze gemeente Tholen of niet? Vanuit deze aandachtige blik en positief-kritische houding gaan we niet voor de populariteitsprijs, maar kijken we altijd naar de inhoud en zijn we gericht op samenwerking. We willen ons inzetten voor een mooie toekomst voor Tholen.

En dat doen we samen. Met elkaar, met u, met jou! Samen voor Tholen!

Zorg voor elkaar

We hebben elkaar nodig

We hebben elkaar nodig. De zorg voor elkaar is het fundament onder onze samenleving. Zolang we goed voor elkaar zorgen kunnen we iedere uitdaging aan. We dragen samen de verantwoordelijkheid voor een rechtvaardige samenleving waarin iedereen meedoet en ieder mens telt.

Iedereen doet mee!

Iedereen moet kunnen meedoen! We moeten als gemeente zorgen voor goede sociale huisvesting. Investeren in armoedebestrijding. Als je geen werk hebt moet je kunnen terugvallen op regelingen vanuit de gemeente. Er moet vanuit de gemeente ook goede begeleiding zijn om terug te keren naar werk. Als dit niet lukt willen we dat je een bijdrage kunt leveren aan de maatschappij. We moeten niet spreken over wat niet kan maar spreken over wat wel kan. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk binnen onze mooie verenigingen op Tholen en Sint Philipsland, maatschappelijke organisaties en kerken. Op deze manier blijft iedereen in beeld en maatschappelijk betrokken in onze samenleving.

Zorg in de buurt

Wij zetten ons in voor het behoud van de Huisartsenpost in Bergen op Zoom. Om te garanderen dat goede zorg voor iedereen op een redelijke afstand bereikbaar is. De maximale aanrijdtijd van ambulances moet bewaakt worden.

In iedere kern willen we dat de eerstelijnszorg zoveel mogelijk als één team samenwerkt. Dat de huisarts, de thuiszorg, de WMO consulent, de buurtpedagoog, het zorgloket elkaar kennen en weten wat er speelt en leeft in de buurt en bij de inwoners.

Jeugd/jongeren

Door de kleine schaal van onze kernen is het aanbod van vermaak en activiteiten voor jeugd en jongeren vaak beperkt. Verveling ligt op de loer met mogelijke overlast voor anderen tot gevolg. Voor de jeugd moet er voldoende te doen zijn. Dat maakt dat jongeren ook graag in onze kernen blijven wonen. We zetten nog meer in op initiatieven als “Jij op Tholen”: deze veelal sportieve activiteiten worden goed ontvangen en brengen daarmee ook de jeugd meer tot elkaar. Waar mogelijk ondersteunen en faciliteren we vergelijkbare initiatieven; zo nodig neemt de gemeente hierin het initiatief.

Als CDA Tholen vinden wij het belangrijk om de jeugd een eigen plek te geven waar ze verschillende activiteiten, zoals feesten, kunnen organiseren. Daarom moeten er ook voor onze jeugd voldoende faciliteiten zijn. Het goed faciliteren van jongerenwerkers is hierbij van groot belang. Deze jongerenwerkers moeten de taal van onze jeugd spreken.

Het gezin

Het gezin is de hoeksteen van onze samenleving. Daarom moeten we er als gemeente voor zorgen dat we zaken goed geregeld hebben. Voldoende mogelijkheden voor onderwijs en recreatie. We verliezen daarbij de belangen van de alleenstaanden niet uit het oog. Bij relatieproblemen willen we laagdrempelige hulp aanbieden. We streven naar een loketfunctie waar ouders terecht kunnen voor informatie en eventueel hulp bij complexe scheidingen. We willen aanstaande ouders beter informeren over de verantwoordelijkheden ten opzichte van elkaar en het kind.

Veilig Thuis

Iedereen heeft recht op een veilig thuis. We zorgen dat het advies- en meldpunt Veilig Thuis laagdrempelig bereikbaar is, met voldoende personeel dat goed opgeleid is. Een onveilige thuissituatie zorgt vaak voor problemen op korte én lange termijn. Hoe eerder een oplossing, hoe beter.

Schoolzwemmen

Als CDA Tholen vinden we het belangrijk dat ieder kind ten minste een A-diploma heeft. We leven immers op een eiland met veel water om ons heen. Belangrijk is dat we als gemeente zorg dragen voor onze inwoners en dus ook voor het zwemonderwijs. Het CDA wil er voor zorgen dat ieder kind vanaf 6 jaar kosteloos het A-diploma kan halen binnen onze gemeente. Onderzocht moet worden hoe dit mogelijk kan worden gemaakt, bijvoorbeeld via schoolzwemmen.

Het dorpshuis

Elke dorp heeft gelukkig een dorpshuis. Wij willen dat deze locaties toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor mindervaliden. De dorpshuizen moeten we goed benutten en inzetten voor jongeren, ouderen en informatieve bijeenkomsten voor alle betrokken inwoners. Ook verenigingen moeten hier gebruik van kunnen blijven maken en zorgloketten zouden ook een plaats moeten krijgen. De gemeente heeft de taak om nieuwe initiatieven die positief werken in de samenleving te stimuleren. Leven doen we samen! 

Seniorenwerker

Naast jongerenwerkers vinden wij het als CDA Tholen ook belangrijk om een seniorenwerker aan te stellen. Deze medewerker moet voor de verbinding zorgen tussen de verschillende instanties en onze senioren. Hij of zij is makkelijk benaderbaar voor elke oudere en zorgt ervoor dat zij niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. Hij of zij moet een vast aanspreekpunt en goed bereikbaar zijn voor de ouderen.

Voorzieningen op niveau

Wij zetten in op het behoud van voorzieningen zoals de huisarts, supermarkt, pinautomaat, basisschool en de bibliotheek in de buurt. Voor de ene kern zal dit moeilijker zijn dan de ander, maar elke kern verdient dezelfde aandacht van de gemeente.

Omzien naar elkaar

Op hoge leeftijd worden ouderen kwetsbaar voor oplichting en kleine criminaliteit, ook via internet. Dit heeft een grote impact op het gevoel van veiligheid. We geven meer voorlichting en willen dat de politie, de banken en bedrijven extra aandacht geven aan meldingen en aangiftes van ouderen.

Statushouders en asielzoekers

Voor mensen die aantoonbaar in nood zijn, heeft Nederland de morele plicht om voor een deel opvang te bieden. Het kan niet zo zijn dat sommige gemeenten onevenredig hiervoor verantwoordelijkheid (moeten) nemen. Ook wij moeten daarom doen wat we kunnen, passend binnen de Thoolse schaal. Een structurele grotere opvang van vluchtelingen en/of statushouders ligt daarom niet voor de hand; voor tijdelijke noodopvang in geval van grote toestroom van vluchtelingen naar Nederland stelt de gemeente Tholen zich nadrukkelijk beschikbaar.

Gezond leven

We zetten in op preventie en gezond leven, waarbij de gemeente de zorgverleners en de zorgverzekeraars samenwerken. We betrekken sportverenigingen, het zorgloket, het onderwijs en buurtsportcoaches bij het preventiebeleid en een gezonde levensstijl.

Sport zorgt ervoor dat mensen bewegen, maar het verbindt ook mensen. Wij versterken verenigingen en willen meer voorzieningen voor sport en bewegen in de openbare ruimte. We bevorderen de contacten tussen sportverenigingen en andere maatschappelijk organisaties zoals onderwijs en (jeugd)zorginstellingen.

Armoede en schuldenproblematiek

Armoede brengt vaak eenzaamheid met zich mee omdat er geen geld is om iets te ondernemen. We willen dat er naar toe dat geen enkel kind in armoede opgroeit. We willen de gezinnen die met armoede te maken hebben meer maatwerk bieden door betere toegang naar voedsel- en kleding banken, naar betere schuldregelingen en goede huisvesting.

Armoede en schuldenproblematiek leiden tot sociale en psychische problemen en vergroten de kans op (jeugd)zorg en extra kosten voor de betrokkenen en de samenleving. Wij willen dat (schuld)hulpverleningstrajecten vroegtijdig en effectief worden ingezet.

Verbeteren leesvaardigheid

Het lees- en schrijfniveau van de jongeren daalt. Als CDA Tholen willen we dat bibliotheken en scholen zich nog meer inzetten om de vaardigheden op dit gebied te stimuleren en op peil te brengen. De gemeente draagt bij als bestaande middelen tekort schieten.

De bibliotheek is er niet alleen voor jongeren, maar voor alle inwoners. We zien de bibliotheek als een ontmoetingsplek waar mensen kennis kunnen opdoen en ondersteuning krijgen bij het wegwijs worden in de digitale wereld.

Muziekonderwijs

Muziek maken zorgt voor plezier, kennisontwikkeling en creativiteit. Dat kan bij een van onze muziekverenigingen, in de kerk of een van de podia. Dat betekent dat, voor zover dat niet het geval is, er op de peuterspeelzalen en basisscholen al moet worden begonnen met een leerlijn muziekonderwijs, zo nodig in samenwerking met de Zeeuwse Muziekschool en plaatselijke muziekverenigingen. Samen muziek maken wordt gesteund door het CDA.

 

Wonen voor iedereen

De woningmarkt

De woningmarkt is nog nooit zo in ontwikkeling geweest in deze eeuw, als nu het geval is. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente bijdraagt aan een zo eerlijk mogelijke woningmarkt. Wonen is een basisbehoefte voor iedereen. We willen dat jongeren én ouderen op Tholen kunnen komen én blijven wonen. Ruimte moet daarom ook geboden worden aan initiatieven die hier aan bijdragen.

Betaalbare starterswoningen voor jonge gezinnen

Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Daarvoor zijn betaalbare huizen nodig. Met de wispelturige woningmarkt is sturing door de lokale overheid moeilijk, zeker voor koopwoningen. Maar we doen wat we kunnen. Bij nieuwbouwplannen richten we ons op betaalbare starterswoningen voor gezinnen.

Tholenaren moeten op Tholen kunnen blijven wonen

In een goed functionerende woningmarkt zijn woningen betaalbaar en divers.  Mensen hebben de keuze om op zichzelf te gaan wonen, samen te gaan wonen, een gezin te starten, kleiner te gaan wonen of te verhuizen. Jongeren moeten in Tholen kunnen blijven wonen. Initiatieven voor tijdelijke huisvesting en starterswoningen worden daarom bevorderd. Bij het toewijzen en verkopen van nieuwbouwwoningen krijgen de eigen inwoners voorrang.

Duidelijke afspraken met Stadlander

Betaalbare (sociale) huurwoningen dienen in voldoende mate beschikbaar te blijven. Verbetering van de bestaande woningvoorraad is ook nodig. Daartoe maakt de gemeente duidelijke en eerlijke prestatieafspraken met de woningcorporatie Stadlander.

Levensloopbestendige woningen

Er is een sterke behoefte aan (levensloopbestendige) woningen op alle kernen van Tholen, vanwege de binding aan de kern waar we zijn opgegroeid en ons hele leven wonen. Doorstroming op de woningmarkt kan deels worden bereikt door het bouwen van woning met zorg: initiatieven zoals een “knarrenhof” willen we stimuleren.

Ruimte voor nieuwe woonconcepten

Het toevoegen van woonruimte moet in harmonie met de omgeving plaats vinden. Onze landelijke omgeving koesteren we zo veel als mogelijk. Tegelijkertijd lijkt er ook blijvend behoefte te zijn aan niet-alledaagse woonvormen zoals tinyhouses. Bij reële plannen willen wij dat de gemeente met initiatiefnemers bespreekt hoe dergelijke initiatieven ruimtelijk het beste verantwoord ingepast kunnen worden. Onze gemeente is door water omgeven. Indien ruimtelijk verantwoord, denkt de gemeentelijke organisatie dan mee hoe waterwoningen gerealiseerd kunnen worden.

Woonplicht bij koopwoningen

De woningmarkt is vanaf ongeveer 2020 geëxplodeerd. De huizenprijzen blijven stijgen en het eind lijkt nog niet in zicht. Woningen kunnen worden opgekocht en dat drijft de prijs op. Mensen met een smalle beurs of starters zonder vermogende ouders hebben steeds vaker het nakijken. Wij zijn daarom voorstander van het invoeren van een woonplicht: wie een huis koopt heeft ook de plicht daar te gaan wonen. Als er geen landelijke wetgeving komt, zal de gemeente moeten zoeken naar mogelijkheden dit lokaal te regelen.

Woonbeleid per kern

In september 2021 heeft de gemeenteraad de woonvisie vastgesteld. Elke kern is echter uniek en vraagt om specifiek woningaanbod. Als onderdeel van de uitvoering van de woonvisie moet daarom voor elke kern specifiek beleid worden ontwikkeld. Omdat de samenleving doorlopend in ontwikkeling is, moet dit beleid doorlopend bijgesteld worden. De gemeente zoekt hierbij de samenwerking en afstemming met de inwoners van de kernen en de woningcorporatie.

Uitbreiding kernen

Tholen is aantrekkelijk om te wonen. Dat weten onze “eigen” inwoners, maar ook mensen van buiten weten onze eilanden steeds meer te waarderen. We gaan als onderdeel van de Omgevingsvisie per kern duidelijk maken waar we uitbreiding mogelijk willen maken. Daarmee voorzien we huidige en nieuwe inwoners van goede huizen in een aantrekkelijke woonomgeving

Een sterke samenleving

Iedereen moet kansen krijgen

CDA Tholen kiest voor een sterke samenleving waarin iedereen kansen krijgt. Iedereen telt mee, doet mee en werkt mee. Een sterke samenleving is voor het CDA een gemeente Tholen, waar het goed wonen is voor iedereen. Met een veilige en aantrekkelijke openbare ruimte, waar voorzieningen beschikbaar en toegankelijk zijn.

Bereikbaarheid van onze gemeente

Sint Philipsland en Tholen zijn als eilanden afhankelijk van een beperkt aantal toegangswegen over bruggen en waterkeringen. Dit zijn vaak lange wegen die in beheer zijn bij de provincie. Uitgangspunt voor CDA Tholen is handhaving van de huidige maximum snelheden op onze wegen in het buitengebied. Een verlaging van de maximale snelheid van 100 km/uur naar 80 km/uur of van 80 km/uur naar 60 km/uur zijn we op tegen. Niet vanwege het beperkte tijdsverlies, want dat is verwaarloosbaar. Een lage snelheid geeft een negatief beeld bij mensen over de bereikbaarheid van onze eilanden. Ook nodigt een lage snelheid weggebruikers uit om op lange wegen juist toch de maximum snelheid te overschrijden met alle risico’s van dien. Daarnaast functioneren de huidige wegen met huidige snelheden meer dan voldoende.

Snelheid in de kernen

Binnen de bebouwde kom moet langzaam rijden de norm zijn. De snelheid van 30 km/uur wordt de norm binnen de gehele bebouwde kom. In geen enkele plaats in onze gemeente is het nodig om 50 km/uur binnen de bebouwde kom te rijden. Door een snelheid van maximaal 30 km/uur in de bebouwde kom stimuleren we autoverkeer om veilig de toegangswegen van elke plaats te gebruiken. Waar nodig nemen we fysieke maatregelen om de beoogde maximum snelheid duurzaam te stimuleren. Denk aan drempels of wegversmallingen.

Verkeer rondom scholen

Het is belangrijk om kinderen veilig naar school te laten gaan. Kinderen gaan vaak op jonge leeftijd al zelfstandig naar school. Het verkeer op straat in onze kernen is gelukkig niet zo druk als in een grote stad. Toch worden veel kinderen naar school gebracht met de auto; kinderen komen vaak ook van buiten de kern. We stimuleren zo veel als mogelijk het gebruik van de fiets of het te voet naar school gaan. Als we met de auto gaan, dan moet dit veilig kunnen. Autoverkeer en fietsers ontmoeten elkaar dan zo min mogelijk. Voor minder validen zorgen we voor voldoende parkeerplaatsen vlakbij de schoolgebouwen.

Onderwijs

Belangrijk is dat er in elke kern goed basisonderwijs beschikbaar is en blijft! Een school vergroot immers de leefbaarheid en de verbondenheid in het dorp. In onze gemeente moet er voldoende ruimte blijven voor zowel (algemeen) bijzonder als openbaar onderwijs.

Blijven investeren in brede scholen is een goede zaak: het vergemakkelijkt de samenwerking tussen de scholen onderling. In de komende jaren zal er in Sint Maartensdijk en Poortvliet een nieuw schoolgebouw gerealiseerd worden. Deze nieuwe gebouwen moeten breed inzetbaar worden en plaats bieden voor andere functies binnen de dorpen.

Voor kinderen met specifieke onderwijsbehoefte, die zijn aangewezen op speciaal basisonderwijs (SBO), is De Geluksvogel van groot belang: speciaal onderwijs dicht bij huis.

Voor- en vroegschoolse educatie

Ieder kind verdient het om op een zo gelijkwaardige manier aan de basisschool te beginnen als andere kinderen. De gemeente stimuleert en faciliteert daarom voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

Speeltuinen

In de gemeente Tholen zijn er al diverse speeltuinverenigingen actief. Speeltuinen vergroten de leefbaarheid van onze woonomgeving. Spelen is belangrijk voor kinderen en ook gezond! Belangrijk is daarom dat de gemeente deze verenigingen op diverse manieren blijft ondersteunen. Uitgangspunt is dat de speeltuinen zoveel mogelijk dagen per week open zijn, liefst elke dag. Natuurlijk moet dit mogelijk zijn voor de vrijwilligers en de speeltuinverenigingen. Wanneer er knelpunten zijn moeten we blijven kijken hoe de gemeente kan bijdragen.

Verenigingen en vrijwilligers

Verenigingen en vrijwilligers zijn het cement van de samenleving, maar vrijwilligers zijn schaars. Er moet beperkt budget komen om trouwe vrijwilligers met een staat van dienst te waarderen (waardebon oid). Verder moet de gemeente de kansen blijven benutten om vrijwilligers te ondersteunen en te helpen door middel van scholingen en adviezen. Wij willen dat de gemeente zoveel als mogelijk er voor zorgt dat vrijwilligerswerk leuker en vooral ook makkelijker wordt. Dit kan door administratieve lasten te verminderen en onkostenvergoedingen te versoepelen.

Maatschappelijke stage

Jongeren zijn de toekomst: het bestaan van verenigingen en clubs is mede voor hen bedoeld, maar daarom ook van hen afhankelijk. De gemeente zoekt in samenspraak met middelbare scholen in de regio het overleg om maatschappelijke stage op het eigen eiland te kunnen vervullen. Daarmee raken jongeren ook bekend met de variëteit aan verenigingen en clubs, maar ook het belang van vrijwilligerswerk.

Religieus en cultureel erfgoed

We tonen respect voor onze waarden en ons cultureel, religieus, agrarisch en historisch erfgoed, aan ons Zeeuwse dialect en culturele feesten binnen onze kernen. Mede door de erfgoedvisie willen we ons erfgoed  voor de komende generaties bewaren en toegankelijk houden.

We investeren in het behoud van onze betekenisvolle en beeldbepalende monumenten. Behalve restauratie ondersteunt de gemeente ook kleiner maar even waardevol cultuurhistorisch erfgoed, bijvoorbeeld door het verstrekken van kleine kredieten aan particulieren, verenigingen of stichtingen.

Museum De Meestoof en andere initiatieven die het erfgoed bewaken, zoals heemkundekringen, verdient onze blijvende steun en aandacht! Door de tomeloze inzet van vrijwilligers wordt ons erfgoed bewaard en gekoesterd.

Zondagsrust

De zondag is een bijzondere dag in de week. Een dag om te genieten van rust, samenzijn, ontspanning en bezinning. Binnen onze gemeente vullen mensen dat verschillend in. De kerk, het zwembad, de speeltuin, de horeca passen daar prima binnen. De winkels blijven in onze gemeente op zondag gesloten.

Een eerlijke en duurzame economie

Ruimte voor lokaal ondernemerschap

Wij streven naar een eerlijke en duurzame economie met ruimte voor lokaal ondernemerschap. Gezamenlijk gaan we de uitdaging op het gebied van duurzaamheid, werkgelegenheid en scholing aan. Voor onze gemeente zijn toerisme & recreatie, de dienstensector, de landbouw en industriële bedrijven van groot belang voor de welvaart en werkgelegenheid. CDA Tholen vindt dat er ruimte moet zijn voor innovatie waarbij er rekening wordt gehouden met onze leefomgeving.

Lokaal ondernemerschap en ondersteuning

Het CDA vindt het belangrijk dat de gemeente samen met het bedrijfsleven, het onderwijs en andere organisaties afspraken maakt op het gebied van duurzaamheidsmaatregelen, investeringen in opleiding ter bevordering van toekomstig personeel, aanstellen van mensen met een beperking, aanbieden van stage- en leerplekken en investeringen in innovatie.

Een goed vestigingsklimaat voor bedrijven

We willen dat onze bedrijventerreinen goed bereikbaar en veilig zijn. Een goede ontsluiting en goede vervoersverbindingen dragen bij aan de toekomstbestendigheid van onze bedrijventerreinen.

We willen een goede samenwerking tussen bedrijven stimuleren en mee-investeren in een goede lobby in de regio. Dit vergroot de kansen voor ondernemers en bedrijven voor onze bedrijventerreinen. We stimuleren samenwerkingen op bedrijventerreinen om energieneutraal te worden. We willen dat de gemeente meefinanciert in onderzoeken zoals energiescans en haalbaarheidsstudies.

Landschappelijke inpassing bedrijfsgebouwen

De toevoeging van grote blokkendozen voor bijvoorbeeld datacentra zijn vaak ontsierend voor het landschap. Tegelijkertijd zijn datacentra en logistieke bedrijven nodig voor de moderne economie: iedereen wil alles on-demand en thuis laten bezorgen. Grote blokkendozen moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. Zorgvuldige landschappelijke inpassing bij bedrijfsgebouwen, zeker bij grote panden, is een basisvereiste.

Toeristisch Tholen: rust, ruimte en gastvrij

Het karakter van Tholen is in tegenstelling tot andere Zeeuwse gemeenten nog vrij ongerept. De kwaliteit van onze eilanden laat zich dan ook vooral kenmerken door rust, ruimte en gastvrijheid. Tholen en Sint Philipsland zijn nog authentiek, mensen begroeten elkaar op straat. We laten toeristen hier graag zoveel mogelijk van genieten! Bij ruimtelijke plannen moet een balans zijn tussen het karakter van onze gemeente en het faciliteren van toerisme.

De Stichting Tholen Beter Bekend verdient blijvende ondersteuning vanuit de gemeente en moet dienstbaar zijn aan de lokale ondernemers.

Detailhandel

Winkels geven levendigheid aan onze kernen. Nieuwe detailhandel buiten de centrumgebieden wordt in beginsel niet mogelijk gemaakt. Een uitzondering hierop vormen boerderijwinkels, die verbonden zijn aan een agrarisch bedrijf. Daarnaast moet een derde supermarkt in Tholen-stad mogelijk zijn als die kern blijft groeien.

We willen verder dat de gemeente de regie pakt op het thema leegstand, aantrekkelijke groene en schone openbare ruimte. Overige oplossingen om de detailhandel te behouden worden in samenspraak met lokale ondernemers bedacht.

Koop lokaal!

Ondernemingen op onze eilanden ondervinden concurrentie van buiten onze gemeente. Dat is niet vreemd, maar als CDA Tholen willen we graag dat lokaal ondernemerschap voorop staat. De gemeente stimuleert dat mensen lokaal inkopen. Het CDA vindt dan ook dat dit ook voor het inkoopbeleid van de gemeente Tholen moet gelden. Wij willen dat de gemeente bij haar inkoop en aanbestedingen zo veel als mogelijk voldoende kans geeft aan lokale ondernemers. Bijvoorbeeld voor het groenonderhoud aan lokale hoveniers en het onderhoud van het wagenpark door lokale garages.

Landbouw geeft kwaliteit

De agrarische sector geeft buiten onze kernen karakter aan onze mooie gemeente. Dat moeten we koesteren! We willen een vitale agrarische sector stimuleren die zorgt voor gezond voedsel, werkgelegenheid en het landschap. De landbouw is een vitale sector voor de eilandelijke economie en door het stimuleren van innovatieve projecten en het ontwikkelen van alternatieve verdienmodellen blijft de landbouw een sector die ertoe doet. Initiatieven als natuurinclusieve landbouw verdienen de ruimte.

Leegstaande agrarische bebouwing

Schaalvergroting in de agrarische sector kan leiden tot leegstand van boerderijen. Het CDA wil het mogelijk maken dat meerdere huishoudens binnen het concept “het boerenerf” het perceel kunnen bewonen.

Volkerak-Zoommeer: zoet, maar met betere waterkwaliteit

De Rijksoverheid heeft besloten om het Volkerak-Zoommeer in ieder geval tot 2030 “zoet” te houden. Het besluit tot verzilting is daarmee uitgesteld. Wat ons betreft wordt in dit geval uitstel ook afstel: het Volkerak-Zoommeer blijft zoet. De aanvoer van zoet water moet in ieder geval duurzaam verzekerd zijn. De waterkwaliteit is een continu punt van zorg. Het zoutgehalte is vaak te hoog om het water te kunnen gebruiken in de landbouw. Daarnaast zorgt de blauwalg in de warmere zomermaanden voor flinke overlast door vies water en stank. Met regionale partners gaan we werken aan een structurele betere waterkwaliteit van het meer.

Regionale Energie Strategie (RES)

De gemeenteraad is in de afgelopen periode bezig geweest met de regionale energie transitie. Belangrijk is dat we als gemeente Tholen de balans bewaren tussen de energietransitie en onze mooie eilanden. Het kan niet zo zijn dat onze gemeente de “uitdagingen’’ van de andere gemeentes gaat oplossen. Wij vinden het wel belangrijk dat we onze taakstelling behalen. We pakken onze verantwoordelijkheid voor de toekomst, maar wel op een verantwoorde manier. Hierbij kijken we naar de landschapsvisie en zoeken we de afstemming met onze inwoners. Een “dorpsmolen” kan hierbij een middel zijn, maar ook moeten inwoners gestimuleerd worden zelf actie te kunnen ondernemen.

Duurzame leefomgeving

Het klimaat verandert en de biodiversiteit staat onder druk. Om de transitie naar een duurzame(re) leefomgeving mogelijk te maken is het belangrijk om inwoners blijvend te informeren over dit onderwerp, maar ook duurzame initiatieven de ruimte te geven: een goed voorbeeld doet immers volgen! Ook de jeugd moeten we in dit proces niet vergeten. Door middel van een structurele bijdrage voor de natuurouder-werkgroep dragen we bij aan een jeugd die zich bewust is van de omgeving en onze mooie gemeente.

Ruimtelijke bestuurskracht

Voor het mogelijk maken van ruimtelijke ontwikkelingen zijn goede en voldoende ambtenaren nodig. Inhuur maakt bovendien kwetsbaar en is duur. Daarnaast vraagt de Omgevingswet nog meer dat de gemeente vooral meedenkt hoe initiatieven mogelijk kunnen worden gemaakt. Om medewerking aan ruimtelijke initiatieven goed te kunnen regelen, is het nodig de huidige personele bezetting op het juiste niveau te brengen.

Groen boven grijs

Het klimaat verandert en wij moeten mee veranderen. We enthousiasmeren en stimuleren onze inwoners en bedrijven voor het zoveel mogelijk groen inrichten van hun gronden. Als gemeente geven we het goede voorbeeld. Bij (her)inrichting van de openbare ruimte, zoals parkeerterreinen, gaat waar mogelijk groen boven grijs. Denk bijvoorbeeld aan “halfverharding” bij parkeerplaatsen. Hier bovenop gaat de gemeente zelf ook actief extra beplanting en bomen in de bestaande openbare ruimte realiseren. De gemeente moet zich wel in blijven zetten om ontsierend onkruid te bestrijden.

Adopteren openbare ruimte

Bewoners en bedrijven die elke dag uitkijken op de openbare ruimte, moeten de ruimte krijgen om zelf bij te dragen aan die openbare ruimte. Het maaien van gras, het onderhouden van bloemenperken of een rotonde kan ook door de samenleving gebeuren. Als mensen dit kunnen en willen maken we simpele afspraken en stelt de gemeente budget of materiaal beschikbaar

Kwaliteit van openbare ruimte voor alle kernen

Het beeld bestaat bij veel inwoners dat vooral voorrang gegeven wordt aan de ruimtelijke kwaliteit van Tholen-stad. Ook de openbare ruimte in andere kernen is van groot belang. Braakliggende percelen en verpauperde panden in bijvoorbeeld Oud-Vossemeer en Poortvliet tasten het woongenot aan. Alle kernen verdienen een stevige aanpak van de ruimtelijke kwaliteit.

Duurzame maatschappelijke gebouwen

In de verduurzamingsopgave heeft de gemeente een voorbeeldfunctie. We gaan de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed (scholen, dorpshuizen en cultureel erfgoed) en bedrijventerreinen daarom actief ondersteunen en ontzorgen. Dit bespaart deze organisaties veel werk en leidt in veel gevallen tot lagere kosten.

Nieuwe scholen worden (bijna) energieneutraal gebouwd en hebben voldoende ventilatie. Voor bestaand onroerend goed wordt in beeld gebracht welke duurzaamheidsinvesteringen noodzakelijk zijn. In gezamenlijkheid zorgen we er voor dat in schoolgebouwen, ook bestaande, voldoende goede ventilatie is; ook in relatie tot corona.

Duurzame nieuwbouw

Bij de kaveluitgifte van woning- en bedrijvenlocaties willen wij een afdwingbaar duurzaamheidskader. Bij de nieuwbouw van woonwijken en bedrijventerreinen  wordt duurzaam, klimaatneutraal en meer groen de norm. We bevorderen mogelijkheden voor de opvang en het hergebruik van regenwater. Bij uitbreiding van woonkernen en bedrijfsterreinen moet de afvoer van uit het landbouwgebied gewaarborgd blijven.

Een dienstbare en beschermende overheid

Samenleving staat centraal

De samenleving staat voor ons centraal. De gemeentelijke overheid is dienstbaar aan de samenleving en is er voor inwoners en ondernemers. De gemeentelijke organisatie moet duidelijk, transparant en slagvaardig zijn

Tholen zelfstandig

Het werk voor de gemeente wordt steeds diverser en ingewikkelder. Samenwerking met andere gemeenten is noodzakelijk: zowel binnen Zeeland als met West-Brabantse gemeenten. Samenwerking kan echter nooit de opmaat tot samenvoeging zijn. Tholen is uniek in zijn karakter. Zelfstandigheid is en blijft het uitgangspunt.

Gemeenschappelijke regelingen

Samenwerking met andere gemeenten is nodig, we kunnen niet alles zelf. Wanneer de Thoolse invloed op de uitvoering van een samenwerkingsverband nihil is of als de Thoolse belangen structureel worden geschaad, dan stappen we daar uit.

Politie in de buurt

Er is helaas geen politiebureau meer in onze gemeente. De politie moet daarom op een andere manier zichtbaarder en meer aanwezig zijn. We waarderen hierbij de rol van de wijkagent in onze kernen. Wijkagenten moeten als de ogen en oren van de buurt ook daadwerkelijk aanwezig en benaderbaar zijn in de buurt en constructief samenwerken met de gemeentelijke BOA’s. De huidige politiepost in het gemeentehuis is bij bijna niemand bekend; een zichtbaardere plek draagt bij aan het veiligheidsgevoel onder onze inwoners.

Regels vragen om handhaving

Regels zijn nodig om op een goede manier met elkaar samen te leven. Het draagvlak binnen de samenleving valt onlosmakelijk samen met goede en zichtbare handhaving. Het instellen een blauwe zone of de plicht tot het opruimen van hondenpoep hebben weinig betekenis als er nauwelijks op gehandhaafd wordt. Er worden structureel 2 full-time BOA’s aangesteld die bevoegd zijn om op zoveel mogelijk (ruimtelijke) regels in de openbare ruimte te handhaven. Zij moeten benaderbaar zijn voor inwoners om overlast actief te kunnen melden.

Veiligheid: óók in het buitengebied

Er is weinig tot geen connectie tussen het toezicht in de kernen en het toezicht in het buitengebied. De politie staat steeds verder af van de plattelandsgemeenten en daardoor komt het toezicht steeds meer voor rekening van gemeenten zelf. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van drugsdumpingen.

Daarnaast maken wij ons zorgen over toenemende inbraken bij landbouwbedrijven. In de laatste jaren zijn er veel GPS systemen gestolen. De gemeente moet daarom actief bijdragen aan de inzet van BOA’s in het buitengebied. Samenwerken met organisaties die actief zijn in het buitengebied, zoals jachtverenigingen, is daarbij essentieel.

Criminaliteit en ondermijning

Naast kleine overlast waar de BOA’s voor zijn, heeft de samenleving steeds meer te maken met overlast van criminaliteit: geweld en ondermijning van het openbaar gezag lijkt meer en meer toe te nemen. We willen dat de gemeente samen met politie en andere organisaties optrekt om ondermijning tegen te gaan.

Brandweer

De brandweer is op onze eilanden van levensbelang. Veel mensen weten niet dat de brandweer binnen onze gemeente grotendeels bestaat uit vrijwilligers. De brandweerposten die er zijn moeten gehandhaafd blijven en de brandweer moet op sterkte blijven door het aantrekken van vrijwilligers. De vrijwilligers worden door de gemeente actief ondersteund, bijvoorbeeld door het geven van voorrang aan nieuwe vrijwilligers op de woningmarkt.

Afvalinzameling

Het hebben van huishoudelijk afval is onvermijdelijk. Voorkomen van afval is het beste, maar de invloed van de gemeente daarop is beperkt. We zorgen er daarom voor dat afval gescheiden wordt ingezameld, zodat de hoeveelheid onbruikbaar restafval verder wordt terug gedrongen. Dit moet echter niet leiden tot overlast voor onze inwoners. Het inzamelen van 1x per 6 weken voor restafval wil het CDA daarom in beginsel niet mogelijk maken. Onbelemmerde toegang tot de milieustraat is tevens essentieel. Wel wordt de toegang beperkt tot onze eigen inwoners, bijvoorbeeld door een pasjes-systeem.

Ongediertebestrijding

Door diverse verboden op middelen tegen ongedierte is de overlast van o.a. de bruine rat aanzienlijk toegenomen. In het buitengebied, maar ook aan de randen van de Thoolse kernen en soms zelfs tot in de kernen. Wij willen dat de gemeente actiever inzet op ongediertebestrijding en daarin de samenwerking opzoekt met het waterschap.

Meer camera toezicht in de openbare ruimte

Privacy is belangrijk, maar het voorkomen van conflicten of vernieling van (publieke) eigendommen is óók belangrijk. Cameratoezicht kan in die gevallen een goede oplossing zijn en passen we toe, zoals bij de rolbrug in de Thoolse haven.

Het OV verandert, maar de bereikbaarheid staat voorop!

Onze gemeente is mooi, maar ook uitgestrekt. Het is niet mogelijk om op elke hoek van de straat een bushalte te hebben waar 7 dagen in de week elk half uur een bus stopt. De gemeente heeft zelf weinig invloed op hoe het OV geregeld wordt: daar is de provincie voor verantwoordelijk. Veel mensen hebben een auto en kunnen zich vrij bewegen. Sommigen hebben die mogelijkheid voor een auto niet en zijn afhankelijk van het openbaar vervoer voor werk, onderwijs of privé-bezoek. Een aanpassing in de wijze van OV kan nooit een verslechtering in de bereikbaarheid betekenen. Het moet ook betaalbaar blijven voor scholieren en mensen met een kleine beurs. De gemeente moet zich hier hard voor maken. Daarbij moet niet te zwaar geleund worden op de inzet van vrijwilligers.

Kinderraad / kinderburgemeester

In ons vorige verkiezingsprogramma hebben we al aangegeven voor een kinderraad en -burgemeester te zijn. Het is belangrijk dat we de jeugd blijven betrekken bij de politiek. De gemiddelde leeftijd van de raadsleden is hoog. Dit is geen goede afspiegeling van de maatschappij. Het is echt tijd dat we investeren in dit onderwerp en er niet alleen over blijven praten.

Raad van advies

Wij vinden het belangrijk om burgers te betrekken bij de besluitvorming binnen onze gemeente. Veel inwoners/ondernemers hebben niet de tijd die nodig is om actief te zijn in raden en of commissies. Wij willen dan ook een raad van advies starten met betrokken burgers die niet actief zijn binnen een politieke partij maar wel 3 keer per jaar gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeenteraad over zaken die spelen in de samenleving. Op deze manier kunnen burgers die niet aangesloten zijn bij een partij alsnog de raad informeren over bepaalde onderwerpen. Een dorpsraad kan hierin een vorm zijn.

Gezonde gemeentefinanciën

We willen dat de gemeente als een goede rentmeester met haar geld omgaat en gezond investeert. We vinden dat we duurzaam moeten omgaan met de financiële middelen die voorhanden zijn. CDA Tholen wil een strakke begrotingsdiscipline handhaven, structurele uitgaven bekostigen met structurele inkomsten en lastenverhoging beperkt houden.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.