17 mei 2017

Voordracht nieuwe voorzitter CDAZH

Bericht van het bestuur aan de leden van het CDA Zuid-Holland

Beste leden van het CDA Zuid-Holland,

De selectiecommissie, ingesteld om te komen tot een voordracht voor een nieuwe voorzitter van de CDA afdeling Zuid-Holland, heeft besloten Jan Heijkoop voor te dragen voor deze functie.

Het advies van de commissie luidt als volgt:

Ter uitvoering van de ons als vertrouwenscommissie verstrekte opdracht wil ik u onze voordracht doen toekomen voor de functie van het voorzitterschap van onze provinciale afdeling. De commissie heeft kennis genomen van de sollicitatiebrieven (inclusief bijlagen) van de kandidaten en heeft met elk van de kandidaten een gesprek gevoerd. Naar aanleiding hiervan en in goed overleg heeft de commissie unaniem besloten de heer Jan Heijkoop aan u voor te dragen als kandidaat voor het voorzitterschap. De heer Heijkoop voldoet volledig aan het vastgestelde profiel. Wij denken dat zijn lange bestuurlijke ervaring - waaronder op provinciaal niveau - en het netwerk dat hij heeft opgebouwd zaken zijn waaraan het bestuur en onze afdeling de komende periode behoefte heeft.

Een kort cv van Jan Heijkoop is bijgevoegd.

Het Dagelijks Bestuur (DB) van het CDA Zuid-Holland dankt de commissie voor al haar werk en heeft besloten om, gemandateerd door het Algemeen Bestuur, deze voordracht aan u door te geleiden. Het DB zal deze voordracht op de Algemene Ledenvergadering van 13 juni a.s. in Waddinxveen agenderen en in stemming brengen. De verkiezing tijdens deze vergadering geschiedt ter plekke door een schriftelijke stemming. Stemmen bij volmacht of vooraf is helaas statutair niet mogelijk.

Het is voor leden mogelijk om tegenkandidaten te stellen. Dit kan tot aanvang van de ALV op 13 juni a.s. Procedureel geldt hierbij het volgende. De tegenkandidatuur dient gesteund te worden door 50 individuele leden of 2 afdelingen (dit laatste bekrachtigd door een besluit van het bestuur van de betreffende afdeling). De naam van de tegenkandidaat, de steunbetuigingen en een kort CV van de kandidaat dient u bij de secretaris van de afdeling Zuid-Holland aan te leveren (mailadres [email protected]). Zodra een tegenkandidatuur is gemeld en de formaliteiten in orde zijn bevonden, zal deze zo spoedig mogelijk aan u allen bekend gemaakt worden.

Wij rekenen op een grote opkomst bij de ALV om zo de nieuwe voorzitter een goed mandaat te kunnen geven.

Met vriendelijke groet
namens het bestuur van CDA Zuid-Holland,

Arjan Kraijo
secretaris CDA Zuid-Holland

Zie ook het bericht over de voordracht van de andere kandidaat voor het voorzitterschap Relus Breeuwsma.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.