25 oktober 2017

Blog: Participatie

door Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde

Heeft u het wel eens meegemaakt? Dat je dacht dat je iets heel goed had geregeld en dat bij thuiskomst de omgeving net zo verheugd zou zijn als jij. Applaus zogezegd. Maar dat dan ineens blijkt dat men heel andere verwachtingen had. Een koude douche eigenlijk. Mij overkwam dat bij het proces Perspectief Groene Hart.

Stuurgroep Groene Hart
In ons CDA-programma voor de Statenverkiezingen staat veel over het Groene Hart. Ook in het provinciaal coalitieakkoord werd dit gebied genoemd. Dus toen ik de kans kreeg om voorzitter van de Stuurgroep Groene Hart te worden, aarzelde ik niet. Ik trad toe tot de stuurgroep, die bestaat uit bestuurders van de provincies Utrecht, Nood-Holland, Zuid-Holland, gemeenten en waterschappen en enkele personen die op persoonlijke titel zijn benoemd.

Een van de eerste acties was het uitzetten van een heldere koers. De stuurgroep zou vooral agenderen, aanjagen en coördineren. En dan met name ten aanzien van onderwerpen die nergens anders worden opgepakt, maar wel van belang zijn voor het hele Groene Hart. Zo kwam naar voren dat er geen eenduidig ruimtelijk beleid was voor het hele gebied. Althans, geen beleid dat in de ruimtelijke visies naar voren kwam en dat eensluidend en herkenbaar was voor de drie provincies.

Ambities op vijf thema’s
De eerste gedachte was om een omgevingsvisie voor het hele Groene Hart te maken. Maar al snel bleek dat alleen gemeenten en provincies zo'n visie mogen maken, en dat zij er slechts één kunnen hebben voor hun hele grondgebied. Dus geen dubbelingen. Toen hebben we als stuurgroep besloten om op vijf belangrijke thema's ambities voor het hele Groene Hart te ontwikkelen. De drie provincies en ongeveer veertig gemeenten in het gebied kunnen die ambities dan op bun beurt meenemen in de nieuwe omgevingsvisies die ze moeten gaan maken.

Door middel van allerlei sessies met stakeholders uit het gebied zijn vervolgens de thema's bepaald: landschap en identiteit, bodemdaling, bereikbaarheid, energietransitie en economie. Het was een heel goed proces waarin met veel mensen en organisaties is gesproken. Het Perspectief Groene Hart werd vastgesteld door de stuurgroep en als een bouwsteen voor de omgevingsvisie omarmd door de drie colleges van GS. Daarna werd het toegezonden naar de Staten en naar alle regio's.

Een hele uitdaging
Toen kwam die koude douche: 'bouwsteen' bleek toch een moeilijk begrip voor de drie Provinciale Staten. Wat is het en hoe werkt dat, waren veel gestelde vragen. Ondanks dat dit verschillende malen aan de orde is gekomen in de commissievergaderingen van PS, bleken de Statenleden zich toch geen onderdeel te voelen van het proces.

En dat is een goede les die ik ga gebruiken bij de totstandkoming van de nieuwe omgevingsvisie van de provincie. Participatie is daar namelijk ook een van de sleutelbegrippen. Het lijkt een open deur, maar tegelijkertijd is het een hele uitdaging om dit goed in te vullen. Immers, participatie betekent niet dat alle 3,7 miljoen inwoners van Zuid-Holland geraadpleegd moeten worden. Maar wie betrek je dan wel en op welke manier? Mij is duidelijk geworden dat de eerste stap hierin is dat je hierover goede afspraken maakt.

Vervolg Perspectief
Overigens gaan we ook verdere stappen zetten met het Perspectief Groene Hart. Met alle drie de Staten, met de regio's, de waterschappen en met allerlei geïnteresseerde instanties uit de omgeving. Wordt vervolgd!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.