17 november 2017

Blog: Smient slachtoffer van populatie-populisme!

door Paul Rijken, lid Provinciale Staten

Afgelopen tijd ontvingen Statenleden in Zuid-Holland duizenden e-mailberichten met telkens één-en-dezelfde oproep: "Laat de smient niet schieten!" Helaas vond dit mailbombardement zijn oorsprong in gebrekkige en onjuiste informatie. Hoog tijd dus om dit stukje 'populatie-populisme' recht te zetten.

Fake news
In de e-mails stond dat de aantallen smienten achteruit gaan én het voorgenomen afschot van maximaal 6.5000 smienten de toekomst van de smientenpopulatie nog verder in gevaar brengt. Ja, het aantal smienten neemt af. Nee, de populatie wordt niet in gevaar gebracht. Op de site van de Vogelbescherming is te lezen dat de smient een in Nederland talrijk voorkomende soort is. En internationaal valt de smient in de laagste klasse van zorg/aandacht vanwege de enorm grote populatie.

Helaas roept de Nederlandse classificatie 'matig ongunstige staat van instandhouding' verwarring op. Echter, de betrokken natuurorganisaties weten héél goed dat dit niet betekent dat de smientenpopulatie wordt bedreigd. Het CDA betreurt dat de Natuur- en Milieufederatie en de aangesloten natuurorganisaties zich hebben laten verleiden tot populisme en het verspreiden van 'fake news'. Van deze organisaties mag verwacht worden, dat zij haar leden en sympathisanten zorgvuldig voorlicht. Zeker als gevoelige beslissingen genomen moeten worden over het beheer van populaties.

Populatiebeheer
Het CDA is van mening, dat we moeten voorkomen dat we met talrijke soorten als de smient in dezelfde situatie terecht komen als met ganzen. Immers, hoe groter de populatie, hoe meer dieren gedood moeten worden om de groei in te dammen. De ganzenpopulatie is zo groot geworden dat het – zelfs met de inzet van zware maatregelen als vergassen – nauwelijks lukt de populatiegroei te stoppen. Het CDA maakt zich daarom sterk voor tijdig populatiebeheer, zodat voorkomen kan worden dat we in dit soort 'paardenmiddelen' in moeten zetten.

In dezelfde discussie speelt ook dat verschillende natuurorganisaties en politieke partijen stellen dat boeren de smient op hun landbouwgrond met rust moeten laten en dan voor de schade gecompenseerd moeten worden. Die schade loopt soms op tot tienduizenden euro's per schadegeval. Het CDA vindt dat toch een beetje gek. Ons zijn de gans, smient, de muis en de mier even lief. Echter, als de ganzen, smienten, muizen en mieren ongebreideld groeien, worden op den duur onze voorraadkamers leeggegeten en raken onze tafels bedekt met uitwerpselen. Wie zou dat thuis laten gebeuren tegen een schadevergoeding? En als het antwoord daarop ‘niemand’ is, waarom vraagt men dat dan wel van de boeren?

Van populisme naar polderoplossing
De Faunabeheereenheid (FBE) Zuid-Holland – waar ook de Natuur- en Milieufederatie, Dierenbescherming en Vogelbescherming in vertegenwoordigd zijn – hebben lang en zorgvuldig gesproken over het maximaal aantal smienten dat geschoten mag worden voor schadebestrijding voordat zij met een gezamenlijk gedragen beheerplan naar de provincie zijn gekomen. Het aantal van 6.500 is daarbij bepaald als maximum, geen streefgetal of gemiddelde.

Voor de winter 2017/2018 heeft de FEB aangegeven een maximum aantal van 5.000 smienten verantwoord te achten en dit voor de komende jaren te monitoren. Dit verzachtte de pijn voor de SP net voldoende om toch in te kunnen stemmen met het Beheerplan Smient. Zo heeft al het 'populatie-populisme' uiteindelijk toch nog geleid tot een polderoplossing.

~~~
Deze blog is een bewerking van het artikel dat Paul Rijken schreef op basis van zijn stemverklaring bij het Faunabeheerplan Smient Zuid-Holland 2017-2023, dat voorlag tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 8 november jl. Lees het volledige artikel hier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.