01 juli 2019

CDA steunt verlenging kennisprogramma COASTAR

Zout op afstand, zoet op voorraad. Dat is het uitgangspunt van het kennisprogramma COASTAR (COastal Aquifer STorage and Recovery) dat in 2016 in het leven werd geroepen en werd gesteund met een incidentele subsidie. Vanwege het belang om met oplossingen te komen voor de steeds groter wordende vraag naar zoetwater en het tegengaan van verzilting, steunt het CDA de verlenging van de eerder verleende subsidie.

De toenemende watervraag, klimaatverandering, bodemdaling, relatieve zeespiegelstijging en verzilting van grondwater maken zoetwater steeds schaarser. Met name in de geïndustrialiseerde en dichtbevolkte kustgebieden. Met als gevolg dat er steeds vaker een beroep moet worden gedaan op dure alternatieve zoetwatervoorzieningen. In 2016 werd daarom gestart met COASTAR, een innovatieve oplossing om zoetwater tijdelijk in de diepere ondergrond op te slaan en later te benutten. Vorig jaar ondertekenden waterschappen, drinkwaterbedrijven, kennisinstituten, de glastuinbouw en de provincie Zuid-Holland een intentieverklaring om zich te committeren aan het ontwikkelen van een robuuste oplossing. De eerste fase betreft het opstellen van een kennisprogramma om concepten verder uit te werken en in de praktijk te toetsen, om zo in een volgende fase onderbouwde beslissingen te nemen over toekomstige grootschalige realisaties.

Het CDA Zuid-Holland steunt de verlenging van een incidentele subsidie voor 2019-2020. “Een robuuste oplossing is belangrijk om onze dichtbevolkte provincie van goed en voldoende zoetwater te kunnen voorzien en om wateroverlast tegen te gaan,” aldus CDA-Statenlid Moniek van Sandick. “Voor inwoners, maar ook bijvoorbeeld voor de landbouw. En dan is het mooi dat een oplossing wordt gezocht vanuit een samenwerking van vele partners, met gezamenlijke cofinanciering.”

COASTAR beoogt - naast concrete oplossingen voor Zuid-Holland – de vergaarde kennis wereldwijd te kunnen exploiteren. Van Sandick: “onze verwachting is dat de positieve resultaten van deze aanpak uiteindelijk landelijk en internationaal de steeds grotere vraag naar zoetwater veilig kunnen stellen en verdere verzilting van de grond kan tegengaan.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.