04 oktober 2017

Indienen resoluties CDA-partijcongres

Op zaterdag 4 november 2017 is er na lange tijd weer een CDA-partijcongres. Naar verwachting zal dit congres zowel in het teken komen te staan van een coalitieakkoord als van de komende raadsverkiezingen. Maar zoals altijd is er natuurlijk ook de gelegenheid om resoluties in te dienen over actuele thema's. Als CDA Zuid-Holland willen wij weer onze bijdrage leveren.

Graag informeer ik u namens de delegatie over de brainstorm vooraf en over de gelegenheid voor Algemeen Bestuur en ALV om zich uit te spreken over de spannendste resoluties.

Brainstorm
Opnieuw houden wij een brainstorm om tot een groslijst van resoluties te komen. Het is een van de leukste en meest laagdrempelige manieren om invloed te krijgen op de landelijke politiek. Voor deze brainstorm is iedereen welkom die voornemens is naar het congres te gaan en graag een inhoudelijke bijdrage wil leveren. Deze vindt plaats op maandagavond 9 oktober om 20.30 uur in het provinciehuis in Den Haag (Landschapzaal).

Resoluties indienen namens Zuid-Holland
Bij deze zijn alle afdelingen uitgenodigd ons suggesties te doen van onderwerpen die tot een resolutie kunnen leiden. Voor de duidelijkheid: maximaal twee resoluties worden door Zuid-Holland daadwerkelijk ingediend.

Dit betekent een strenge selectie op de volgende criteria:
1) de resolutie moet richting geven aan de koers van de partij;
2) de resolutie moet het debat stimuleren;
3) de resolutie dient zo mogelijk een Zuid-Hollands belang te dienen.

Resoluties indienen als afdeling of geleding
Afdelingen kunnen zelf resoluties indienen, evenals gelieerde verenigingen, en - mits in voldoende aantal - ook gewone leden. Wij vragen jullie deze mogelijkheid onder de aandacht brengen van uw bestuur en leden. De deadline voor het indienen van resoluties is donderdag 19 oktober tot uiterlijk 10.00 uur. Desgevraagd kunnen wij vanuit het CDA Zuid-Holland ondersteuning bieden bij de formulering en indiening. In ieder geval is het belangrijk om ten minste het onderwerp van de resolutie af te stemmen.

Plannen en suggesties voor resoluties en betrokkenheid, evenals de aanmelding voor de brainstorm op 9 oktober a.s. kunt u sturen aan: [email protected].

Met vriendelijke groet
mede namens het bestuur van CDA Zuid-Holland,

Peter Noordhoek
delegatieleider CDA Zuid-Holland

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.