28 maart 2018

Samen bereik je meer!

Nederland staat de komende tijd voor een aantal uitdagingen, zoals de transitie naar duurzame energie, het tegengaan van eenzaamheid en het terugdringen van het aantal mensen met problematische schulden.

Deze opgaven beperken zich niet tot de grenzen van een gemeente of regio. Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen hebben daarom afgesproken om samen een aantal grote maatschappelijke opgaven aan te pakken. Het Rijk heeft hiervoor extra geld beschikbaar gesteld aan gemeenten en provincies.

Een positief signaal is dat het Interbestuurlijk Programma de ambitie heeft om hierin een andere stijl van besturen uit te stralen: samenwerken om de problemen en uitdagingen van vandaag aan te pakken. Terecht staat vermeld dat de opgaven van vandaag zich op alle bestuurslagen manifesteren en dat oplossingen als één overheid moeten worden benaderd. Veel moet nog uitgewerkt worden, maar als basis is dit een prima start voor een intensievere samenwerking tussen Rijk, provincies en andere overheden.

Een groot thema dat dan als voorbeeld kan dienen is ‘bodemdaling’. Daar wordt noch in het regeerakkoord noch in het Interbestuurlijk Programma expliciet aandacht aan besteed. Een groot en complex vraagstuk, zowel materieel als immaterieel een enorme kostenpost, van belang voor meerdere provincies. Over dit onderwerp organiseert CDA Bestuurdersvereniging op 20 april een symposium. Welke maatregelen zijn er te nemen? Welke economische en politieke belangen zijn er? Vragen die urgent zijn en waar we als CDA mee aan de slag willen, samen met belanghebbenden.

Naast het thema ‘bodemdaling’, hebben we als CDA-Statenfractie specifiek aandacht gevraagd voor woningbouw en regionale economie. Tot de zomer zullen deze thema’s van het Interbestuurlijk Programma verder uitgewerkt worden. Als CDA-Statenfractie willen we hier zeker bij betrokken blijven. Alles onder het motto: samen meer bereiken voor Nederland!

Meindert Stolk, fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.