28 maart 2018

Samen de woningmarkt vlottrekken

De brief van minister Ollongren over het vlot trekken van de woningmarkt en de aanpak van misstanden komt op een goed moment. Het CDA heeft hier namelijk op diverse niveaus al voorstellen voor gedaan. Sven de Langen heeft namens de CDA-vertegenwoordigers binnen de gemeenten een manifest aangereikt waarin 8 voorstellen staan om de woningmarkt te verbeteren en eerlijker te maken. Onderdeel van het manifest zijn een noodwet om woningbouw te versnellen, meer huurwoningen voor het middensegment en maatregelen om grote investeerders maatschappelijk verantwoord te laten investeren. Ook wordt een beroep gedaan op het verantwoordelijkheidsbesef van makelaars en verkopers om kopers een voorbehoud te gunnen voor bouwkundig onderzoek en het rond krijgen van de financiering.

Landelijk heeft CDA-Kamerlid Erik Ronnes concrete voorstellen neergelegd bij de minister om de bouw van huurwoningen voor het middensegment te versnellen. Daar is veel vraag naar en het is nodig voor een goede doorstroming. Ook heeft hij aandacht gevraagd voor de huisvesting van studenten, starters, statushouders en senioren.

Paul Rijken heeft namens de CDA-Statenfractie van Zuid-Holland bij de gedeputeerde Adri Bom-Lemstra gepleit voor beperkte groeiruimte voor kleine kernen met het oog op de leefbaarheid en het vormen van ontwikkelfondsen. Dit laatste om te voorkomen dat makkelijke locaties snel en met veel winst ontwikkeld worden en de moeilijke locaties overblijven. De gedeputeerde zal ook kennisteams inzetten om de bouw te versnellen.

“Het is goed om samen als CDA de problemen op diverse niveaus aan te pakken. De provincie Zuid-Holland is voor een groot deel verantwoordelijk voor het woonbeleid en is zich bewust van de enorme opgaven”, aldus Monique de Veld-van Hassel, steunfractielid voor de CDA-Statenfractie. “De gedeputeerde werkt samen met de regio’s aan woonvisies en een verstedelijkingsprogramma om te komen tot vitale dorpen en steden. Hierbij zijn niet alleen gemeenten aan zet, maar wordt ook met woningbouwcorporaties en ontwikkelende partijen samengewerkt.” 

Een aantal voorstellen van het CDA wordt nu opgepakt door de minister. Zo gaat zij de Crisis- en herstelwet aanpassen, vooruitlopend op de Omgevingswet, om woningproductie te vergroten en procedures te versnellen. Daarnaast wordt gedacht aan voorfinanciering voor de transformatie van binnenstedelijke gebieden. Dit is geheel in lijn met het voorstel van het CDA Zuid-Holland om een revolverend fonds in te stellen.

De provincie was blij te lezen dat de minister wil aansluiten bij gesprekken met de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. De CDA-Statenfractie wil echter graag met de minister breder kijken dan alleen de grootstedelijke problematiek en nodigt haar graag uit om ook bij landelijke regio’s te komen kijken. Ook wil de CDA-Statenfractie de minister wijzen op de enorme opgave en bijbehorende kosten om woningen te verduurzamen. In de provincie Zuid-Holland gaat het in totaal om 275.000 woningen die moeten worden gesloopt om te komen tot een duurzame woningbouw.

Als lokaal, provinciaal en landelijk vertegenwoordigde partij zoekt het CDA de samenwerking op tussen deze verschillende bestuurslagen. Zo kunnen we snel schakelen en slagkracht ontwikkelen om de woningmarkt vlot te trekken. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.