05 september 2015

Vacature secretaris CDA Zuid-Holland

Vacature secretaris Bestuur

Door het vertrek van Hans Vroomen per 1 september is er binnen het Dagelijks Bestuur van CDA Zuid-Holland een vacature ontstaan voor een secretaris. Bijgevoegd vindt u een profiel voor deze functie. Zuid-Hollandse CDA-leden worden van harte uitgenodigd te solliciteren op deze functie of kandidaten aan te dragen. Hiervoor wendt u zich uiterlijk 20 september aanstaande tot Jos Huizinga, secretaris a.i. via jos.huizinga@gmail.com

Functieprofiel Secretaris

Het Dagelijks Bestuur

Het CDA kent naast het landelijk bestuur en gemeentelijke besturen een provinciale bestuurslaag. De dagelijkse gang van zaken bij de provinciale afdeling ligt in handen van het Dagelijks Bestuur (DB). Het Dagelijks Bestuur van CDA Zuid-Holland bestaat uit zes personen met elk een andere rol en portefeuille, te weten een voorzitter, vice-voorzitter (tevens contactpersoon waterschappen), secretaris, penningmeester, lid met de portefeuille verenigingszaken, communicatie & leden binding en een vertegenwoordiger vanuit het CDJA.

Het bestuur van de provinciale afdeling berust bij het Algemeen Bestuur (AB) en de Algemene Ledenvergadering. In het AB zitten leden uit de veertien Zuid-Hollandse regio’s en vertegenwoordigers van diverse platforms en groepen die binnen CDA Zuid-Holland actief zijn, zoals het CDAV, CDJA, CDA-senioren en het Agrarisch Platform.

De taken van het Dagelijks Bestuur

Het DB is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Hierbij kan gedacht worden aan het volgende:

- Verantwoordelijk voor het opstellen van de lijsten voor de Provinciale Staten- en waterschapverkiezingen

- Opstellen van het verkiezingsprogramma voor Provinciale Staten

- Binding met de leden en afdelingen van het CDA in Zuid-Holland

- Ondersteunen van leden op het gebied van scholing

- Het scouten en aandragen van talent voor diverse functies en lijsten

- De voorzitter neemt zitting in het Algemeen Bestuur van het landelijke CDA

Voor het ontplooien van deze activiteiten ontvangt de provinciale afdeling een bijdrage uit de contributies van de leden. Om deze taken uit te voeren wordt veel gewerkt met commissies en vrijwilligers. Het begeleiden en opstarten van de diverse processen is een belangrijke taak van de secretaris. Als ondersteuning voor het DB is een medewerker Campagne, Communicatie & Bestuursondersteuning (32 uur) aangesteld. De secretaris stuurt haar aan.

De taken van de secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor onderstaande taken, daarbij ondersteunt door de medewerker Campagne, Communicatie & Bestuursondersteuning:

- Het organiseren van de vergaderingen van DB, AB en ALV, ook voor wat betreft planning, opstellen van agenda's en toelevering van vergaderstukken

- De verslaglegging van de bovengenoemde bijeenkomsten zowel t.b.v. de deelnemers als voor de leden in de provincie. De medewerker Campagne, Communicatie & Bestuursondersteuning maakt de verslagen

- Bewaken van de uitvoering van gemaakte afspraken in de bovengenoemde bijeenkomsten

- CDA Zuid-Holland vaardigt een partijcongresdelegatie af naar landelijke partijcongressen. De secretaris verzorgt de voorbereiding i.s.m. met de voorzitter van de congresdelegatie

- (Mede)initiëren van provinciale bijeenkomsten over inhoudelijke thema’s

- Voorbereiden van de periodieke evaluatie van de invulling van verschillende bestuurstaken

- Fungeren als aanspreekpunt voor de correspondentie met lokale afdelingen, onder andere bij benoemingen

- Verantwoordelijk voor het geheel van de kandidaatstelling voor de verkiezingen van Provinciale Staten en waterschappen

- In voorkomende gevallen vervanging van de (vice-)voorzitter, ook bij bijeenkomsten van het landelijk partijbestuur

- Aansturing van de medewerker Campagne, Communicatie & Bestuursondersteuning

Eigenschappen:

De persoon die deze functie tot een goede uitvoering kan brengen heeft:

- Een gestructureerde en systematische manier van werken

- Is goed in staat processen te begeleiden en eventueel bij te sturen

- Is bereid gemiddeld 8 uur per week te investeren aan deze functie

- Is een teamspeler, kan goed samenwerken

De vergaderingen van het DB en AB vinden ’s avonds plaats in het Provinciehuis van Zuid-Holland (Den Haag). Gemiddeld genomen vind er 1 keer per 3 weken een vergadering plaats.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.