13 november 2019

Zuid-Hollandse begroting 2020

Het coalitieakkoord straalt ambitie uit op vele terreinen, van mobiliteit en economie, tot energie, duurzaamheid en zorg voor de natuur. Na het aantreden van het nieuwe college, was er vrijwel geen tijd om het akkoord te verwerken in de nieuwe begroting voor 2020. Vandaag besprak Provinciale Staten van Zuid-Holland daarom een begroting die alleen bestaand beleid bevat en de uitvoering van eerder genomen besluiten.  Bijna een technische exercitie. Begin volgend jaar zal er een voorstel worden gepresenteerd om deze begroting aan te passen waardoor de plannen uit het coalitieakkoord verder kunnen worden uitgewerkt en in gang gezet.

“Er komen veel vraagstukken op de provincie af en de vragen worden ook complexer,” aldus CDA-fractievoorzitter en woordvoerder Meindert Stolk. “Een goed voorbeeld daarvan is de stikstofproblematiek, een ingewikkeld probleem dat vraagt om een zorgvuldige aanpak. Op steeds meer terreinen zal gewerkt moeten worden met integrale opgaven.” Maar hoe moet de provincie dit aanpakken? Het CDA ging afgelopen voorjaar de verkiezingen in met het programma ‘Samen voor elkaar’; samen zijn we er voor elkaar en samen krijgen we het voor elkaar. De woordvoering van Stolk ging dan ook in op een aantal thema’s, met dit gedachtegoed als achtergrond.

Mobiliteit
“Op het gebied van bereikbaarheid en vervoer gaat het om een totaal-aanpak waarbij de verschillende modaliteiten elkaar versterken,” vervolgt Stolk. Doorstroming op wegen bevorderen, een fijnmazig OV-netwerk met goed bereikbare stations en haltes, stimuleren van vervoer over water en het realiseren van goede fietspaden. “Het zijn afzonderlijke aandachtspunten, maar wel aandachtspunten die gezamenlijk de bereikbaarheid van de provincie bepalen.”

Land- en tuinbouw
Tijdens de Vergadering van Provinciale Staten werd ook gekeken naar de actuele stikstofproblematiek. Stolk: “De ontwikkeling naar een meer duurzame en circulaire sector vergt nauwe samenwerking met kennisinstituten en universiteiten, innovaties in productontwikkeling en transport, Maar ook de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen om de combinatie van landbouw en natuurbeheer te versterken.” Het CDA ziet dat de steeds omvangrijker worden problemen – zoals bodemdaling en het CO2-vraagstuk – een lange termijn aanpak vragen. “Dat geldt niet alleen op provinciaal niveau, ook de rijksoverheid onderschrijft die grote uitdagingen en trekt daar ook geld voor uit, vaak ook voor het co-financieren van projecten. Hoe gaan we daar als provincie mee om? Lastige, maar wel zeer relevante vragen.”

Woningbouw
Er zijn regionale woonvisies voor de hele provincies vastgesteld. “En het is belangrijk om daar aan vast te houden, het komt nu vooral aan op de uitvoering. Vorig jaar wees het CDA bij de begrotingsbehandeling al op het probleem dat de woningbouw achter bleef bij de planning. Inmiddels is dat nog veel erger geworden en neemt het tekort aan woningen schrikbarende omvang aan.” Het CDA pleitte er vandaag voor om alles op alles te zetten om de bouw weer op gang te krijgen. “De stikstofproblematiek maakt dat probleem heel complex,” zo vervolgde Stolk zijn betoog, “maar ook de verhuurdersheffing en fiscale maatregelen, stijgende inkoopprijzen en personeelstekorten spelen een belemmerende rol.” Wat het CDA betreft moet de provincie inzetten op voldoende woningen voor specifieke doelgroepen, zoals starters. Gemeenten moeten ondersteund worden bij het omvormen van verouderde kantoor- en detailhandelslocaties tot woningen. “Ondanks onze behoefte aan huizen, moeten we tegelijkertijd zuinig zijn op het ‘groen’ in de provincie.”

Economisch beleid
De provincie bouwt aan een economisch programma dat de transitie naar duurzaam, digitaal en circulair stimuleert en dat werkt aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. “Een van de grootste uitdagingen hierbij is hoe bedrijven en organisaties voldoende en gekwalificeerde medewerkers kunnen vinden. In Zuid-Holland is daarvoor de Human Capital Agenda ontwikkeld en wij bepleiten dan ook met klem voor voldoende capaciteit en middelen daarvoor.”

Gezond & veilig
Het CDA is blij met het hoofdstuk Gezond en Veilig Zuid-Holland. “Onze leefomgeving heeft een grote invloed op onze gezondheid en de provincie speelt een belangrijke rol bij de kwaliteit daarvan. Gezond en veilig betekent ook dat er goede en voldoende recreatie- en sportfaciliteiten beschikbaar zijn.” In het akkoord staat dat de provincie daarin gaat investeren in de kwaliteit van het groen, waterrecreatie en infrastructuur. Dat de provincie een actieve rol gaat spelen op het gebied van sport is nieuw en het CDA juicht dit van harte toe.

Erfgoed & Cultuur
“Cultuur en erfgoed zijn bepalend voor onze identiteit, voor de samenleving waar wij deel van uitmaken,” aldus Stolk. “Het versterkt sociale samenhang, cultureel bewustzijn en creativiteit, van jong tot oud.” Voor het CDA alle reden om daar komende jaren in te blijven investeren en daarnaast een impuls kunnen geven aan de organisaties die zich inzetten voor ons erfgoed en cultuureducatie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.