Visie op mobiliteit
Lees hier de uitgebreide Visie op mobiliteit (juli 2014)

Doel en werkwijze Mobiliteit Netwerk

Doelstelling van het Mobiliteit Netwerk
Het Mobiliteit Netwerk heeft als doelstelling om binnen de provinciale afdeling  bij te dragen aan de discussies en meningsvorming over het mobiliteitsbeleid. Deze bijdragen van het netwerk dienen vooral vanuit een helicopterview plaats te vinden en gericht te zijn op de lange termijn. De Statenfractie acht een dergelijke inbreng in de visievorming het nuttigst en daardoor ook  het meest effectief. Bovendien wordt zo beoogd de discussies te structureren en tot heldere conclusies en aanbevelingen te komen. 

Van auto en o.v. tot water- en luchttransport
Het mobiliteitsbegrip wordt  ruim opgevat. Het gaat niet alleen om autoverkeer en openbaar vervoer, maar ook water- en luchttransport, fietsen en lopen krijgen aandacht.  De aandacht voor de  modaliteiten zal bovendien niet alleen gericht zijn op bereikbaarheid maar op alle relevante facetten zoals duurzaamheid,  milieu, luchtverontreiniging, leefbaarheid, economie en werkgelegenheid. Het netwerk hanteert derhalve een intermodale en integrale benadering.

Doelgroepen
De doelgroepen van het Mobiliteit Netwerk zijn CDA raadsleden en wethouders, hun vertegenwoordigers in de vervoersregio, de CDA vertegenwoordigers in de Provinciale Staten en geïnteresseerde CDA leden. Voor de CDA bestuurders wil het een “oog- en oorfunctie vervullen”. De ambitie is om op deze wijze kennis en expertise te genereren ten behoeve van de besluitvorming. 

Het netwerk creëert voor de leden van de doelgroepen de mogelijkheid om met elkaar in contact te treden en te communiceren en in een open sfeer zaken rond mobiliteit te bespreken. Zo wordt meegewerkt aan kennis- en informatie uitwisseling, meningsvorming en uiteindelijk de besluitvorming. Deze bijdragen leiden tot vergroting van het draagvlak van betreffende activiteiten, dragen zodoende bij aan een betere  besluitvorming en derhalve aan vergroting van de maatschappelijke welvaart.

Activiteiten
Om op deze wijze CDA bestuurders te ondersteunen en als gesprekspartner te kunnen functioneren verricht het netwerk de volgende activiteiten:
•    Uitbrengen van adviezen aan CDA-bestuurders en –organen ( eventueel ook aan andere instanties).
•    Organisatie van informatieve bijeenkomsten met deskundigen, belanghebbenden, e.a.
•    Uitwisseling van informatie binnen het CDA met betrokkenen maar zeker ook met andere partijen.
Het netwerk gaat geregeld op werkbezoek om in de regio van lokale politici, burgers en ondernemers te horen wat voor hen van belang is. Het kweken van begrip en tot stand brengen van communicatie tussen de sector, overheden en andere belanghebbenden spelen een belangrijke rol. Het netwerk ziet hier bijvoorbeeld een rol voor zich in de relatie tussen stadsregio's en de provincie.
Het netwerk komt vier à vijf keer per jaar bijeen waarbij alle betrokken Statenleden en leden van Gedeputeerde Staten worden uitgenodigd..
Omdat van het netwerk verwacht wordt vooral vanuit een helicopterview en lange termijn te werken zullen dergelijke thema’s veel aandacht krijgen. Visievorming is erg belangrijk. De tijdshorizon blijft dus niet beperkt tot 2020 maar kan indien gewenst aanzienlijk verder reiken.

Voorbeelden van onderwerpen waar het netwerk aandacht aan kan besteden:

 • Mobiliteitsbalans 2010
 • Verkenning mobiliteit en bereikbaarheid 2011-2015
 • Provinciale Structuurvisie
 • MIRT-nota
 • Randstad Urgent
 • Duurzaamheid, veiligheid en beprijzing
 • Bestuurlijke aspecten w.o. regionaal overleg maar ook rapport Elverdingh, Verkeersonderneming en onderzoek naar ontbrekende schakels
 • Concrete projecten die in de verkennings- en planstudiefase zijn, zoals bijvoorbeeld:
 • Ontsluiting van de Zuidplaspolder met de Moordrechtboog en nieuwe aansluiting N456 op A-20de Harnachknoop (N211)
 • de Westelijke Randweg Waddinxveen
 • De Verlengde Veilingroute/Zuidelijke Randweg Naaldwijk (N222) met de aansluiting op de A20
 • Den Haag, Trekvliettracé
 • N207 tussen Leimuiden-Alphen
 • Nieuwe Westelijke Oeververbinding

Contact

Wil Bianchi
e: wilbianchi@ziggo.nl

Dick van Duijn
e: aa.vanduijn@orange.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.