28 juni 2017

Algemene beschouwingen

Deze algemene beschouwingen wil het CDA gebruiken om, naast de financiën in het algemeen, een drietal thema’s te bespreken die voor ons belangrijk zijn en vertaling verdienen in de begroting van 2018:

  • zorg en meer specifiek mantelzorg;
  • sport en de inzet van vrijwilligers;
  • duurzaamheid en veiligheid.

Vorig jaar is er een begin gemaakt om de lasten niet alleen gelijk te houden, zoals we steeds hebben beloofd, maar ook iets terug te geven aan de Alblasserdammers. In de jaarrekening over 2016 hebben we gezien dat er naast het incidentele resultaat ook een structureel resultaat overblijft. Het CDA roept het college op om naast alle plannen die nu al zijn geformuleerd meer geld te reserveren voor lastenverlichting. De meicirculaire is nog niet verwerkt in de perspectiefnota. Graag zien we deze verwerkt, zodat zichtbaar wordt dat iedereen profiteert van de gezonde financiële situatie.

Zorg en meer specifiek mantelzorg

Inmiddels zijn de gemeenten alweer enige jaren verantwoordelijk voor diverse onderdelen van de zorg. De decentralisaties zijn ‘geland’ of zouden geland moeten zijn. Dit jaar zien we een aanzienlijk overschot op de rekening voor WMO. Het CDA vraagt zich af of we in dit domein niet te zuinig zijn. Signalen die ons bereiken zijn dat op de WMO sterk geknepen is op de budgetten, bijvoorbeeld voor huishoudelijke ondersteuning. Het CDA staat een ruimhartiger beleid voor, met name om mantelzorgers te ondersteunen. Het uitvallen van een mantelzorger door overbelasting kost de maatschappij ruim € 20.000 per jaar. Mantelzorg is onmisbaar in het Nederlandse zorgstelsel. Alleen al vanwege de waardering die mantelzorgers verdienen, moeten we dit onderwerp steeds op de agenda zetten.

Waardering is meer dan alleen geld. De manier waarop we onze waardering uiten moet niet door ons worden bedacht. We hebben professionals in ons dorp die dit beter kunnen. Het CDA stelt voor om het budget van 2018 minstens gelijk te houden aan het budget van 2017 en dit budget toe te kennen aan 1 partij, de Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA). We vragen de SWA om met een totaalaanpak voor mantelzorg te komen in samenwerking met de WMO-adviesraad. Laat professionals en vrijwilligers aangeven waar we ons geld aan moeten besteden. Aan de gemeente de taak om te controleren en te borgen dat gestelde doelen worden bereikt.  

Sport en de inzet van vrijwilligers

Het aantal vrijwilligers dat in ons dorp is enorm! Bij verenigingen, bij de SWA, bij evenementen, in stichtingen, bij de kerken enzovoorts. Onze waardering gaat uit naar al die mensen die voor samenhang in de wijken en bij verenigingen zorgen. Veel van deze vrijwilligers zijn actief in sportverenigingen. Op het gebied van sport zijn er dit jaar mooie resultaten bereikt. Zo is er een nieuwe verdeling voor de subsidies, vastgesteld door de verenigingen zelf. Hierbij zijn moeilijke keuzes gemaakt maar met elkaar hebben de verenigingen gezorgd voor een optimale verdeling. Daarnaast lijkt er eindelijk zicht op de bouw van Sporthal Molenzicht. Dit is een belangrijke mijlpaal voor met name CKC Kinderdijk en KDO en bewegingseducatie in het algemeen.

De BSSA, de beheerstichting van Sportcentrum Blokweer, is alweer enkele jaren actief maar vooral ook succesvol in de exploitatie van het sportcentrum. De BSSA blijkt in staat om door eigen inzet de opbrengsten voor het sportcentrum te vergroten. Dat vinden wij een belangrijke prestatie die motiverend kan werken voor het bestuur van vrijwilligers. De meeropbrengsten van deze activiteiten vloeien echter terug in de gemeentekas. Het CDA roept op om het beleid hierop aan te passen. Ondernemerschap moet worden beloond door zelfstandig te kunnen beslissen welke investeringen ze willen doen naar aanleiding van meeropbrengsten. Dit stimuleert deze organisaties om te ondernemen en dit komt ten goede aan de sportfaciliteiten van Alblasserdam. Eventueel kunnen wij deze oproep in tweede termijn versterken met een motie.

Duurzaamheid en veiligheid

Het onderwerp duurzaamheid staat hoog op de agenda. Daar waar we als gemeente invloed hebben doen we duurzame ingrepen. Door lobby en in samenwerking met Drechtsteden komt duurzaamheid breder op de agenda. Belangrijk onderdeel en ijkpunt is onze meetinrichting voor de luchtkwaliteit op De Helling. De resultaten van de luchtmetingen zijn nog onder de wettelijke grenzen maar zijn tegelijk erg hoog. In Alblasserdam is de lucht vuiler dan bij voorbeeld in Overschie. We zullen de komende jaren de lobby als gemeente maar ook in Drechtstedenverband moeten intensiveren om met name de uitstoot naar aanleiding van de snelweg te verbeteren.

Van het verkeer op de snelweg naar het verkeer in Alblasserdam zelf waar op het gebied van infrastructuur veel is aangepakt. Er zijn nog een paar belangrijke onveilige punten die ook aan bod zouden moeten komen. Het CDA pleit voor een agenda om deze knelpunten op te lossen. Het gaat om aansluitingen als Dam – Cortgene, Plantageweg – Van Eesterensingel en Vinkenpolderweg – Edisonweg. Het CDA wil het college oproepen een agenda op te stellen van kruispunten en oversteken die aangepakt moeten worden. Bij het onderzoek naar verbetering moeten niet alleen de verkeerskundige rapporten en inzichten gebruikt worden, maar juist ook, in het kader van Samen Doen, de inzichten en ervaringen van mensen die deze punten dagelijks tegenkomen en gebruiken. Voetgangers, fietsers en automobilisten kunnen als beste de situatie beschrijven.

Het CDA pleit voor:

  • de verwerking van lastenverlichting in de begroting van 2018;
  • een totaalaanpak voor mantelzorg, opgesteld door de SWA, met een budget dat minstens gelijk is aan 2017;
  • het aanpassen van afspraken met bij voorbeeld BSSA Blokweer zodat eigen inspanningen voor verhuur gaan lonen omdat zij zelf investeringen kunnen doen;
  • een meerjarenagenda voor de aanpak van gevaarlijke kruispunten in Alblasserdam.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.